Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 9/2013

30. 9. 2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Ondřej Krutílek (ed.)

Euro v Česku. Ano, či ne?

Studio Arx, brož., 152 s., NEPRODEJNÁ PUBLIKACE (zájemcům v ČR je zasílána za jednotné poštovné a balné ve výši 90 Kč)

Eurozóna se v posledních letech radikálně proměnila, závazek přijmout společnou evropskou měnu, který na sebe Česko vzalo vstupem do EU, však trvá. Předkládaný sborník tematicky navazuje na čtyři úspěšná vydání publikace Euro versus koruna, která analyzovala příčiny krize eurozóny, a zaměřuje se na její důsledky. Svorníkem obou knih je klíčová otázka, jak by česká politická reprezentace měla o poten­ciálním zavedení eura vůbec uvažovat.


Lukáš Linek

Kam se ztratili voliči?

Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990–2010

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 336 s., 323 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Účast v parlamentních volbách v Česku postupně klesá již od počátku 90. let, a v letech 2002 až 2010 dokonce nepřesáhla hodnotu 65 procent. Protože účast ve volbách je jednou z nejvýznamnějších politických aktivit občanů v demokracii, zaměřuje se autor na vysvětlení jejího poklesu. Kniha shrnuje dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu a představuje vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině mobilizací vnějšími aktéry a individuální motivací k účasti (instrumentální, expresivní a normativní motivací). Tento teoretický model je využit nejen pro vysvětlení volební účasti, ale i jejího poklesu. K němu přispělo menší zapojení občanů ve společenských sítích, nárůst kritického hodnocení politických stran a zvýšená nejistota o smyslu­plnosti hlasování ve volbách. Kniha tak představuje první systematické prozkoumání volební účasti a důvodů jejího poklesu v České republice.

Lukáš Linek (1976) je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.  Zároveň přednáší politickou sociologii na FSV UK v Praze. Věnuje se výzkumu volebního chování, politických postojů a stranictví. V roce 2010 publikoval monografiiZrazení snu?, v níž analyzoval změny v postojích českých občanů k politice, politickému režimu a jeho institucím. Publikoval v řadě odborných časopisů jako například Party PoliticsJournal of Legislative Studies či Sociologický časopis.


Jakub Charvát

Politika volebních reforem v ČR po roce 1989

Grada, brož., 232 s., 369 Kč

Volby a volební systémy představují jednu ze základních a nejpodstatnějších institucí moderních demokratických politických systémů a jsou jedním ze základních pilířů moderních demokracií jako takových. Studium volebních systémů a jejich mechanismů je proto předmětem poměrně velkého množství odborné politologické literatury, ba dokonce patří k nejvýznamnějším tématům soudobé politologické analýzy. Ústředním tématem a hlavním cílem této publikace je detailní diachronní srovnávací analýza politiky volebních reforem v Československu a v České republice po roce 1989 a jejích proměn v průběhu času. Autor primárně sleduje reformní procesy vztahující se k volebním pravidlům pro Federální shromáždění a Českou národní radu v době existence ČSFR, respektive k nastavení základních parametrů volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od roku 1993.

www.grada.cz


Jan Křeček

Politická komunikace. Od res publica po public relations

Grada, brož., 176 s., 379 Kč

Bez komunikace není společnosti, bez kvalitní politické komunikace není demokratické společnosti. O médiích se dobře sní jako o prostoru veřejné diskuse nebo alespoň jako o poskytovateli informačního servisu pro kvalifikovanou volbu poučeného občana. Ve skutečnosti jsou ale dnešní média obviňována z manipulací, neobjektivity, ohlupování, propagandistických kampaní a zábavy pro pasivní, dezorientované spotřebitele. Je obtížné najít někoho, kdo by byl s rolí médií v současných procesech politického rozhodování spokojen – a stejně tak obtížně se hledá řešení, co s tímto stavem dál...

Předkládaná monografie představuje první český úvod do oboru politická komunikace. Přehledně a srozumitelně představuje a vykládá jeho základní teorie a koncepty, ohlíží se za historií, vypočítává nejtypičtější projevy současného politického komunikování a předestírá výhledy do budoucna. Věříme, že se stane průvodcem studentům, teoretickým úvodem pro akademické pracovníky a praktickou příručkou – nebo alespoň podnětem k zamyšlení – pro profesionály z oblasti politiky a médií.

www.grada.cz


Oldřich Bureš a kol.

Privatizace bezpečnosti. České a zahraniční zkušenosti

Grada, brož., 320 s., 399 Kč

Ačkoliv je fenomén privatizace bezpečnosti v západních zemích předmětem vášnivých debat již minimálně dvě desetiletí, v České republice se dostal do centra pozornosti až díky kauzám největší české soukromé bezpečnostní společnosti ABL (dnes M2.C). Autoři proto analyzují a vzájemně konfrontují zahraniční i české zkušenosti s privatizací bezpečnosti. Shrnují poznatky dosavadního výzkumu příčin privatizace bezpečnosti, představují doposud opomíjené aspekty privatizace bezpečnosti, včetně problematiky dobrovolnictví jednotlivých občan
ů a jejich spolků při zajišťování bezpečnosti, či využívání služeb soukromých vojenských a bezpečnostních společností ze strany nevládních organizací v (post)konfliktních oblastech. Věnují se působení soukromých bezpečnostních služeb v ČR.

www.grada.cz


Carl Schmitt

Římský katolicismus a politická forma

Oikoymenh, brož., titul vyjde v říjnu 2013

Autor se zaměřuje na specifickou povahu racionality spojené s katolickou církví, kterou staví do kontrapozice vůči myšlení ekonomicko-technického věku. Význačnost ratio stojícího v pozadí moci či lépe autority katolické církve nachází především ve schopnosti být jednotou protikladů (complexio oppositorum) a reprezentovat či zpřítomňovat duchovní ideu, resp. osobu. Schmitt v textu mimo jiné upozorňuje i na důležitou distinkci mezi reprezentací a pouhým zastoupením. Ekonomické myšlení není právě reprezentace schopno, neboť za ním nestojí žádná idea či entita k reprezentování, takže není schopno ani politiky v pregnantním smyslu. Jde proto ruku v ruce s depolitizací veřejného.

www.oikoymenh.cz


Bohuslav Litera

Druhá revoluce. Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-1934

Dokořán, brož., 184 s., 198 Kč

Historický vývoj posledních století je svým způsobem bojem mezi demokracií a různými typy diktatur. Zvláštním případem je Rusko, které sice po revoluci 1904-1905 zahájilo pomalý postup k oslabení samoděržaví, avšak ten byl na téměř celé jedno století zastaven první světovou válkou a Říjnem 1917. Nová bolševická moc radikálně změnila sociální a hospodářskou strukturu země a další drastické změny jí vtiskl stalinský totalitní režim, který nastoupil na přelomu 20. a 30. let minulého století. Změny, které tento režim od konce 40. let posléze aplikoval také na země sovětského bloku, včetně Československa. Některé důsledky stalinské transformace jsou stále ještě zřetelné. Výzkum stalinismu je vysoce aktuální, a to nejen jako významný fenomén historie, ale i současnosti

www.dokoran.cz


Mark R. Cohen

Pod křížem a půlměsícem. Židé ve středověku

Vyšehrad, váz., 400 s., 398 Kč

Žili muslimové a Židé ve středověku mírumilovně bok po boku v jakési „mezináboženské utopii“? Nebo byli Židé pod muslimskou nadvládou pronásledováni podobně jako v křesťanských zemích? Autor rozebírá postavení Židů v křesťanském a islámském světě z hlediska právního (srovnává římské, křesťanské a islámské právo), hospodářského a sociologického, snaží se vyvracet zažité stereotypy a mýty o „zlém křesťanství a hodném islámu“, zejména zjednodušující pojetí „temného“ židovského středověku v křesťanských zemích a idealizaci soužití s muslimy ve Španělsku. Systematické srovnání života Židů v islámských zemích a na křesťanském Západě neboli „pod křížem a půlměsícem“ nicméně ukazuje, že vztahy islámu a judaismu byly méně konfrontační a násilné než soužití křesťanů a Židů na Západě. Proč tomu tak bylo?

www.ivysehrad.cz


Michael Krupp

Dějiny státu Izrael. Od založení do dneška (1948–2013)

Vyšehrad, váz., 208 s., 268 Kč

Monografie z pera předního znalce problematiky dějin Izraele z roku 2008, kterou její autor pro české vydání aktualizoval k současnému stavu roku 2013. Historické podání se organicky propojuje s úvahami nad problematickými tématy politickými i náboženskými, jež v případě Izraele tvoří nedílný celek. Kniha je určena všem těm, kdo díky lepšímu porozumění politickému vývoji Izraele chtějí hlouběji proniknout do složité situace na Blízkém východě. Michael Krupp se po studiu teologie věnoval judaistice a islamistice. Od roku 1970 se v Jeruzalémě zasazuje o mezináboženský dialog židovství, křesťanství a islámu.

www.ivysehrad.cz


Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl (eds.)

Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti

SLON, brož., 265 s., 399 Kč

Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí, důsledků a způsobů, jakými je interpretují sami jednotlivci, přispět ke zmapování a pochopení případných proměn partnerského života spojovaných v České republice s procesem de-standardizace životních drah a společenskými změnami, kterými česká společnost v několika minulých dekádách prošla.

Kniha obsahuje devět studií kombinujících různé metodologické potupy a datové soubory. Jednotlivé kapitoly se zaměřují například na faktické načasování a výskyt jednotlivých životních přechodů, na dílčí výseky partnerských situací či na analýzu potenciálního dopadu různých partnerských situací na budoucí život dětí, jež v dětství zažijí různá rodinná uspořádání. Zároveň přináší pohled na subjektivní významy, které jednotlivci svému životu a partnerství přiřazují v kontextu různých životních etap či situací.

www.slon-knihy.cz


Hynek Jeřábek a kol.

Mezigenerační solidarita v péči o seniory

SLON, brož., 317 s., přiloženo CD s výzkumnou dokumentací, 299 Kč

Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z výzkumných projektů seznamují se způsoby, motivy a důsledky péče v životě rodin, které se starají o seniora v domácích podmínkách. Druhým cílem knížky je seznámit čtenáře s modely mezigenerační solidarity, vyvíjenými v USA a v Evropě v letech 1976 až 2001. Snahou autorů bylo ověřit, nakolik tyto modely platí pro rodiny v České republice, a vyvinout lepší měřící nástroje pro toto zjišťování. „Jak provádět měření mezigenerační solidarity a rodinné soudržnosti?“, bylo jednou z ústředních otázek druhého výzkumného projektu. Projekt využil široký rejstřík poznávacích postupů od standardizovaného dotazování a podrobného zjišťování potřeb seniorů a pečovatelských aktivit příslušníků rodin starajících se o seniory v domácích podmínkách přes skupinové rozhovory se skupinami laických i profesionálních pečovatelů až k hloubkovým rozhovorům s pečovatelkami a pečovateli o seniory přímo v rodinách. Dalším tématem bylo srovnání rodinné a institucionální péče o seniory. Závěrečné kapitoly knížky jsou příspěvkem k teorii mezigenerační solidarity její specifikací pro „pečovatelskou generaci“ rodin v České republice.

www.slon-knihy.cz

Revue Politika 9/2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru