Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 5/2013

1. 5. 2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Evropská unie

Hospodářský prostor s politickou vizí

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 328 s., NEPRODEJNÁ PUBLIKACE (zájemcům v ČR je zasílána za jednotné poštovné a balné ve výši 90 Kč)

Evropská unie – Hospodářský prostor s politickou vizí je antologií textů zabývajících se otázkou sjednocování starého kontinentu, které v roce 1993 vyústilo ve vznik Evropské unie.

EU je obtížně uchopitelný fenomén, a proto i výběr textů do této publikace byl nesnadný. Centrum pro studium demokracie a kultury se po dohodě s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR nakonec rozhodlo pro uplatnění dvou základních kritérií. Mělo se jednat o texty, které na projekt evrop­ské integrace nabízejí neotřelé pohledy jdoucí náležitě „pod povrch“, a/nebo o příspěvky, které mezi zainteresovanými vzbudily takovou pozornost, že se později staly předmětem odborné nebo laické debaty. Podstatné bylo také to, aby v antologii byly zastoupeny nejen hlasy ze zahraničí, ale i z Česka.

Publikace je rozdělena do tří sekcí – teoretická reflexe, historická zkušenost a politická vize, přičemž texty v každé z nich jsou řazeny chronologicky. Právě tak je vhodné je i číst.

Antologie je určena nejen studentům sociálněvědných oborů a odborné veřejnosti, ale všem, kteří přicházejí s problematikou evropské integrace do kontaktu a projevují hlubší zájem o vývoj a budoucnost evropského projektu.

Autoři:

 • J. H. H. Weiler
 • Andrew Moravcsik
 • Simon Hix
 • Udo Di Fabio
 • Markéta Pitrová
 • Petr Fiala
 • Vojtěch Belling
 • Bronisław Wildstein
 • Philippe Nemo
 • Pierre Manent
 • Christopher Booker
 • Richard North
 • Hans Magnus Enzensberger
 • David Marsh
 • Jacques Delors
 • Roman Herzog
 • Václav Havel
 • Joschka Fischer
 • Václav Klaus
 • Radosław Sikorski

Publikace vznikla ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.


Stanislav Balík a kol.

Většinový systém pro sněmovní volby?

České zkušenosti a debaty

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 200 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha předních českých politologů reaguje na aktuální debaty o žádoucí podobě volebního systému pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nejprve sumarizuje české historické zkušenosti s většinovým systémem z doby před první světovou válkou, dále si všímá působení tohoto systému v senátních volbách po roce 1996 a rekapituluje pokus o změnu volebního systému z let 2000–2001.

Důkladnou diskusí pak prochází samotná aktuální myšlenka na zavedení většinového systému pro volby dolní komory, která je spojena i s otázkami racionalizace parlamentního režimu a výzvami a hrozbami volebního inženýrství. Na závěr se pozornost soustřeďuje na důsledky případné změny pro vnitřní život politických stran.


Dilbar Alieva, Miroslav Tížik (eds.)

Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii

SLON, 528 s., 567 Kč

Kniha poprvé u nás ve větším rozsahu představuje dílo významného sociologa 20. století Alfreda Schütze. Studie o A. Schützovi jsou v češtině a slovenštině, překlady jeho textů ve slovenštině. Vychází v ediční řadě MOST.

www.slon-knihy.cz


Olga Matoušová-Šmídová

„Rudé právo psalo, že nás bylo málo…“ Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula

SLON, 187 s., 390 Kč

Kniha se zabývá porevolučním diskursem nápravy majetkových křivd a restituce jako součásti transformace a reformy. Tato témata pojednává autorka prizmatem konceptu „kolektivní (sociální) paměti“, „politiky paměti“ a „přechodové spravedlnosti. Táže se, jak k utváření privatizační ideologie během postkomunistické transformace přispěl mediální diskurs a jakou roli v mocenských soubojích o podobu re-privatizace a transformace sehrála levicová masová média. Vychází v ediční řadě STUDIE.

www.slon-knihy.cz


Inghard Langer, Friedemann Schulz Von Thun, Reinhard Tausch

Srozumitelné vyjadřování

Grada, brož., 232 s., 299 Kč

V pracovním i osobním životě jsme každý den nuceni přijímat a zpracovávat spoustou informací v písemné i ústní podobě. Velmi často ovšem některým sdělením nerozumíme a míváme pocit, že snad nejsme dostatečně chytří na to, abychom jejich obsah pochopili – příkladů z oblasti učebnicových, právnických či novinových textů bychom jistě našli hodně. Příčina nesrozumitelnosti je nejčastěji na straně autora. Autoři této knihy, tři profesoři psychologie na univerzitě v Hamburku, vypracovali tzv. hamburský model srozumitelnosti, který definuje čtyři znaky srozumitelného sdělení: jednoduchost, členění/uspořádání, délka/hutnost, dynamičnost. Na základě tohoto konceptu pak uvádějí ukázky a praktická cvičení, která vám dopomohou k tomu, abyste se naučili psát či přednášet srozumitelně.

Kniha je určena manažerům, učitelům, lektorům – všem, kdo veřejně vystupují a prezentují sami sebe, firmu, produkt či myšlenky.

www.grada.cz


Martin Heidegger

„Už jen nějaký bůh nás může zachránit“

Oikoymenh, brož., 53 s., 98 Kč

V roce 1966 napsal M. Heidegger čtenářský dopis časopisu Spiegel, v němž projevil nesouhlas s některými údaji o svém chování za třetí říše kolportovanými v literatuře. Po dvaceti letech jeho mlčení k tomuto tématu byl tento krok něčím senzačním. Redaktoři R. Augstein a G. Wolff uskutečnili ještě téhož roku s Heideggerem rozhovor, který dalekosáhle přesáhl problematiku jeho postojů za vlády nacismu a zachytil jeho názory na současný stav světa. Na Heideggerovo přání byl rozhovor uveřejněn až po jeho smrti roku 1976, tedy 10 let poté, co k němu došlo. Dodnes nicméně vůbec neztratil na zajímavosti. Přeložil I. Chvatík.

www.oikoymenh.cz


Jan Synek

Svobodni v nesvobodě

Vyšehrad, brož., 256 s., 288 Kč

Po únorovém převratu v roce 1948 se věznice v tehdejším Československu začaly plnit politickými vězni. Nemalou část z nich tvořili duchovní i prostí věřící křesťanských církví. Během věznění si v krajně nepříznivých podmínkách většinou dokázali uchovat nejen svou víru, ale i základní prvky svého náboženského života. Práce Jana Synka, pracovníka Ústavu pro studium totalitních režimů, sleduje průběh perzekuce církví a náboženských společností v poúnorovém Československu, vývoj vězeňství a náboženský život ve věznicích od habsburské monarchie po konec reálněsocialistického režimu. Každodenní život věřících „muklů“ obsahoval čtení náboženské literatury, slavení svátostí a největších svátků, dokonce tajná teologická a další studia – to vše samozřejmě zakázané a přísně trestané.

www.ivysehrad.cz


Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII.

Dokořán, brož., 328 s., 298 Kč

První část publikace se zaměřuje na období před získáním mocenského monopolu komunistickou stranou v únoru 1948 a obsahuje studie věnované jejímu obrazu v lidoveckém tisku druhé poloviny 30. let na příkladu publicistiky Lidových listů, odrazu propagandy Kominterny v ilegálním tisku ostravských komunistů na počátku II. světové války, osudu německých komunistů v Československu v prvních dvou poválečných letech. Druhá část zahrnuje články zaměřené na dílčí témata z dějin KSČ v době, kdy byla stranou vládnoucí. Texty se zde zabývají vnitrostranickým vývojem Komunistické strany Slovenska od roku 1948 do začátku 60. let, situací v Jihomoravském krajském výboru KSČ v Brně v letech 1967-1968 a vztahům mezi KSČ a východoněmeckou Jednotnou socialistickou stranou Německa v letech 1969-1989. Vychází ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

www.dokoran.cz

Revue Politika 5/2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru