Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 11/2014

28. 11. 2014
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

SLAVOMIL FISCHER, JIŘÍ ŠKODA

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE

Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení

Grada,

brož., 232 s., 369 Kč

Druhé vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o ak­tuální poznatky teorie a praxe. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku ne­žádoucích jevů. Sa­mostatná kapitola je věnována novému fenoménu – nelátkovým závislostem. Pozornost je upřena zejména na možnosti, jak tyto negativní jevy řešit. Odborných publikací, které by byly přínosem jak pro odborníky a specialisty, tak i pro studenty a další případné zájemce, je bohužel poskrovnu. Jednou z nich je právě tato kniha. Mohou ji využít jak pracovníci, kteří se na řešení sociálně deviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, tak specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům apod., a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.

JOSEF SMOLÍK

ÚVOD DO STUDIA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Grada, brož., 232 s., 349 Kč

Je zřejmé, že mezinárodní vztahy jsou komplikovanou oblastí. Samotné prostředí mezinárodní politiky na začátku 21. století je mnohem dynamičtější, než jak tomu bylo kdykoli v minulosti. Kniha Úvod do studia mezinárodních vztahů vybízí čtenáře k pomyslnému prvnímu krůčku k pochopení této komplikované problematiky. Je určena nejen studentům mezinárodních vztahů či politologie, ale také všem těm, kteří se potřebují rychle zorientovat v daném oboru a chtějí získat základních poznatky o teoriích, problémech a současných diskusích, jež se odehrávají nejen na akademické půdě, ale i ve veřejném diskurzu. Přehledně uvádí základní teorie mezinárodních vztahů (realismus, liberalismus, behavioralismus, marxismus), principy zahraniční politiky (národní zájmy, jejich řešení), mapuje význam moci v mezinárodním prostředí, konflikty v mezinárodních vztazích a naznačuje možnosti jejich řešení. Nezapomíná ani na mezinárodní politickou ekonomii, globalizaci, Evropskou unii apod.

JAROSLAV JÍRŮ

DE GAULLE

Prostor, pevná s přebalem, 424 s. + 48 stran fotopřílohy, 397 Kč

Kniha nemá ambice být vědeckou publikací, je však barvitým a mnohovrstevnatým portrétem vpravdě románového hrdiny. De Gaullův život plyne před čtenářovýma očima chronologicky: od konzervativního rodinného zázemí, přes předválečné zkušenosti v armádě, budování Svobodné Francie v exilu po německé okupaci, neúnav­nou generálovu snahu vrátit Francii rovnocenné postavení mezi vítězi druhé světové války, brzký odchod do ústraní v době čtvrté republiky, návrat v časech, kdy země toužila po silném vůdci, až po odchod z politického života.

Jírů píše zasvěceně, poutavě a přitom nabízí dostatek souvislostí pro vnímání a pochopení tématu. Nedá velkou práci všimnout si, že pro autora je postava někdejšího francouzského prezidenta nejen mimořádně zajímavá, ale také hodná respektu. Nejvýznamnějšího francouzského státníka 20. století ukazuje jako člověka, který se nikdy nesklonil před nepřítelem a dokázal se ubránit i svým spojencům.

LUKÁŠ LINEK, PAT LYONS

DOČASNÁ STABILITA?

Volební podpora politických stran v České republice v letech 1990–2010

SLON, brož., 222 s., 339 Kč

Autoři se v knize zaměřili na dva provázané cíle. Prvním bylo vysvětlení toho, proč jsou čtyři politické strany (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS) opakovaně a dlouhodobě volebně úspěšné, což jim garantuje kontinuální zastoupení v českém parlamentu; tato organizační stabilita stranického systému je v postkomunistickém prostoru unikátní. Proto autoři upřeli svou pozornost na dlouhodobé faktory, které ovlivňují hlasování českých voličů pro konkrétní politické strany. Z tohoto důvodu se zaměřili na takové faktory, které jsou schopny stabilitu vysvětlovat: konfliktní linie, levo-pravá orientace a stranická identifikace.

Druhým cílem bylo zjistit, zda se v čase nemění vliv výše uvedených faktorů, které ovlivňují volbu strany. V prostředí postkomunistické transformace spojené s významnými proměnami společnosti lze důvodně předpokládat i změny v roli konfliktních linií a levo-pravé orientace při hlasování a ve strukturaci volebního chování jako takového. Autoři se zaměřují na zkoumání a hodnocení změn, a to zvláště s ohledem ke změnám, které do volebního chování vnesly sněmovní volby v roce 2010.

FRIEDRICH HEER

EVROPSKÉ DUCHOVNÍ DĚJINY

Vyšehrad, váz., 768 s., 798 Kč

Jedinečný průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do 19. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je Heerovou nejrozsáhlejší „esejí“ o myšlenkových dějinách západní Evropy. Od starověkých počátků a klasické antiky přes patristiku, raný a vrcholný středověk, reformaci a renesanci až po hlavní myšlenky 19. století ukazuje souvislost a sepjatost západoevropského myšlení, jehož hlavní osou je křesťanství. Heer si všímá nejen myslitelů teoretických, ale také umění, literatury a hlavně těch širokých a často přehlížených proudů „ducha doby“, které se v Evropě vždy šířily bez ohledu na hranice a utvářely její podobu.

NIALL FERGUSON

CIVILIZACE

Západ a zbytek světa

Dokořán a Argo, váz. s přebalem, 348 s., 498 Kč

Nejnovější kniha anglického historika Nialla Fergusona představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky až po naši současnost. Esejistickou formou, obdobně jako ve velmi úspěšné knize Vzestup peněz, se Ferguson pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě v moderní době zcela dominantní, ačkoli k tomu postrádala jakékoli předpoklady a ačkoli z hlediska technických inovací za „zbytkem světa“ v mnohém velmi pokulhávala. Spolu s tím se ale zároveň táže, jaký bude vývoj západní civilizace, zda si tuto dominanci, kterou postupem doby ve střetu s asijskými tygry a s fundamentálním islámem poněkud začíná ztrácet, udrží, a pokud ano, jakou cenu za to bude muset zaplatit.

JAN RYCHLÍK, VLADIMIR PENČEV

OD MINULOSTI K DNEŠKU

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

Vyšehrad, váz., 688 s., 598 Kč

Přehledné zpracování českých dějin od samých počátků až po ty nejsoučasnější události z pera J. Rychlíka, historika specializujícího se na moderní české a slovenské dějiny a dějiny balkánských zemí. Základní perspektivou knihy je pojetí českých dějin jako historie českého prostoru, nikoli pouze českého národa. České dějiny, to znamená stejně tak dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí. J. Rychlík dále důsledně zasazuje dějiny českých zemí do širšího evropského kontextu, zejména do prostoru střední Evropy. V souladu s badatelským zájmem autora o dějiny česko-slovenských vztahů se prostoru dostává i slovenské perspektivě v pohledu na historii Československa. Knihu doplňuje chronologie a přehled panovníků a politických představitelů českých zemí od úsvitu dějin do dnešních dní. Autorem kapitol věnovaných kultuře je V. Penčev.

JOSEF BERÁNEK, VÁCLAV VACEK

MĚL JSEM ŠTĚSTÍ NA LIDI

Vyšehrad, váz., 288 s., 298 Kč

Životopisný rozhovor sleduje životní cestu Václava Vacka od dětství v podhůří Orlických hor, postupné hledání životního povolání v nesnadných letech nesvobody a především jeho kněžské působení a hledání nových cest, jak přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího – hlubokých mezilidských vztahů a dospělé svobody. Inspiraci přitom nachází v pozorném naslouchání lidským radostem i bolestem a v podobně citlivém čtení Bible. Jeho pohled je díky tomu prost složitých teologických obratů a povzbuzuje mnohé lidi k důvěře, že Bůh i dnes s námi počítá, že chce spolu s námi pečovat o svět, abychom v něm mohli žít my i další generace.

Životní postoje V. Vacka ovlivnila rodina, ale také mnozí z těch, které potkal. Vzpomíná na kardinála Františka Tomáška (jehož byl poradcem), na persekvované kněze včetně Josefa Zvěřiny, Antonína Mandla, Bonaventury Boušeho a mnohé další statečné lidi. Zmiňuje setkání s Arnoštem Lustigem, Evou Brodskou, Davidem Vávrou a dalšími.

JAN SOKOL

ETIKA, ŽIVOT, INSTITUCE

Vyšehrad, brož., 264 s., 268 Kč

Výsledky moderní evoluční biologie naznačují, že mravnost v lidských společnostech není jen nějakou konvenční „nadstavbou“, nýbrž navazuje na podstatné rysy všeho živého a rozvíjí je -specificky lidskou kulturou. Jednající člověk tak není jen svébytná osoba, odpovídající pouze za své vlastní činy, nýbrž nese faktickou odpovědnost i za to, co ve své kultuře a společnosti přebírá. Tato nesmírně široká odpovědnost se musí v současných společnostech rozdělit, podobně jako se dělí a specializují i naše činnosti. Není to však jen břemeno, které by náš život omezovalo, nýbrž může mu také dávat obsah a smysl, který v současné společnosti citelně chybí. A právě tento chybějící smysl, stejně jako společná naděje, jsou možná jednou z hlavních příčin často připomínané „krize“ současných společností. Společný náboženský základ starších společností nemůže filosofie sice nahradit, může však připomenout, bez čeho se ani moderní pluralitní společnosti patrně neobejdou.

GABRIELA IVANA VLKOVÁ

IZAJÁŠ

Svědectví o vítězící důvěře

Vyšehrad, váz., 296 s., 298 Kč

Záznam cyklu rozhlasových dialogů Petra Vaďury s Ivanou Vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o knize Izajáš, jednom z vrcholných textů Starého zákona. Diskuse se nevěnuje jen jednotlivým dílčím pasážím knihy Izajáš a jejímu dobovému pozadí, nýbrž sleduje stopu důležitých motivů napříč celou knihou a odhaluje tak její výrazné teologické poselství. Ačkoli je tento spis často citován v Novém zákoně, Vlková jej interpretuje především v jeho starozákonním kontextu a snaží se ukázat, jak prorok promlouval do aktuálních problémů Judska v osmém století před Kristem, do situace judských přesídlenců v Babyloně ve století šestém i do situace těch, kdo se z babylonského vyhnanství později vrátili. Čtenář se však dočká i úvah o důvodech a smyslu novozákonního užití příslušných izajášovských textů. Forma rozhovorů činí text přehledným a dobře čitelným.

THOMAS A. SZLEZÁK

ZA CO VDĚČÍ EVROPA ŘEKŮM

Oikoymenh, přeložil D. Korte, váz., 304 s., 358 Kč

Kulturní pojem „Evropa“ chápe autor jako otevřenou, tolerantní, pluralistickou kulturu občanské společnosti, oproštěnou od absolutismu a státního náboženství, charakterizovanou historickým povědomím a orientací na vědu.

Za tuto svou identitu vděčí podle autora, profesora klasické filologie, plodům řeckého umění a myšlení. Je dalek toho, aby byl hlasatelem určité ideo­logie. Antiku – a zejména řeckou antiku – podle něj nelze učinit poplatnou žádnému určitému společenskému řádu ani ideo­logii. Měla výrazný sklon k relativizaci svých vlastních hodnot a k (často přehnanému) oceňování kultur Východu. Novověká křesťanská kultura se teprve až v osvícenství naučila zpochybňovat samu sebe.

TOMÁŠ NIGRIN

IZOLOVANÝ OSTROV

Západní Berlín a jeho proměny po stavbě berlínské zdi

Dokořán, brož., 216 s., 250 Kč

Kniha se zaměřuje na Západní Berlín v době před stavbou a po stavbě Berlínské zdi v roce 1961, tedy v době tzv. druhé berlínské krize. V centru pozornosti stojí především město, jeho obyvatelstvo a komunální politika včetně specificky berlínských problémů. Velmocenská politika během studené války a neustálé napětí mezi Východem a Západem tvoří pouze rámec a nutné kontextuální začlenění vývoje ve městě. Stavba Berlínské zdi totiž ve výsledku napomohla k oživení Západního Berlína a stabilizaci ekonomické a společenské situace včetně upevnění jeho pout ke Spolkové republice Německo. Boj za svobodný a prosperující Západní Berlín vedl v době krize tehdejší primátor Willy Brandt, kterému napomohly jeho berlínské úspěchy v postupu kariéry na kancléřský post.

MARTIN HÁJEK

ČTENÁŘ A STROJ

Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů

SLON, brož., 227 s., 379 Kč

Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociálních věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativní analýzu. Uspořádávající osou celé knihy je role čtenáře – člověka nebo stroje, protože žádný text nelze v sociálních vědách analyzovat bez toho, aby byl nějakým způsobem čten. V perspektivě dvojakosti lidského a strojového čtení autor vysvětluje tři výše zmíněné textově analytické přístupy a ilustruje je na konkrétních výzkumných příkladech.

KAREL ŠIMA, PETR PABIAN

ZTRACENÝ HUMBOLDTŮV RÁJ Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství

SLON, brož., 174 s., 230 Kč

Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Shodují se na tom akademické elity všech západních zemí včetně České republiky. Tato kniha však ukazuje, že nikoliv, neboť nebyla nikdy ve skutečnosti realizována – podle autorů se jedná o ideologický princip, který realitu spíše zastírá a který je potřeba podrobit kritice. Důsledkem této ideologie je často nezájem vyučujících o studující a o to, co se naučí. V tomto smyslu představuje jednota výzkumu a vý­uky oxymóron: jedná se o zdánlivě ztracený, ale přitom nikdy neexistující ráj, jehož věčné hledání pouze zastírá současné problémy a brání jejich konstruktivnímu řešení.

JAN HOLZER, PAVEL MOLEK A KOL.

DEMOKRATIZACE A LIDSKÁ PRÁVA

Středoevropské pohledy

SLON, brož., 267 s., 325 Kč

Základním cílem monografie je analyzovat význam a důsledky proměn diskursu demokratizace a lidských práv pro současné sociopolitické procesy, a to s důrazem na realitu střední Evropy.

Kniha nejprve rozebírá metodologické výzvy současného výzkumu demokratizace a lidských práv a vymezuje klíčové termíny spjaté s nedemokratickými režimy a jejich demokratizací, dále rozebírá jejich vývoj „po“ demokratizaci. V dalších kapitolách autoři kladou základní otázky po smyslu a definici demokracie, jejích různých formách a koncepcích, podrobně rozebírají lidská práva, proměny jejich zdůvodnění v různých obdobích a různých školách politické filozofie a zaměřují se i na otázku konstitucio­nalismu a jeho propojení s demokracií a lidskými právy.

Druhá část knihy je zaměřena na konkrétnější a praktičtější problémy: vztah voleb a demokratizace, demokratizaci a lidská práva pohledem současných základních teorií mezinárodních vztahů či sekuritizaci lidských práv a demokracie. Poslední kapitola se zaměřuje na otázku, do jaké míry s sebou demokratizace států střední Evropy přinesla porušování některých lidských práv a jak je posuzovaly ústavní soudy těchto států a Evropský soud pro lidská práva.

JAN PRŮCHA

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM

Grada, brož., 152 s., 249 Kč

„Nejprve je nutno poznat reálný terén, na nějž se má soustředit výzkum, a teprve potom je nutno vyhledávat vhodné výzkumné metody.“ O tom a mnohém dalším je publikace významného českého pedagoga, prof. PhDr. Jana Průchy, DrSc., která bude jistě neocenitelným zdrojem informací jak pro studenty a učitele andragogiky a pedagogiky na vysokých a vyšších odborných školách, tak odborníky v oblasti lidských zdrojů a manažery. Ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí, a zajímá se o vzdělávací potřeby nejen z hlediska jednotlivců, ale také například zaměstnavatelů. Klade si otázky, jaké jsou v současné době vzdělávací potřeby dospělých a které formy vzdělávání jsou nejvyhledávanější a v českém prostředí nejdostupnější.

TOMÁŠ KOSTELECKÝ A KOL.

KOHO VOLÍ VAŠI SOUSEDÉ?

Prostorové vzorce volebního chování na území česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny

SLON, brož., 174 s., 399 Kč

Kniha systematicky analyzuje prostorové vzorce výsledků parlamentních voleb na území Česka v meziválečném období a v období 1992 až 2006. Autoři sledují jak změny prostorových vzorců volebního chování voličů v čase, tak jejich souvislosti se vzorci socio-ekonomických a demografických charakteristik populace. Kladou si otázku, zda regionální odlišnosti volebních výsledků jsou pouhým odrazem skutečnosti, že v různých regionech žijí lidé s různým vzděláním, profesí, religiozitou či etnickou příslušností, nebo jsou ve hře ještě další faktory. Hledají odpověď na otázku, zda u některých regionů lze hovořit o regionálně/lokálně specifickém volebním chování, které má tendenci se opakovat v řadě po sobě jdoucích voleb.

Původní práce tohoto typu u nás dosud nevyšla. Publikace je určena širokému spektru odborníků z různých společenských věd, zejména politologům, sociálním geografům, historikům a sociologům. Je napsána jazykem, který se vyhýbá odbornému slangu, a je tudíž je srozumitelný i pro lidi, kteří výše uvedené obory nestudovali, ale přesto se o volby a volební chování zajímají.

IRENA KAŠPAROVÁ

POLITIKA ROMSTVÍ – ROMSKÁ POLITIKA

SLON, brož., 274 s., 349 Kč

Etnopolitická studie se zabývá vzájemným vztahem mezi romskou politikou a politikou romství. Hledá odpovědi na otázku, jak dělají Romové v České republice politiku a zároveň jak česká politika „dělá“ Romy. Nabízí vhled do současné menšinové politiky Romů, představuje její nejrůznější formy a reflektuje způsoby a okolnosti, za kterých ji většinová politika pustí ke vzájemnému dialogu. Teoretický úvod, ve kterém autorka rozebírá vliv státu, kulturní specifika Romů i politickou arénu většinové společnosti, je doplněn o čtyři skutečné příběhy současných politiků-Romů.

Autorka prostřednictvím těchto příběhů ukazuje konkrétní podobu a účinnost konceptů i teorií v praxi, v jejich každodenním životě, na příkladech jejich vlastní politické aktivity.

AYN RANDOVÁ

ATLASOVA VZPOURA

Dokořán a Argo, váz. s přebalem,
1112 stran, 998 Kč

Atlasova vzpoura je dodneška nejproslulejší a nejprodávanější knihou Ayn Randové. Autorka se věnovala především filozofii, vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus, k němuž patří etický egoismus či racionální sledování vlastního zájmu. V románu Atlasova vzpoura své filozofické postoje ilustruje beletristickou formou. Děj tohoto díla, v němž využívá postupů science-fiction, detektivky i milostné romance, je zasazen do dystopické budoucnosti USA. Ústřední premisu knihy metaforicky vyjadřuje název: co se stane, když se Atlas, který na ramenou nese svět, rozhněvá a své břímě shodí? Co se stane, když se tvůrčí lidé - byznysmeni, vědci, vynálezci, umělci – kteří jsou motorem civilizace, obrátí ke světu zády?

JOSEF VAŠICA

LITERÁRNÍ PAMÁTKY EPOCHY VELKOMORAVSKÉ

Vyšehrad, váz., 368 s., 348 Kč

Literární památky přinášejí literární odkaz Konstantina-Cyrila a Metoděje. Dílo vyšlo poprvé roku 1966, kdy pozornost veřejnosti vzrušovaly archeologické nálezy z velkomoravského období. Druhé vydání z roku 1996 neztratilo na své aktuálnosti a bylo také rychle rozebráno. V úvodní studii hovoří autor o „velkomoravské literární škole“, která zvláště ve druhém období Metodějova arcibiskupství (874–885) rozvinula bohatou překladatelskou i původní činnost, a rozebírá jednotlivá její díla. Následují literární překlady většiny děl vzniklých v okruhu velkomoravské literární školy. Překlady jsou obsahově přesné, vynikají vytříbeným jazykem a jsou i dnes velmi čtivé.

VERONIKA NIELSEN SOBOTKOVÁ A KOL.

RIZIKOVÉ A ANTISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ V ADOLESCENCI

Grada, brož., 152 s., 249 Kč

Antisociální chování patří k základním zdrojům rizik v dospívání, a proto je aktuálním tématem pro rodinu, školu i celou společnost. Publikace je první českou monografií zaměřenou na chování dospívajících, které ohrožuje zdraví či život jednotlivce nebo překračuje normy dané společnosti.

Antisociální chování dospívajících je přítomné v každé generaci, mění se pouze jeho projevy. Kniha se zaměřuje nejen na popis tohoto chování, ale také na vztah mezi ním a užíváním návykových látek, a zejména na tři nejvýznamnější socializační kontexty vývoje v adolescenci – rodinu, školu a prostředí vrstevníků. V každé kapitole jsou uvedeny výsledky vlastního výzkumu. Publikace je určena především odborníkům, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům a studentům, dále lidem z pomáhajících profesí a v neposlední řadě rodičům, jejichž děti procházejí tímto mnohdy nelehkým obdobím.

LUCIE VIDOVIĆOVÁ, LUCIE GALČANOVÁ, MARCELA PETROVÁ KAFKOVÁ, DANA SÝKOROVÁ

STÁŘÍ VE MĚSTĚ, MĚSTO V ŽIVOTĚ SENIORŮ

SLON, 372 s., 340 Kč

Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky hledají odpovědi na otázky jako: Jaký vliv má měnící se vnější prostředí na zkušenost stárnutí? Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do sociálních struktur? Jakými strategiemi se jedinci vyrovnávají s dopady urbánních procesů tváří v tvář vlastnímu stárnutí – jak udržují kontrolu nad situací s ohledem na své zdraví, finanční možnosti a zdroje obsažené v městském prostředí? A konečně, jsou velká česká města přátelská vůči lidem vyššího věku?

Způsobem zpracování, šíří a hloubkou probíraných témat chce kniha uspokojit co nejširší okruh čtenářů, neboť informace, které by přinášely vhled do vzájemné dynamiky fenoménů „města“ a „stáří“, doposud chyběly nejen pro společenské vědy, ale i pro praktický výkon místní samosprávy ve velkých městech, jejichž demografické profily se výrazně mění.

BARBARA HAVELKOVÁ A BLANKA BELLAK-HANČILOVÁ (EDS.)

CO S PROSTITUCÍ?

Veřejné politiky a práva osob v prostituci

SLON, 306 s., 440 Kč

Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kritickou analýzu české situace – jak stávajících i navrhovaných právních úprav, tak vnímání prostituce ve veřejném prostoru, zejména mezi odborníky a odbornicemi, ve veřejné správě a v médiích.

Publikace obsahuje řadu doporučení pro veřejné politiky dotýkající se prostituce a její právní úpravy, nenabízí ale žádná jednoduchá a rychlá řešení. Autorky a autoři zejména identifikují, čeho je třeba se při formulování veřejné politiky a právní úpravy prostituce a jejího uplatňování v praxi vyvarovat, a to zejména s ohledem na lidská práva a požadavek genderové rovnosti. Kniha detailně rozebírá a kriticky hodnotí návrhy zákona na regulaci prostituce, které v posledních letech zpracovává a Poslanecké sněmovně předkládá hlavní město Praha.

MILOSLAV PETRUSEK

MARX, MARXISMUS A SOCIOLOGIE

Texty z pozůstalosti I

SLON, 116 s., 230 Kč

Texty Miloslava Petruska zařazené do této knížky vznikaly během dlouhého časového období – zhruba od poloviny 90. let do roku 2004, kdy se z nich autor pokusil sestavit knihu s velkým K. Ta měla být sumou jeho vědění o sociologii, proto jí někdy v žertu dával název „Co všechno vím o sociologii“. V této podobě ale kniha nikdy nevyšla – autor dospěl k přesvědčení, že o tak rozsáhlé dílo vlastně nikdo nestojí, a jako celek ji žádnému nakladatelství ani nenabídl. Některé napsané části uplatnil jinak – řada textů orientovaných k dějinám sociologie, obecné metodologii a sociologické metateorii vyšla v letech 2005–2011 v odborných časopisech, případně v kolektivních dílech. Zbyla řada nepublikovaných částí, z nichž jsme pro tuto knihu vybrali tři o Marxovi a marxismu. Společně je vydáváme proto, že tvoří určitý celek – a jako celek si je (ve svém počítači) připravil i sám autor.

Pavel Šíma, Marcela Králiková a kol.

VOLEBNÍ KAMPANĚ 2013

Barrister & Principal, 238 s. + 32 s. bar. přílohy, 299 Kč

Publikace Volební kampaně 2013 je první českou knihou, která nahlíží a rozebírá kampaně z marketingového hlediska. Jejími autory jsou členové Institutu politického marketingu (a další spolupracující autoři) s praktickými zkušenostmi z českých i amerických kampaní. Je založena na rozhovorech s devíti volebními manažery, čtvrt roku monitoringu médií a sociálních sítí a dalších datech (např. o útratách stran za kampaně od společnosti Admosphere).

Kniha by neměla chybět v knihovničce žádného kandidáta, politického marketéra či volebního manažera. Pro pochopení fungování dynamiky kampaní se může hodit také novinářům či studentům politologie a příbuzných sociálněvědních oborů.

První marketingově orientovaná kniha o volebních kampaních:

– Devět největších kampaní voleb 2013 pod drobnohledem.

– Odhaluje fungování politických kam­paní po organizační i finanční stránce. Využívá data o útratách stran za média, poskytnutá exkluzivně společností Admosphere.

– Založeno na rozhovorech se všemi volebními manažery.

– Sedmnáct kapitol o marketingových technikách + devět kapitol o kampaních jednotlivých stran.

– Rozpočty, osobnosti, volební strategie.

Paul Johnson

Mozart

Barrister & Principal, 184 s., 249 Kč

„Paul Johnson má veliký dar: dokáže převyprávět příběhy legendárních osobností ve spojitosti s jejich dílem a dobou tak, že osloví široké spektrum čtenářů – od laické veřejnosti až po takzvané puncované odborníky. Nepočítám se k nim, protože nejsem mozartolog, jen někdo, kdo žije hudbou teoreticky i prakticky a považuje Amadea za zjev, jaký se vyskytne v dějinách kultury jen jednou ne za sto, ale za tisíc let.

Přečetl jsem o Mozartovi hodně knih, ale ta Johnsonova vůbec není jen jejich pouhou recyklací, ale dílkem, které čtenáře vzrušuje, povzbuzuje, aby hledal, nalézal, ale hlavně poslouchal Amadeovu hudbu. Johnsonova Mozarta zkrátka a dobře přečtete jedním dechem a přinutí vás vracet se k Amadeovi a jeho hudbě jako k celoživotní vášni…“ (Miloš Štědroň, skladatel, muzikolog, pedagog).

ZDENĚK KALISTA

TVÁŘ BAROKA

Vyšehrad, váz., 216 s., 298 Kč

„Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí,“ jak zní podtitul této knihy, nevznikaly snadno. Ve svých pětasedmdesáti letech Kalista začal náhle ztrácet zrak, což mu znemožnilo pracovat dále na svých rozpracovaných věcech. Historické prameny mu byly nedostupné, a tak jediným zdrojem, z něhož mohl čerpat při promýšlení svého celoživotního tématu, byla jeho obdivuhodná paměť. Baroko a jeho duchovní rozměr zaměstnávalo Kalistu už od třicátých let 20. století, ale teprve v Tváři baroka nabývají jeho úvahy působivě emotivního, osobního rázu. Kalista rozvažuje o tom, proč jeho badatelský zájem spočinul právě v této oblasti, a uvědomuje si, že základ jeho vnitřního spříznění s barokem leží v principech, které utvářely jak charakter doby, tak jeho samého – tedy nikoliv v činitelích vnějších, nýbrž v osudových danostech hlubinného rázu. A onou osudovou daností je Kalistovi snaha poznat Boha skrze tento svět... a zastihnout v přirozeném nepřirozené.

JOSEF KOLMAŠ

POJEDNÁNÍ O VĚCECH TIBETSKÝCH

Vyšehrad, váz., 328 s., 398 Kč

Svazek otvírají obecnější úvahy věnované tibetským osobním jménům, symbolickým významům čísel a způsobu měření času. Dále se seznamujeme s osobností a dílem Congkhapy (1357–1419), zakladatele jedné z nejvýznamnějších buddhistických škol Gelug. Ze školy Gelug pochází linie dalajlamů. Konkrétně jde o jedinečný jev převtělování a procesu rozpoznávání převtělenců, kandidátů na titul dalajlamy a pančhenlamy. Kapitolu věnovanou tibetskému buddhistickému kánonu doplňuje v závěru knihy podrobná bibliografie. Učebnici rozkoše jakožto součásti tibetského buddhistického kánonu se věnuje následující pojednání, obsahující také překlad této „tibetské kámasútry“. Další část je věnovaná umělci a intelektuálovi Gendünu Čhönphelovi (1905–1951), jenž vedle historické práce o Tibetu sepsal také Učebnici erotiky. Svazek uzavírá stať věnovaná pronikání evropských misionářů do Tibetu a zejména jejich poznávání tibetského jazyka, jež leželo v počátcích skutečného zájmu Evropanů o tuto pozoruhodnou kulturu.

KATEŘINA DUFKOVÁ

JAN ŠEMBERA Z BOSKOVIC. MORAVSKÝ PETR VOK

Vyšehrad, váz., 248 s., 298 Kč

Jan Šembera Černohorský z Boskovic byl výraznou osobností 2. pol. 16. st., posledním mužským potomkem panského rodu z Boskovic a jedním z nejbohatších šlechticů své doby na Moravě. Stavitel renesanční perly Moravy, zámku v Bučovicích, proslul zejména svým rozmarným životem, zálibou v ženách, koních a alkoholu, případně četnými soudními spory. Jeho životopisci z 19. a počátku 20. století u Jana Šembery nalezli mnoho společných rysů s Petrem Vokem a vytvořili mýtus posledního Boskovice. Autorka zachycuje životní osudy Jana Šembery v širším kontextu rodinných i společenských souvislostí a vytváří tak komplexní pohled na vyššího šlechtice své doby, jenž zdaleka nebyl jen renesančním bonvivánem. Představuje Šemberovu osobnost, jeho vztah k náboženství, majetku a umění, i převzetí jeho rodového odkazu Lichtenštejny. Pozornost je věnována i Šemberovu „druhému životu“ v pohádkách, pověstech, v historické beletrii i v televizní publicistice, protože právě takto vstoupil do obecnějšího povědomí.

Revue Politika 11/2014
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru