Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 11/2013

8. 11. 2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Jorge Bergoglio, Abraham Skorka

O nebi a zemi

Papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století

Paseka, váz., 196 s., cena 249 Kč

Současný papež Fran­tišek se ještě jako kardinál Jorge Mario Bergoglio pravidelně scházel se svým přítelem rabínem Abra­hamem Skorkou, aby spolu debatova­li o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění, politice, globalizaci, vědě a konfliktech současného světa. Nakonec se rozhodli, že svoje rozpravy zpracují do podoby knihy. Dia­log obou přátel a zároveň představitelů svých náboženských obcí vyniká hloubkou a přesností, ale současně odpovídá srozumitelnou a svěží formou na otázky, které si každý den kladou věřící i lidé, kteří se k žádnému náboženství nehlásí.

  • Názory papeže Františka na svět kolem nás
  • Široká škála témat, někdy i kontroverzních
  • Jiskřící dialog dvou velkých osobností současnosti
  • Čtivá, aktuální, myšlenkami nabitá kniha

www.paseka.cz


Matt Ridley

Racionální optimista

O evoluci prosperity

Dokořán, Argo, překlad Petr Holčák, váz. s přebal., 376 s., 498 Kč

Nejnovější kniha předního britského popularizátora vědy líčí cestu k prosperitě, kterou lidstvo ušlo ve zlepšování svého údělu od doby kamenné po dnešek. Autor odpovídá na tradiční otázku: Co bylo základním faktorem, který lidskému druhu umožnil rozvoj? Odpověď nalézá v obchodu – směna výrobků, služeb a myšlenek prostřednictvím specializace a dělby práce podněcovala k inovacím, které jsou motorem vzestupu. Díky jejich nekonečnému proudu jsou nyní lidé nejen bohatší, ale i zdravější, šťastnější, svobodnější a rovnější než kdykoli dříve. Ridley je přesvědčen, že lidstvo zůstane na cestě prosperity, dokud se budou „pářit myšlenky“. Svůj optimismus čerpaný z podstaty člověka a celé historie lidstva autor staví do kontrastu s dnešním převládajícím pesimismem a s iracionální popularitou moderních proroctví zkázy světa, z nichž se nikdy žádné nenaplnilo.

www.dokoran.cz


Jacques Le Goff (ed.)

Muži a ženy středověku

Vyšehrad, váz., 448 s., 698 Kč

Výpravná chronologická encyklopedie velkých středověkých postav. Žijící legenda světové medievistiky, francouzský historik J. Le Goff, připravil s týmem spolupracovníků působivou sbírku portrétů významných mužů a žen středověku. Výstižnými portréty jsou představeni králové a královny, světice a učenci, obchodníci a objevitelé, umělci a povstalci, kacíři a inkvizitoři. Jedna kapitola je věnována imaginárním středověkým postavám, které sehrávaly v představivosti a životě středověkých lidí tak významnou úlohu: legendární král Artuš, víla Meluzína, papežka Jana či mýtický Kněz Jan. Důstojné zastoupení mají i postavy českého středověku: svatý Václav, svatý Vojtěch, císař Karel IV. a Jan Hus. Text a obraz mají v knize rovnocenné místo: obrazová příloha je skutečnou galerií, souborem jedinečných obrazových svědectví. Potěší všechny, které uhranula barvitost, rozmanitost a tajemnost tisíciletého období, jež nazýváme středověkem.

www.ivysehrad.cz


Miloš Trapl, Karel Konečný, Pavel Marek

Politik dobré vůle

Život a dílo Msgre Jana Šrámka

Vyšehrad, váz., 464 s., 448 Kč

Kniha historiků z Filozofické fakulty UP, sleduje životní příběh jednoho ze zakladatelů křesťansko-demokratického politického směru u nás, jeho cestu ke kněžství a posléze k sociální a politické činnosti, podíl na sjednocení moravských a českých křesťanských stran v Československou stranu lidovou v roce 1919, i vlivné postavení na politické scéně první československé republiky. Pozornosti se dostává i druhé, dramatičtější části Šrámkova života a politického působení, jeho emigraci před nacistickou hrozbou a působení v čele exilové vlády (předseda londýnské exilové vlády a posléze místopředseda kabinetu). Také po únorovém převratu 1948 neunikl osudu nekomunistických politiků a byl až do smrti zadržován v internaci. Fundovaný životopis z pera předních odborníků je splátkou dluhu „politikovi dobré vůle“, nepřehlédnutelné postavě našich moderních dějin.

www.ivysehrad.cz


Jiří Mikulec

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Grada, váz., 416 s., 499 Kč

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání. V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě.

www.grada.cz


Drahomír Suchánek, Václav Drška

Církevní dějiny. Antika a středověk

Grada, váz., 432 s., 599 Kč

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků. Publikace v sobě spojuje dvě hlavní ambice – přinést co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin a zodpovědět všechny základní otázky, včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury. Současně by chtěla být kvalitní studijní pomůckou pro zájemce o církevní dějiny. Využijí ji jak studenti vysokoškolských humanitních oborů, tak studenti teologických či právnických oborů.

www.grada.cz

Revue Politika 11/2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru