Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 7-8/2013

5. 7. 2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Oldřich Čapka (ed.)

Návraty k hodnotám aneb Za co jsme bojovali

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 144 s., 144 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha vznikla s cílem připomenout hrůznost komunistického režimu, který na desítky let zásadním způsobem ovlivnil životy občanů naší země. Nejtragičtěji zasáhl ty, kteří se jeho ideologii vzepřeli a rozhodli se bojovat za svobodu, demokracii a další hodnoty, které komunistický režim devastoval. Bojovníci za svobodu skončili v komunistických žalářích a pracovních táborech, mnozí z nich za svou vzpouru proti totalitě zaplatili životem.

Přeživší političtí vězni z 50. let minulého století z brněnské pobočky Konfederace politických vězňů ČR se na začátku nového milénia rozhodli připomenout hodnoty, za které bojovali, na setkáních s občany a představiteli veřejného života. Tato setkání nazvaná „Fórum KPV ČR Brno“ se konala celkem čtyřikrát a každé mělo své motto. V roce 2004 to bylo téma „Sametová revoluce uvolnila prostor právu, ale nenaplnila spravedlnost“, v roce 2006 „Svoboda znamená odpovědnost a řád“, v roce 2007 „Státy se udržují těmi ideály, ze kterých se zrodily“ a v roce 2008 „Komunismus a nacismus, pohromy 20. století“.

První část knihy přináší čtenářům příspěvky, které zazněly na brněnských fórech Konfederace politických vězňů ČR. Tyto příspěvky přednesly význačné osobnosti působící v politice, ve vysokém školství, v nejvyšších soudních orgánech nebo v občanských sdruženích, mimo jiných předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, soudci Ústavního soudu Dagmar Lastovecká, Stanislav Balík a Miloslav Výborný, předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, primátor města Brna Petr Duchoň či předseda Občanského konzervativního klubu Robert Kotzian. Fóra organizovali členové brněnské pobočky KPV ČR Zdeněk Křivka, František Křivka, Oldřich Čapka a Ludvík Hložek.

Druhá část knihy obsahuje devět příběhů obětí komunismu, které přibližují brutalitu totalitního režimu na konkrétních příkladech osob, které pocítili jeho nelidskost na vlastní kůži. Jde o příběhy obyčejných mužů a žen, a to i velmi mladých, jejichž osud a neochvějná touha po svobodě a spravedlnosti z nich učinily postavy neobyčejné. Stejně jako tito lidé byli totalitou postiženi i vojáci, kteří nejdříve hrdinně bojovali za naši vlast a následně se jim tato vlast „odvděčila“ dlouhými léty věznění. Obě části knihy jsou ohraničeny úvodním a závěrečným slovem autora Oldřicha Čapky.

Hlavním smyslem knihy je připomenout osudy bojovníků proti totalitě, předat současné generaci odkaz bývalých politických vězňů komunistického režimu a napomoci tomu, aby se do naší země totalita znovu nevrátila. Neboť národ, který se nepoučí ze své minulosti, je odsouzen k tomu ji prožít znovu.

Vydáno pro Konfederaci politických vězňů ČR.

Konfederace politických vězňů České republiky (KPV ČR) sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa. KPV ČR vznikla v roce 1990 jako právní a ideový nástupce Klubu bývalých politických vězňů – K 231, který byl ustaven v roce 1968 a ve stejném roce ihned po okupaci Československa vojsky Varšavského paktu zrušen. Prvním předsedou KPV ČR byl zvolen Rudolf Pernický, druhým předsedou byl od roku 1991 Stanislav Drobný. Od roku 2003 stojí v čele konfederace Naděžda Kavalírová. Organizace měla v roce 1990 okolo 16 000 členů, nyní žije asi čtvrtina původních členů, většina z nich je starší osmdesáti let. V současné době se členové KPV ČR zaměřují především na důstojné uctívání památky obětí komunismu a na seznamování mladé generace se svými příběhy.


Ondřej Krutílek (ed.)

Evropská unie

Hospodářský prostor s politickou vizí

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 328 s., NEPRODEJNÁ PUBLIKACE (zájemcům v ČR je zasílána za jednotné poštovné a balné ve výši 90 Kč)

Evropská unie – Hospodářský prostor s politickou vizí je antologií textů zabývajících se otázkou sjednocování starého kontinentu, které v roce 1993 vyústilo ve vznik Evropské unie.

EU je obtížně uchopitelný fenomén, a proto i výběr textů do této publikace byl nesnadný. Centrum pro studium demokracie a kultury se po dohodě s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR nakonec rozhodlo pro uplatnění dvou základních kritérií. Mělo se jednat o texty, které na projekt evrop­ské integrace nabízejí neotřelé pohledy jdoucí náležitě „pod povrch“, a/nebo o příspěvky, které mezi zainteresovanými vzbudily takovou pozornost, že se později staly předmětem odborné nebo laické debaty. Podstatné bylo také to, aby v antologii byly zastoupeny nejen hlasy ze zahraničí, ale i z Česka.

Publikace je rozdělena do tří sekcí – teoretická reflexe, historická zkušenost a politická vize, přičemž texty v každé z nich jsou řazeny chronologicky. Právě tak je vhodné je i číst.

Antologie je určena nejen studentům sociálněvědných oborů a odborné veřejnosti, ale všem, kteří přicházejí s problematikou evropské integrace do kontaktu a projevují hlubší zájem o vývoj a budoucnost evropského projektu.

Autoři:

 • J. H. H. Weiler
 • Andrew Moravcsik
 • Simon Hix
 • Udo Di Fabio
 • Markéta Pitrová
 • Petr Fiala
 • Vojtěch Belling
 • Bronisław Wildstein
 • Philippe Nemo
 • Pierre Manent
 • Christopher Booker
 • Richard North
 • Hans Magnus Enzensberger
 • David Marsh
 • Jacques Delors
 • Roman Herzog
 • Václav Havel
 • Joschka Fischer
 • Václav Klaus
 • Radosław Sikorski

Publikace vznikla ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.


Jiří Hanuš, Radomír Vlček a kol.

Lenin

Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin?

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 164 s., 169 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Historie životního příběhu Vladimíra Iljiče Lenina, historie jeho „druhého života“ včetně vytvoření ikony vůdce světového proletariátu, která nepostrádá náboženský rozměr, je autorům této publikace vhodnou látkou k promýšlení zásadních otázek. Je působení této jistě charismatické osobnosti a jejího hnutí pochopitelné v rámci ruské politiky, myšlení a kultury? Nebo je možné mluvit o radikálním vybočení nejen z ruských, ale případně z evropských dějin s jejich silnou vazbou na křesťanství, s jejich akcentem na důstojnost lidské osoby a důrazem na politický, a tedy kompromisní způsob jednání? Autoři samozřejmě odpovídají na tyto otázky různě, podle svého přesvědčení, metody i oblasti zájmu. Každý z nich se ale poctivě pokouší vyrovnat s fenoménem „Lenin“, s významem jeho díla pro další dějiny Ruska i Evropy i s klíčovou otázkou: Existuje v dějinách kontinuita s případnými diskontinuitami, nebo se jedná pouze o konstrukt v myslích historiků?

Autoři:

 • Jiří Hanuš
 • Vít Hloušek
 • Kateřina Hloušková
 • Petr Horák
 • Denisa Nečasová
 • Ivana Ryčlová
 • Radomír Vlček
 • Zbyněk Vydra

Vlastimil Fiala a kol.

Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky: Rysy politického stranictví

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 392 s., 323 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Předkládaná publikace je jedním z prvních pokusů o analýzu politických stran v mimoevropských zemích. Většina současných teoretických tezí o politických stranách a stranických systémech vychází jen z podrobné znalosti a výzkumu stranického prostředí tzv. euro-americké společnosti, přičemž jsou prakticky zcela opomíjeny zkušenosti politického stranictví z jiných oblastí. Hlavním cílem monografie není jen ověřit platnost současných teorií politických stran na mimoevropské politické stranictví, ale především zahájit debatu o této problematice, rozšířit spektrum otázek o vzniku, vývoji, zániku, institucionalizaci a typech mimoevropských politických stran.

Publikace je rozdělena do dvou základních sekcí. V teoreticko-metodo­logické části věnujeme pozornost vzniku politických organizací v mimo­evropských oblastech. Na úvodní studii navazuje text zkoumající institucionalizaci mimo­evropských politických stran a jejich typologii. Tyto studie ústí v zobecňující zamyšlení nad různými přístupy ve výzkumu současných euro-amerických a mimoevropských politických stran. Druhá sekce je věnována vybraným případovým studiím, které jsou zaměřeny na nejrůznější specifické rysy afrického, asijského a latinskoamerického politického stranictví (afro-marxismus, přeměna guerillových hnutí a labor-based stran v politické strany, problematika etnických politických stran a politických elit, charakter kongresových systémů a postavení žen v latinskoamerické politice).


Josef Smolík

Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003–2012

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 368 s., 314 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Předkládaná publikace analyzuje českou krajně pravicovou scénu a zaměřuje se primárně na Národní stranu, která se v poslední dekádě pokusila sjednotit integrálně nacionální proud české politiky. Text diskutuje nejenom tuto politickou stranu, ale zaměřuje se na základní témata a termíny současné krajní pravice, kterými jsou například národ, národní zájmy, vlastenectví, vlast, patriotismus, národní identita, nacionalismus, populismus, xenofobie, etnikum atd.

Popsány jsou nejenom aktivity Národní strany, ale i dalších politických subjektů (SPR-RSČ, Republikánů Miroslava Sládka, Dělnické strany, Vlastenecké republikánské strany, Českého hnutí za národní jednotu) či výrazných osobností v prostředí české národovecké scény. Hlavním cílem knihy bylo identifikovat klíčové události a procesy, které se v prostředí národovecké krajní pravice v ČR odehrály přibližně od roku 1998. „Příběh“ Národní strany výrazně dokreslují realizované rozhovory s bývalými členy této politické strany (např. s P. Edelmannovou, J. Skácelem, M. Ševčíkem ad.).

PhDr. Josef Smolík, Ph.D. (*1976), působí jako odborný asistent Oddělení Bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Na Masarykově univerzitě vystudoval politologii, psychologii a sociální pedagogiku. Je autorem či spoluautorem několika monografií (např. Fotbaloví chuligáni; Fotbalové chuligánství; Psychologie vůdcovství; Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko; Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století; Subkultury mládeže: uvedení do problematiky; Krajní pravice a krajní levice v ČR) a několika desítek odborných článků. Je výkonným redaktorem recenzovaného časopisu Rexter (www.rexter.cz).


Jaro Křivohlavý

Psychologie pocitů štěstí

Současný stav poznání

Grada, brož., 136 s., 219 Kč

V soudobé světové psychologii se objevuje stále více prací, které se zabývají kladnými emocemi. Původní publikace známého a uznávaného psychologa prof. Jaro Křivohlavého podává přehled výsledků empirických, experimentálních prací, zaměřených na problematiku kladných emocionálních zážitků. Charakterizují náš vlastní emocionální stav, který bychom mohli vyjádřit výrazem „je mi dobře“. Závěr knihy je věnován aplikaci zjištěných poznatků do běžného života, tj. přináší souhrn podnětů, vztahujících se k otázce „co dělat, aby nám bylo dobře“. Publikace je určena psychologům, psychiatrům, odborníkům z řad pomáhajících profesí a také studentům těchto oborů.

www.grada.cz


Martin Riegl

Proměny politické mapy po roce 1945

Grada, brož., 240 s., 359 Kč

„Politické mapy lžou,“ poznamenal v roce 1994 poněkud provokativně Robert Kaplan, americký diplomat analyzující vnitropolitickou situaci napříč kontinenty. Precizně tak vystihl fakt, že obraz světa rozděleného mezi suverénní státy, který nám sugerují politické mapy, je lživý. Realita politického prostoru ve světě je totiž zcela odlišná, než lze vyčíst z konvenčních politických map, a zůstává před námi často skryta.

Přinášíme vám proto unikátní a komplexní přehled o vývoji mezinárodně neuznaných a zhroucených států po roce 1945, jehož součástí je ve světě doposud nezpracovaný souhrn států s omezenou suverenitou. Kniha osvětluje faktory omezující suverenitu každého státu a období jejich existence a odhaluje podstatu států chtěných a nechtěných, jejichž existence výrazně ovlivňuje vnitrostátní, regionální i globální bezpečnost a je původem častých ozbrojených konfliktů i mezinárodně-politického napětí. Po přečtení této publikace pochopíte skutečnou podobu politické mapy světa, procesy a pohnutky, které ji dlouhodobě utvářejí v souladu s regio­nálními i globálními mocnostmi.

www.grada.cz


Michael Pollan

Dilema všežravce

Argo, přeložila Jitka Fialová, 498 Kč

Autor se ve své mimořádně čtivé práci zaměřuje na velkovýrobu potravin. Krom alarmujícího reportážního popisu samotné produkce uvažuje i o tom, jaký má dopad na krajinu, hospodářské plodiny a zvířata, ale i na skladbu našeho jídelníčku, stravovací návyky, kulturu stolování i zdraví člověka. Jeho popis průmyslového zpracování potravin, do kterého vstupuje chemie či genetické inženýrství, je varovný, autor nicméně v této i dalších svých knihách nabízí i východisko. Prostá doporučení typu „nejezte nic, co by vaše babička nepovažovala za potravinu“ či „nekupujte nic, co je složeno víc než z pěti ingrediencí“, apelování na návrat k tradičním receptům a místním dodavatelům jsou stejně platná i pro českého čtenáře. Michael Pollan se této tematice věnuje soustavně a s obrovským čtenářským ohlasem. Mezi jeho knihami najdeme tituly jako Obrana jídla: Jedlíkův manifest či Pravidla pro stravu: Jedlíkův manuál.

www.argo.cz


Umberto Eco

Vytváření nepřítele

Argo, váz., 246 s., 348 Kč

Soubor šestnácti nedávno vzniklých esejistických textů známého spisovatele a badatele nese název prvního z nich, věnovaného mimořádně aktuálnímu tématu: potřebě určité společnosti mít svého nepřítele a utvořit si jeho obraz. Svazek se vyznačuje tematickou rozmanitostí, sahající od literárních lásek mládí přes otázky poetiky či etiky výzkumu v oblasti medicíny až po představení autorova vlastního zralého díla. Vedle Ecovy příslovečné erudice řadu textů spojují autorovy oblíbené motivy, z nichž on sám výslovně uvádí absolutno, ošklivost a oheň.

www.argo.cz


Immanuel Kant

Studie k dějinám a politice

Oikomymenh, brož., 192 s.

Ve svém stěžejním příspěvku k dějinám politické filosofie, spise K věčnému míru, předkládá Kant model mírového soužití mezi národy. Ve spise O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi, vysvětluje Kant smysl a uskutečnitelnost své praktické filosofie založené na kategorickém imperativu. Soubor dále obsahuje statě Idea všeobecných dějin, recenzi Herderových Idejí k filosofii dějin lidstva, Domnělý počátek dějin lidstva, O domnělém právu z lásky k lidem lhát, Co je osvícenství? a uzavírá jej Konec všech věcí, v němž Kant převádí apokalyptický motiv na situaci, kdy by se křesťanství stalo pouhým souborem příkazů a přestalo být prodchnuto duchem laskavosti a lidského porozumění.

www.oikoymenh.cz


Peter H. Diamandis, Steven Kotler

Hojnost

Budoucnost je lepší, než si myslíte

Dokořán, překlad Václav Viták, váz. s přebalem, 368 s., 81 grafů a ilustrací, 399 Kč

„Dochází ropa a přij­de hlad. Globální oteplování způsobí rozpad civilizace. Euroatlantickou civilizaci pohltí hordy z Východu. Po výbuchu supervulkánu zmrz­neme.“ Jak je možné, že všechno tohle funguje a plní první stránky novin i žebříčky bestsellerů v době, kdy se lidstvo jako celek má vůbec nejlépe v celé své historii? V době, kdy technologické a společenské trendy slibují vyřešit všechny problémy z titulních stránek, a to brzy – stačí ne­udělat nějakou hloupou chybu? Základem knihy je přehled nejnovějšího vývoje základních špičkových technologií v jejich společenském a ekonomickém kontextu a rozbor dopadu jejich nasazení v globálním měřítku, které již probíhá nebo k němuž může rychle dojít.

www.dokoran.cz


Marcela Linková, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová a Alice Červinková

Nejisté vyhlídky

Proměny vědecké profese z genderové perspektivy

SLON, brož., 194 s., 325 Kč

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt. Úvodní kapitola odkrývá kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o vědě a vědkyních, analyzuje početní zastoupení žen v české vědě či přístup k genderovým otázkám v rámci české vědní politiky. Druhá kapitola obrací pozornost ke kariérním plánům začínajících vědkyň a vědců v doktorské a postdoktorské fázi. Třetí kapitola se zabývá tématem akademické mobility, čtvrtá se věnuje možnostem kombinace vědecké práce a mateřství v ČR, pátá je sondou do prezentace vědkyň a vědců v českém tisku. Šestá kapitola ukazuje vývoj evropských politik genderové rovnosti od konce 90. let do současnosti. Závěrečná kapitola pak shrnuje hlavní zjištění a věnuje se dopadům proměňujícího se charakteru vědecké profese na genderovou rovnost a na profesní vyhlídky žen a mužů ve vědě v České republice.

www.slon-knihy.cz


Jindřich Krejčí, Yana Leontiyeva (eds.)

Cesty k datům

Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice

SLON, brož., 470 s., 540 Kč

Prostředí pro vědeckou práci v sociálních vědách prochází překotným vývojem. Jedním z důvodů je také rostoucí objem dat, která jsou k dispozici pro sociál­ní analýzy. Využívání nových možností i zpřístupňování vlastních databází bývá podmínkou pro plnohodnotné zapojení do života mezinárodní vědecké komunity a pro dosahování výsledků s uznávaným vědeckým impaktem. Efektivní práce s daty však vyžaduje orientaci v nepřehledném množství zdrojů, zvládnutí metod managementu dat a sekundární analýzy i orientaci v právních a formálních náležitostech sdílení dat mezi výzkumnými týmy. Autoři a autorky této knihy se právě proto zaměřují na problematiku vytváření a používání kvantitativních sociálních dat, věnují se metodám managementu dat a představují služby datových archivů. Zvláštní pozornost věnují problematice harmonizace dat pro účely časových a mezinárodních komparací. Velkou část knihy tvoří přehledové studie o dostupných datech včetně hlubších rozborů a analýz datových zdrojů k vybraným tématům.

www.slon-knihy.cz


Vladimír Vavřínek

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

Vyšehrad, váz., 384 s., 328 Kč

Známý český byzantolog s využitím nových vědeckých poznatků vypráví příběh cyrilometodějské misie. Zasvěceně líčí byzantské prostředí, z něhož oba soluňští bratři, Konstantin-Cyril a Metoděj, na Velkou Moravu přišli, vysvětluje motivy jejich vyslání i roli, kterou sehráli v utváření tamní společnosti. Osudy jejich misie souvisely nejen s bojem moravských vládců o nezávislost jejich státu na franské říši, ale i s velmocenským zápasem konstantinopolského patriarchátu a římské kurie o církevní jurisdikci nad nově christia­nizovaným Bulharskem. Dále osvětluje původnost a jedinečnost kulturního díla Cyrila a Metoděje, zvláště vytvoření slovanského písemnictví a zavedení slovanského jazyka do liturgie. Slované žijící tehdy na našem území se stali prvním evropským národem, do jehož jazyka byla přeložena Bible. V neposlední řadě se autor zabývá cyrilometodějskou tradicí v různých historických etapách našich národních dějin.

www.ivysehrad.cz


Dějiny světa 3

Výklady světa a světová náboženství. 600 až 1500

Vyšehrad, váz., 480 s., 598 Kč

Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jímž je nyní doba zhruba od nástupu islámu po velké zámořské objevy. Uspořádání kapitol má opět v komplexní perspektivě ukázat souvislost historických událostí, socioekonomického vývoje a kulturních výdobytků v rámci celého světa. Svazek se ve třech velkých oddílech věnuje tématům „různorodosti světa“, „uspořádání světa“ a „výkladu světa“. První část načrtává náboženskou a politickou mapu zkoumaného období, druhá se věnuje mocenské expanzi islámu, křížovým tažením i dění na indickém subkontinentu a ve střední a východní Asii. Konečně třetí část se podrobně zabývá náboženskými systémy – kulturou středověkého křesťanství, islámským myšlením či náboženskými proudy v Číně a Indii.

www.ivysehrad.cz


Petr Pokorný, Ulrich Heckel

Úvod do Nového zákona

Literatura a teologie

Vyšehrad, váz., 840 s., 998 Kč

Tato kniha byla napsána na objednávku tübingenského nakladatelství Mohr-Siebeck – jako univerzitní učebnice dvou oborů: literárního úvodu do Nového zákona a teologie Nového zákona. Strukturou zůstává sice kniha blízká žánru literárních úvodů (kdo, kdy, kde, pro koho a proč jednotlivé texty sepsal), přesahuje je však důsledným pojednáním teologie jednotlivých spisů a vrstev Nového zákona a přináší též náčrt celkové koncepce novozákonního kánonu. Díky přispění Ulricha Heckela se pak kniha stala skutečnou učebnicí se shrnutími obsahu biblických knih, přehledy a tabulkami; tento německý teolog ji též obohatil o některé údaje týkající se dobového pozadí vzniku Nového zákona, tematická shrnutí a v oddílech o janovských spisech a deuteropavlovských listech má významný podíl i na vlastním výkladu.

www.ivysehrad.cz

Revue Politika 7-8/2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru