Úvodní stránka

Pokyny pro autory

Revue Politika rozlišuje mezi dvěma základními formáty textů: poznámkami a články.

Požadavky na poznámky

 • původní esejistický a/nebo analytický (zároveň však publicistický) text věnující se aktuální politické (společensko-politické) události
 • rozsah max. 4 normostrany*
 • bez mezititulků
 • bez poznámkového aparátu a/nebo seznamu literatury
 • bez tabulek
 • názvy knih a časopisů kurzívou
 • názvy studií v uvozovkách

Požadavky na články

 • rozsáhlejší, "nadčasový" publicistický text věnující se v širších souvislostech dlouhodobě aktuální politické (společensko-politické) otázce či fenoménu, a to přístupnou, srozumitelnou formou
 • rozsah 5-12 normostran*
 • krátká informace o autorovi a jeho působišti
 • min. 3 mezititulky (ideálně 5)
 • poznámkový aparát a/nebo seznam literatury jen v odůvodněných případech
 • názvy knih a časopisů kurzívou
 • názvy studií v uvozovkách

Redakce přijímá původní (jinde nepublikované) texty v elektronické podobě ve formátu DOC, DOCX nebo RTF.

O zveřejnění textu rozhoduje redakční rada, která si vyhrazuje právo jej jazykově upravovat a krátit.

Text přijatý ke zveřejnění v Revue Politika nelze nabízet jiným médiím bez souhlasu redakce.

* 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer


nahoru