Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 4/2013

10. 4. 2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, Iveta Paličková

Monitoring evropské legislativy 2012

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 376 s., 424 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Monitoring evropské legislativy 2012 je v pořadí již sedmým svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu, který po vstupu ČR do EU inicioval europoslanec Hynek Fajmon. Autoři, analytici Centra pro studium demokracie a kultury, od roku 2004 zevrubně sledují dění v EU a pokoušejí se zachytit vývoj ve všech klíčových unijních politikách. Vždy přitom zohledňují potenciální dopady na ČR. Rok 2012 byl stejně jako rok předchozí ve znamení pokusů unijních elit o záchranu stávající podoby projektu společné evropské měny. I proto byl podepsán tzv. fiskální pakt a začalo se stále častěji hovořit o vytvoření problematické bankovní unie. Nadto se skupina jedenácti členských států (bez ČR) rozhodla zavést v režimu tzv. posílené spolupráce spornou daň z finančních transakcí. Na druhou stranu se po téměř čtyřiceti letech podařilo v obdobném aranžmá (tentokrát za účasti ČR) dosáhnout důležité shody na zavedení evropského patentu. Publikace je pro přehlednost doplněna rejstříkem, podrobným obsahem a slovníčkem, nově také obsahuje relevantní data z Eurostatu. Je určena nejen studentům, akademikům a všem, kteří se s problematikou EU dostávají do každodenního kontaktu, ale poslouží komukoli s hlubším zájmem o vývoj evropského projektu.


Miroslav Mareš

Paramilitarismus v České republice

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 320 s., 272 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

V ulicích českých měst pochodovaly na přelomu první a druhé dekády nového tisíciletí Ochranné sbory Dělnické strany, novináři byli fascinováni zprávami o Národní gardě. To vše v situaci, kdy světová média zahltily fotografie uniformovaných příslušníků Maďarské gardy a obdobných uskupení. České země - již po několikáté v jejich historii - výrazně zasáhl fenomén paramilitarismu. Tato monografie je doposud nejrozsáhlejším zpracováním uvedené problematiky v současné éře. Seznamuje čtenáře s obecným pojetím paramilitarismu a stručně nastiňuje jeho historii na území českých zemí. Věnuje se státním, a zejména pak nestátním paramilitárním jednotkám v současné České republice. Obsahuje přehled právních aspektů činnosti paramilitárních uskupení. Predikuje další vývoj tohoto fenoménu a zasazuje jej do evropského, zvláště pak středoevropského kontextu. Je určena politologům i bezpečnostním expertům, může být přínosem i pro novináře a je vhodná také jako studijní literatura do specializovaných předmětů vysokoškolského studia.

Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD. (1974), vedoucí Oddělení Bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 2009-2011 byl členem pracovní skupiny Task Force C boje proti extremismu při Ministerstvu vnitra České republiky. Zaměřuje se na výzkum politického extremismu a terorismu ve středoevropském prostoru. Je autorem více než dvou set odborných publikací.


Václav Houžvička (ed.)

Odsun Němců z Československa 65 let poté

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 176 s., 90 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Poválečný odsun sudetských Němců z bývalého Československa se stal v posledních přibližně 15 letech předmětem různých, zpravidla politicky motivovaných interpretací, či dokonce dezinterpretací. Do pozadí často ustupují fakta, časová posloupnost, vztah mezi příčinou a následkem. Jakoby se někdy zapomínalo, že odsunu Němců předcházel nacistický teror v pohraničí, poté Mnichovská dohoda, následně vyhnání českého obyvatelstva ze zabraných území a konečně šest let nacistické okupace a genocidy. Někdy dokonce vzniká dojem, že někteří historikové či komentátoři se snaží dělat rovnítko mezi odsunem, resp. jeho divokou fází, a nacistickými zločiny za války. S tím souvisí i tlak, čas od času vyvíjený ze zahraničí, na právní revizi poválečných dekretů prezidenta Beneše.
Všechny tyto jevy jsme považovali a považujeme ze neakceptovatelné. Proto jsme se rozhodli na podzim roku 2011, k 65. výročí ukončení odsunu, zorganizovat odbornou konferenci, která bude hovořit i o těchto souvislostech, často opomíjených, nebo dokonce zamlčovaných. Nejde nám o oživování minulosti či starých řevnivostí. Jde nám zejména o zasazení historických událostí do pravdivého kontextu. V tomto sborníku najdete nejdůležitější příspěvky, které na zmíněné konferenci zazněly. Věřím, že pro vás budou zdrojem dalších poučných informací k tématu.
Z předmluvy Jana Zahradila, poslance Evropského parlamentu

Vydáno pro Skupinu Evropských konzervativců a reformistů.

NEPRODEJNÁ PUBLIKACE, zájemcům je v ČR zasílána za jednotné poštovné a balné ve výši 90 Kč. Posíláme max. 1 kus.


Denisa Kasl Kollmannová

Zveřejněné soukromí

Utváření obrazu soukromého života politiků v médiích

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 204 s., 195 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Soukromí politiků se od roku 1989 zásadně proměnilo: spolu se svobodou slova se dostalo na přední stránky novin. Příběhy o rozvodech, láskách, milostných aférách politiků a političek či jen o jejich procházkách se psem nebo víkendu na chalupě se staly nedílnou součástí novin, televizních zpráv a časopisů. Informace, které se dříve pohybovaly ve sféře pečlivě utajovaných klepů, se staly předmětem novinářského zájmu - a také produktem, který lze prodat. Česká společnost prošla během dvou dekád postupným vývojem, kdy si všechny tři zúčastněné strany - politici, veřejnost a média - vytvářely vlastní hranice a bariéry toho, kam až se smí zajít, co všechno ještě lze říci, ukázat a otisknout. Vzájemné střety byly často bolestivé a formovaly poté psané i nepsané hranice dalšího vývoje. Každá ze stran se přitom z konfliktu snažila vytěžit co nejvíc: novináři čtenářský zájem a senzaci, případně odhalení dalších důležitých informací, politici zvýšení vlastní popularity a vylepšení image. Ani čtenáři, diváci a posluchači nezůstali stranou a zasahovali do mediálního dění: ať už formou komentářů a názorů, nebo tím, že prodeje tiskovin s historkami z politického soukromí stoupaly. Tato kniha mapuje hlavní milníky a aktéry tohoto složitého vývoje a na konkrétních příkladech ukazuje, jak se politici snaží svůj mediální obraz budovat a jak jej média zobrazují. Důležité totiž není jen to, co se na stránkách novin objevilo, ale také to, co tam chybí.

Z recenzí:

„Téma soukromého života politiků a jeho zveřejňování v médiích patří nesporně k problematice, která je (či by být měla) nedílnou součástí nejen analýzy mediálního prostoru, ale i politologie jakožto oboru. (...) Autorka srozumitelně argumentuje i vysvětluje různé lingvistické, stylistické i metodologické znaky, za kvalitní je možné označit rovněž snahu zapojit téma do sociologického diskurzu. Ve všech těchto ohledech je práce nesporně přínosná a pro obecnou veřejnost zajímavá, neboť přináší odborně fundovaný názor nejen na vlastní téma, ale rovněž ukazuje způsob, který je přínosný a je ho vhodné či možné pro takto zaměřenou analýzu zvolit."

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

„Předkládaná kniha Zveřejněné soukromí představuje velmi solidní zpracování zobrazování českých politiků v médiích. Svým charakterem je nejenom zajímavá, ale v českém prostředí je v některých ohledech i inovativní."

Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Peter L. Berger

Dobrodružství náhodného sociologa

Jak vysvětlit svět, a přitom nenudit

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 268 s., 297 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Peter L. Berger, dnes pravděpodobně nejznámější žijící americký sociolog, publikuje knihy o mnoha aspektech sociální vědy od šedesátých let 20. století a některé jeho práce jsou již pokládány za klasické. V těchto vtipných a intelektuálně podnětných vzpomínkách Berger vysvětluje, jak se stal sociálním vědcem, ale vypráví rovněž o nesčetných dobrodružstvích, k nimž toto povolání vedlo. Nejedná se o standardní autobiografii, která by líčila každou událost v Bergerově životě; spíše se zaměřuje na nejdůležitější intelektuální problémy, které motivovaly jeho práci, a na různé lidi a situace, s nimiž se střetával v jejím průběhu. Bergerovy paměti jsou plné pozoruhodných miniatur a rázovitých postav vylíčených živým vypravěčským stylem, často kořeněným humorem, a zprostředkovávají čtenáři vzrušení a překvapení, které může přinášet zkoumání sociálního života.


Michal Pink a kol.

Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 264 s., 229 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Publikace zkoumá rozložení voličské základny politických stran v Čes­ké a Slovenské republice po rozpadu společného federálního státu na konci roku 1992. V knize je rozebrána stabilita a změna voličského chování z prostorového hlediska nejen v parlamentních volbách, ale i v dalších typech volebních soutěží, které se v obou republikách postupně etablovaly. Pro možné vysvětlení jednotlivých odlišností je volební podpora srovnávána s hodnotami, jež charakterizují socioekonomické vlastnosti společnosti, jako je kupní síla obyvatel uvedená na úroveň obcí, nezaměstnanost, velikost sídla a další proměnné. Publikace navazuje na předchozí práce pojednávající o této tématice a rozšiřuje současný stav poznání o aktuální výsledky do roku 2010. Jde tedy o originální srovnávací studii dvou relativně podobných zemí střední Evropy.


David Giles

Psychologie médií

Grada, váz., 200 s., 349 Kč

Od novin po sociální sítě hrají masmédia obrovskou roli v utváření způsobu, jakým nahlížíme sami sebe i ty druhé. Studentům, odborníkům v praxi i zájemcům o mediální svět tento úvod do psychologie médií pomůže odhalit, v jaké míře a jakým způsobem média zasahují do našich životů.

www.grada.cz


Mojmír Zachariáš

Příběh vojáka. Pohled na čtyřicetiletou službu vojáka z povolání, od poručíka po generálporučíka, od 50. let až po listopadovou revoluci v roce 1989 a krátce po ní

Dokořán, váz. s přebalem, 224 s., 265 Kč

V této vzpomínkové knize rekapituluje generál Zachariáš svou vojenskou kariéru od velitele čety až po nejvyšší velitelské funkce. Podrobně popisuje náplň vojenského života, strukturu ČSLA a její změny od 50. do 80. let, otevřeně vzpomíná na své studium na moskevské vojenské akademii či na vztahy mezi nejvyššími vojenskými funkcionáři. V listopadu 1989, už jako velitel Západního vojenského okruhu, stál před největším dilematem svého života. Jaký postoj zaujmout k návrhům na použití československé armády proti demonstrantům? I když ÚV KSČ odmítl variantu vojenského zásahu, kterou navrhoval ministr obrany Václavík, tlak části špiček československé armády na použití síly neskončil. Generál Zachariáš byl ale již rozhodnut. Ujistil zástupce Občanského fóra, že armáda pod jeho velením nezasáhne.

A po zformování nové vlády v prosinci 1989 navrhl na kolegiu nového ministra obrany Vacka odpolitizování armády. V závěrečných kapitolách se pak autor zabývá koncem své vojenské kariéry i obecnějšími otázkami operačního plánování ČSLA.

www.dokoran.cz


Eva Večerková, Věra Frolcová

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury

Vyšehrad, váz., 520 s., 598 Kč

Proč oslavy Vánoc provází tolik jevů, které s Božím narozením nesouvisejí? Znají Ježíška všude mezi evropským křesťanským Západem a Východem? Má v dnešním pestrém multikulturním světě svoje místo duchovní a kulturní identita Evropy? Kniha hodnotí reflexe křesťanského kultu a vklad tradic lidové kultury vánočním svátkům, zařazeným v kalendáři nejen do období pohanských slavností spojených se slunečními kulty a novoročními hostinami, ale také do období temných, kdy se podle lidové víry na zem navracely duše zemřelých. Jaké se kde dodržují tradice, poznáváme např. v těchto kapitolách: Slunce a světlo Kristovo, Advent, Štědrý den a svátek Božího narození, Noc zázraků, kouzel a věšteb, Novoroční a tříkrálové ohně, O betlémech a uctívání Jezulátka, Vánoční hry, Koledy a písně vánočního cyklu a dalších.

www.ivysehrad.cz


Josef Bernard, Tomáš Kostelecký, Michal Illner, Jana Vobecká

Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj

SLON, 237 s., 395 Kč

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie).

Analýzy jsou založeny na dostupných statistických datech o situaci ve venkovských obcích, na datech z dotazníkových šetření, na neformálních rozhovorech se členy samospráv a pozorování jejich aktivit.

www.slon-knihy.cz


Małgorzata Jacyno

Kultura individualismu

SLON, 262 s., 349 Kč

Autorka se v této knize zabývá každodenním životem ve světle tzv. kritické sociologie (zejména P. Bourdieua). Ústředními tematickými motivy práce jsou transformace vkusu, tzv. kulturní narcismus, vztah životního stylu a tržní ekonomiky a „medikalizace“ našich životů (zdraví jako předmět osobní péče a současně objekt „tržní kultury“) apod. Autorka kriticky promýšlí fenomén kultu úspěchu, který vede nejen k nebezpečné „workholizaci“, ale také k radikální individualizaci jedinců, což se projevuje oslabením citových kontaktů a reálných interpersonálních vazeb. M. Jacyno nehledá laciná východiska typu „vším jsou vinny nové technologie“, ale důkladně probírá jednotlivé aspekty „postmoderního životního stylu“ ve světle každodenní zkušenosti, pomocí literární reflexe i teoretických koncepcí soudobé světové sociologie.

www.slon-knihy.cz


Gottfried Schramm

Dějiny a řády života. Pět rozhodujících zlomů světových dějin

SLON, 220 s., 355 Kč

Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil nový životní řád vyrůstající z přesně vymezeného světonázoru. Základy, na nichž se mohl zbudovat pevný systém, vznikly rychle. Opačným extrémem jsou systémy, které – jako nacionální socialismus – směřovaly k rychlému krachu. Tato kniha je dílem historika se specializací na východoevropské dějiny. Je určena širší čtenářské obci, ale mohla by – právě svou srovnávací perspektivou – lecčím přispět i odborníkům.

www.slon-knihy.cz


Markéta Sedláčková

Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích

SLON, 271 s., 290 Kč

Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem. Na základě teorií demokracie od Tocquevilla až po ty současné diskutuje roli jednotlivých typů důvěry, jakož i důsledky nedůvěry na různých úrovních demokratického systému. Základní otázkou, kterou si v kontextu dalšího vývoje zejména evropských demokracií klade, je, zda se nespokojenost občanů s fungováním institucí státu odráží jen v nižší důvěře vůči nim, nebo dochází přímo ke zpochybnění existence některých demokratických institucí, nebo dokonce k narušení důvěry samotného demokratického systému, tedy ke zpochybnění jeho legitimity. Autorka též rozebírá roli různých typů tzv. sociálního kapitálu – tedy sociálních sítí, jako jsou sítě občanské angažovanosti, ale i klientelistické sítě.

www.slon-knihy.cz


Petra Košťálová

Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie

SLON, 316 s., 397 Kč

Prostřednictvím analýzy stereotypních obrazů, etnických mýtů a symbolů jsou čtenářům představeny základní pilíře etnicity arménského národa a specifické rysy jeho kulturní identity.

www.slon-knihy.cz


Eva Heřmanová

Koncepty, teorie a měření kvality života

SLON, 239 s., 378 Kč

Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, jak se obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století do dnešní doby. Podává přehled základních informačních a datových zdrojů k danému tématu, jakož i institucí a nejvýznačnějších osobností, které se tímto tématem zabývaly nebo zabývají. Věnuje se rovněž vzájemnému porovnání řady existujících definic kvality života. Kniha vyúsťuje do představení existujících teorií a modelů kvality života a do poměrně rozsáhlého přehledu možností operacionalizace, stávajících způsobů měření a používaných indikátorů.

V návaznosti na celý předchozí text autorka v závěru představuje vlastní terénní výzkum kvality života Pražanů a jeho nejzajímavější výsledky. Práce je doplněna obsáhlým přehledem literatury k tématu kvality života.

www.slon-knihy.cz


Jan Bureš, Jakub Charvát, Petr Just, Martin Štefek

Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systému

Grada, brož., 528 s., 699 Kč

Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem času a s příslušným nadhledem. Tuto ojedinělou monografii jistě ocení nejen vysokoškolští studenti, ale i široká veřejnost.

www.grada.cz


Quentin Skinner

O státě

Oikoymenh, brož., 120 s., 178 Kč

V souboru dvou textů je sledován výskyt a způsob užití slova „stát“ od středověku po současnost. V prvním eseji se autor zaměřuje na díla pozdně středověkých, renesančních a raně novověkých autorů a ukazuje, že jednoznačně moderní pojem státu se objevuje teprve u myslitelů konzervativního a absolutistického tábora 16. a 17. století, zejména pak u Hobbese, jenž vypracovává pojetí státu jako mocenské entity nezávislé jak na osobě vládce, tak na celku občanů. V druhém eseji jsou tyto výsledky upřesněny a prohloubeny. Hobbes již není představen primárně jako absolutistický spisovatel, nýbrž jako objevitel „fiktivního“ pojetí státu, které obsahuje normativní nárok na legitimitu vlády. Toto pojetí se naplno rozvinulo v teoretických diskusích následujících staletí.

www.oikoymenh.cz

Revue Politika 4/2013
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru