Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 11/2012

9. 11. 2012
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Aleš Dvořák

Pluhem a perem

Příběh rodu Prokůpků z Kutlíř u Kolína

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 92 s., 136 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha sleduje příběh slavného selského rodu Prokůpků z Kutlíř, a čtenáře tak provádí moderními dějinami českého venkova. Otevírá pohled na velkolepý hospodářský i kulturní rozkvět druhé poloviny 19. století, na růst sebevědomí i politického vlivu selského stavu na počátku 20. století a na dovršení tohoto vývoje za první republiky. Dále ukazuje, jak bylo sto let všestranného vzestupu násilně přerváno takzvanou kolektivizací v padesátých letech a jak obtížně se o čtyři desetiletí později prosazovaly snahy toto dílo zkázy překonat.


Jan Kubáček

Slovník politického managementu a volebního marketingu

Grada, brož., 104 s., 189 Kč

Slovník zahrnující téměř sto odborných hesel z oblasti politického managementu, politického a volebního marketingu a politické komunikace. Většina uvedených termínů nebyla dosud v českém prostředí v takovéto šíři systematicky definována a analyzována.

Publikace obohacuje představenou teorii a historický exkurz u jednotlivých témat desítkami praktických příkladů z mnoha zemí světa a konkrétních politických situací, především pak z amerického a britského prostředí. Autor sleduje především současnou praxi a nejmodernější trendy v oblasti politického managementu a politické komunikace.

Knihu lze doporučit zájemcům o politické dění, zákulisí tvorby politických rozhodnutí a idejí a zároveň všem, kteří se věnují politickým vědám, žurnalistice, moderním komunikačním a prezentačním technikám, ale i sociologii, reklamě či sociální a politické psychologii.

Slovník neslouží pouze jako příručka pro vyhledávání pojmů, jde zároveň o kompaktní text, který lze číst souvisle.

www.grada.cz


Jan Průcha, Jaroslav Veteška

Andragogický slovník

Grada, váz., 296 s., 429 Kč

Přinášíme první slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým a sociálním aspektům učení a vzdělávání dospělých a přináší reálie (andragogické instituce, časopisy, pracoviště, publikace aj.). Slovník je určen odborníkům působícím v oblasti vzdělávání dospělých, pedagogům a manažerům vzdělávání, personalistům, HR specialistům a pracovníkům z útvarů rozvoje a řízení lidských zdrojů, studentům a doktorandům těchto oborů, školským politikům, sociologům i široké veřejnosti.

www.grada.cz


John Locke

Esej o lidském chápání

Oikoymenh, váz., 768 s., cena 698 Kč

Klasické filosofické dílo 17. století. Úvodem Locke vyvrací Descartovu představu o vrozenosti idejí. Svým „ideismem" zakládá mj. asociativní psychologii. Svou třetí částí vytváří novověkou sémantiku. V závěrečné čtvrté části formuluje stupně a meze poznání, včetně toho, jak poznávat „deisticky" Boha. Dílo vyprovokovalo Leibnize k obšírné replice a Berkeleye k psychofyzickému paralelismu. Kniha patří mezi základní publikace novověkého myšlení. Autor je považován nejen za klasika tzv. empirismu, ale právem se řadí také mezi stěžejní autory moderního liberalismu. Přeložil M. Dokulil.

www.oikoymenh.cz


Luděk Rychetník

Svobodný řád

Úvod do umění si vládnout

Vyšehrad, váz., 128 s., 198 Kč

Co můžeme my, občané, dělat s nízkou úrovní politiky jako správy věcí veřejných v naší zemi? Jaké jsou vnitřní příčiny trvalé vratkosti našeho státu, opakujících se selhání politických elit tváří v tvář kritickým situacím během 20. století, a naší „národní nesamozřejmosti"? Autor, ekonom působící dnes na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, s bohatými zkušenostmi života a působení ve Velké Británii, se zaměřuje na otázku organizace a fungování společnosti - otázku řádu. Právě úspěšnost fungování pravidel podmiňuje úspěšnost dané společnosti a kvalitu života v ní. Ve svých analýzách opírá o výzkum provedený ve více než sto padesáti zemích světa a zohledňující úroveň řádu a svobody v nich. Svoboda souvisí s řádem, právě země s tradicí pevného a spravedlivého řádu se těší největší svobodě a stabilitě. Český stát a česká společnost se nachází na nestabilní periferii Evropy. Otevírají se před námi dvě cesty: sklouznutí do oblasti chaosu a zvůle, nebo cesta cílevědomé kultivace řádu.

www.ivysehrad.cz


Václav Cílek

Prohlédni si tu zemi

I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně

Dokořán, váz. s přebalem, 264 s. + 8 stran barevné přílohy, 298 Kč

Ve své nejnovější knize Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o „krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora.

www.dokoran.cz


Pierre Bourdieu

Sociologické hledání sebe sama

Doplněk, brož., 108 s., 249 Kč

Významný francouzský sociolog se v podnětné knize esejů věnuje zkoumání skutečností a osobností, které byly zdrojem pro jeho sociologickou tvorbu a výzkumnou práci. Nabízí nejobjektivnější pohled na nejsubjektivnější otázky svého odborného i soukromého života. Vymezuje se vůči předchůdcům a současníkům, vysvětluje své vědecké postoje i jejich kořeny. Věří, že i tím dokáže uniknout redukované interpretaci svých děl a umožní čtenářům poznat ve svých zkušenostech, otázkách, obtížích i otázky jejich a vyvodit z té realistické identifikace prostředky, které jim umožní „žít a dělat lépe to, co žijí a dělají".

www.doplnek.cz


Aleš Palán, Jan Paulas

Vzpomínky na Víta Tajovského

Cesta, váz., 272 s. + 8 stran barevné přílohy, 258 Kč

Kniha vzpomínek, kterou edičně a redakčně připravili publicisté Aleš Palán a Jan Paulas, představuje želivského opata, politického vězně a jednu z nejvýznamnějších postav českého duchovního života 20. století Bohumila Víta Tajovského. Autorům se podařilo nashromáždit řadu svědectví a vzpomínek na jeho osobu. Jsou mezi nimi i lidé již zesnulí, jako například Anastáz Opasek, Ivan Medek, či Luboš Hruška; mají zpracovány vzpomínky Jaroslava Meda, Jiřího Reynka, Zdeňka Rotrekla a dalších. Oslovili i mnohé další osobnosti, které měly příležitost se s opatem Tajovským stýkat. Kniha zahrnuje vskutku reprezentativní výběr lidí, kteří na Vítovu osobnost vzpomínají, a je doplněna řadou dopisů a jiných dokumentů, které se k osobnosti Víta Tajovského vážou. Text doplňuje řada fotografií, mnohdy dosud nikde nepublikovaných. Editoři pátrali v řadě archivů a byli v kontaktu s mnoha pamětníky.

www.cestabrno.cz

Revue Politika 11/2012
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru