Úvodní stránka  »  Rubriky

Články a komentáře

Proč muži vydělávají více než ženy?

Zamyšlení nad novou knihou Warrena Farrella

Jaroslav Zvěřina | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Dnes a denně jsme z různých stran informováni o tom, že existují značné rozdíly v odměňování mužů a žen za práci. Na tuto skutečnost upozorňují dlouhé roky feministky a s nimi spříznění politici a političky v rámci moderní „politické korektnosti". Dostupné produkty z dílny různých „gender studies" se většinou spokojí s konstatováním rozdílů mezi příjmy mužů a žen a blíže se o příčiny tohoto jevu nezajímají. Jim je totiž příčina zřejmá: jde o výsledek dlouhodobého utiskování žen ze strany „mužsky" organizované společnosti. Autor amerického bestselleru Warren Farrell se ve své knížce Why Men Earn More pokouší o hlubší pohled na příčiny rozdílů v odměňování příslušníků obou pohlaví za nejrůznější druhy práce. Výsledkem je zjištění, že zdaleka ne vždy a ve všem jsme svědky útisku žen. Do úvahy je třeba vzít např. odlišnou životní filozofii obou pohlaví či jejich odlišné postoje ve vztahu k pracovnímu nasazení. Pro naše feministky bude nepochybně překvapením, že autor této knížky byl opakovaně zvolen do výboru Národní organizace žen (NOW) v New York City. celý článek »

Finanční svět a jeho proměny

Miroslav Tuček | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Co vše je možné zahrnout pod pojem „finanční svět", je možná sporné. Určitě to je fungování peněz jako důchodu, jako prostředku směny, jako peněžního kapitálu či různých veřejných a soukromých fondů, snad i jako měřítka cen. V užším pojetí se tímto výrazem rozumí znovurozdělování kupní síly subjektů určité společnosti, ať již jde o veřejnoprávní nebo soukromé subjekty. V každém případě se svět financí dotýká osobních hmotných zájmů každého občana a občané by o něm měli vědět co nejvíce. celý článek »

Postdemokracie naměkko a natvrdo

Ladislav Jakl | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Jestliže demokracie je nejvlídnější formou kolektivistického násilí, co máme rozumět pod pojmem postdemokracie? Evidentně je to cosi, co by demokracii údajně mělo překonat nebo nahradit v její funkci nástroje kolektivního rozhodování, moci a vynucovaných rozhodnutí.
Za nejdůležitější považuji tezi, že postdemokracie vzniká na základě frustrace z demokracie. Její matkou je pocit některých lidí či skupin, že v demokratické soutěži priorit a zájmů se neprosazují jejich zájmy a priority podle jejich představ - a s tím se nechtějí smířit. Nevidí problém frustrace ve svých přemrštěných představách a nárocích, ale vidí je ve společenské realitě, kterou pak chtějí nepokorně a neuvážlivě měnit. A tak si hledají jiné nástroje k prosazení svých zájmů a společenských priorit. celý článek »

Čtyři důvody proti euru

Stanislava Janáčková | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Z pohledu ekonomické analýzy není situace ohledně vstupu České republiky do eurozóny příznivá. Nelze vyloučit, že přijetí eura nebude v nejbližších minimálně deseti letech na pořadu dne. celý článek »

Ideály státu a jejich realizace

Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti

Petr Fiala | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Věta Tomáše G. Masaryka, že "státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily", je dnes často zmiňována. Nemusíme provádět žádný rozsáhlý výzkum - už jen letmý pohled na internet nám ukáže, že snad nenajdeme českého politika, který by v posledních letech alespoň jednou právě tuto větu Masarykovu větu ve svém projevu nezmínil. Politici i mnoho žurnalistů tak činí často s velkou naléhavostí, takže by se na první pohled mohlo zdát, že jsme si všichni vědomi ideálů, z nichž se stát zrodil a jimiž je udržován. Nicméně když se důkladněji podíváme na projevy a články, v nichž je dnes tato Masarykova myšlenka citována, zjistíme, že v nich něco chybí. Nenalezneme v nich uvedení či připomenutí toho, co to vlastně je za ideály, z nichž náš současný stát vznikl a čerpá. Téměř nikdo už je neidentifikuje, neříká, co jimi rozumí. celý článek »

„Média nevytvářejí klipovitý svět...“

Říká v rozhovoru pro Revue Politika novinář a spisovatel Petr Hájek, s nímž jsme si povídali o tom, kam podle jeho názoru směřuje svět informačních technologií, o čipech zabudovaných v našich hlavách a způsobu, jímž Západ hledá nového nepřítele, kterým by

Bohumil Pečinka | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

celý článek »

Měkké jádro a tvrdý obal ODS

Bohumil Pečinka | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Průběhem osmnáctého kongresu Občanské demokratické strany se v Revue Politika zabýváme na jiném místě (viz Petr Havlík, "Ještě jednou k Žofínu", strana 6). Popišme proto hlubší tendence v politice současné ODS. celý článek »

„Nevěřím, že by domov byl zeměpisným pojmem“

Rozhovor s Catrionou Soukupovou, vdovou po osobním tajemníkovi Jana Masaryka dr. Lumíru Soukupovi

Markéta Fajmonová | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

Dr. Lumír Soukup (1915-1991) patřil k tomu druhu československých vlastenců, kteří, ač v emigraci, nikdy nepožádali o jinou státní příslušnost. Jen se špetkou naděje čekali více než čtyřicet let, aby získali zpět svou vlastní, která jim byla vinou tragických historických událostí nespravedlivě odebrána. Původ, kvalitní vzdělání a neocenitelné zkušenosti dr. Soukupa z práce v těsném kontaktu s ministrem zahraničních věcí ČSR Janem Masarykem mu umožnily udržovat alespoň duševní kontakt s vlastí, jejíž jazykové a kulturní bohatství se snažil zprostředkovat mnoha generacím bohemistů z Velké Británie.
Z velmi silně věřící české evangelické rodiny odešel student teologie Husovy fakulty Karlovy univerzity nasbírat zkušenosti do Paříže a válečného Španělska. Krátce po Mnichově se však rozhodl znovu odjet (přes Prahu) a pokračovat ve studiu ve skotském Edinburku, kde nakonec získal doktorát za práci na téma osobnosti TGM. Srdeční choroba mu neumožnila bojovat na obranu své vlasti; hledal tudíž jinou cestu, jak se zúčastnit války. Přednášel proto po celém Skotsku o ČSR a Mnichovu. V této době získal důvěru Jana Masaryka, který si poté u něj po léta uschovával svůj osobní a politický archiv. O této zkušenosti napsal knihu Chvíle s Janem Masarykem (Univerzita Karlova, 1994). celý článek »

Skutečné nebezpečí justice: soudcovský stát, nebo pád do bezvýznamnosti?

Vojtěch Šimíček | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

V poslední době se v odborných i publicistických textech opakovaně setkáváme s obavami z přemíry moci soustředěné u soudů. Argumentuje se tím, že soudy nejsou voleny, takže nutně trpí demokratickým deficitem, že nejsou prakticky nikomu odpovědny a že často deformují vůli zákonodárného sboru tím, jak jeho produkty (zákony) vykládají. Dokonce se mluví o „soudcokracii" (viz např. monotematicky zaměřený sborník textů Soudcokracie v ČR - fikce, nebo realita?, který loni vydalo Centrum pro ekonomiku a politiku). Tento příspěvek však nepíši proto, abych termín „soudcokracie" (případně učeněji znějící „justokracie") vyvracel z metodologického či teoretického hlediska. Jde mi o prokázání toho, že úvahy o přebujelosti soudní moci v současné České republice nemají žádné reálné opodstatnění a že naopak skutečným nebezpečím justice je její případný pád do bezvýznamnosti. celý článek »

Dožije se koruna roku 2018?

Bohumil Pečinka | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

Přijetí nebo nepřijetí eura už není v posledním půlroce výhradním projevem dobré politické vůle jednotlivých států Evropské unie stojících mimo eurozónu. Z mnoha indicií vyplývá, že je překonán dosavadní přístupový vzorec ve stylu "splň maastrichtská kritéria a budeš přijat". celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  …  |  85  |  86  |  87  |  88  |  Další »


nahoru