Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 10/2012

1. 10. 2012
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Otto Eibl, Roman Chytilek, Anna Matušková a kol.

Teorie a metody politického marketingu

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 344 s., 297 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

První ucelená publikace poskytující vyčerpávající přehled o nejrelevantnějších konceptech politického marketingu. Čtenář se ve třech tematických blocích seznamuje s teoretickými a metodologickými základy disciplíny, s praktickými aspekty přítomnosti marketingu v politice a s problematikou politické komunikace. Publikace na konkrétních příkladech z reálného prostředí politických kampaní (mj. z prostředí České republiky) ukazuje, že „praktický" politický marketing a jeho akademická reflexe nejsou na sobě nezávislé disciplíny, ale že existují v symbiotickém vztahu. Své si tedy v knize najdou jak studenti politického marketingu, tak odborníci, kteří jsou s praktickou stránkou disciplíny v každodenním kontaktu.


Benjamin de Constant-Rebecque

O dobyvačnosti a uzurpaci a jejich vztazích s evropskou civilizací

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 192 s., 220 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Dílo tohoto intelektuála, publicisty, politika a znalce evropských myšlenkových tradic je spjato s liberálním myšlením, s odporem vůči teroru a naopak příklonem k hledání svobody, respektive svobody v moderní, dynamicky se rozvíjející společnosti. Jeho vzdělání mu umožňovalo srovnání antických a moderních idejí i institucí. Jeho pronikavý intelekt i politický instinkt z něj dělají jednoho z největších myslitelů 19. století a řadí ho vedle jiného liberála, Alexise de Tocquevilla, který na něj v mnohém navazoval.

Vyšlo ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd.


Micha Brumlik

Judaismus

Grada, brož., 96 s., 179 Kč

Je judaismus náboženstvím strachu a pomsty, zastíněným všemocností zákonů, utvářeným domýšlivostí a rasovou hrdostí a podloženým nesplnitelným utopismem? Jsou v něm zachovány přísné patriarchální struktury? Málokteré náboženství bývá konfrontováno s tolika předsudky a stereotypy jako právě judaismus. Micha Brumlik podává informace o rozporuplné a fascinující jednotě víry, národa a náboženství. Ukazuje vznik judaismu, jak ho známe dnes, a věnuje se složitému vztahu mezi křesťanstvím a judaismem, podrobně také hodnotí postavení ženy a objasňuje mylně pochopené vyvolení lidu Izraele. Poskytuje informace o základních tématech předsudků ohledně židovského náboženství, jakými jsou „rasová povýšenost", „spravedlnost", „strach a pomsta", „nacionalismus", „utopismus" a „patriarchální struktura judaismu".

www.grada.cz


Jan Jandourek

Slovník sociologických pojmů

Grada, váz., 264 s., 399 Kč

Jak sám autor uvádí, smyslem této knihy je v naší chaotické době vrátit čtenáře k významům slov. Žijeme nejen v záplavě neutříděných informací, ale také v době slovníků, které vrací čtenáře k systematickému poznání. Každý ostatně ví, že kdyby musel zredukovat knihovnu, nechá si alespoň slovníky. Protože ty se budou přece hodit vždycky.

Přinášíme vám proto sociologické pojmy, které se ve společenských vědách objevovaly od počátku, a také ty, které přineslo poslední desetiletí. Neslouží však jen pro vyhledávání pojmů, ale jde i o text, který lze souvisle číst.

www.grada.cz


Carl Schmitt

Politická theologie

OIKOYMENH, brož., 54 s., 118 Kč

Kniha z roku 1922 začíná Schmittovou slavnou definicí: „Suverén je ten, kdo rozhoduje o výjimečném stavu". O kus dále vysvětluje důležitost výjimky: „Výjimka je to, co nelze subsumovat; vymyká se obecnému uchopení, současně však v absolutní čistotě demonstruje specificky právní formální prvek, decisi. Ve své absolutní podobě nastává výjimečný případ tehdy, musí-li být teprve vytvořena situace, v níž mohou platit právní ustanovení."

Název knihy je odvozen z tvrzení (3. kapitola), že „všechny důležité pojmy moderní teorie o státu jsou sekularizované theologické pojmy", tedy že politická teorie se vztahuje ke státu (a suverenitě) obdobně jako theologie k Bohu.

www.oikoymenh.cz


Martin Luther King jr.

Odkaz naděje

Vybrané články a projevy

SLON, 327 s., 355 Kč

Kniha je prvním výborem z díla Martina Luthera Kinga jr. v češtině. Svým rozsahem a záběrem je to zároveň výbor reprezentativní. Obsahuje celkem dvacet textů různého rozsahu a formy - články, projevy, kázání, rozhovor. Nejstarší je článek Náš zápas z roku 1956, následují slavné i méně slavné texty z 50. a 60. let, jako Americký sen, Dopis z birminghamského vězení, Mám sen, rozsáhlé Interview pro časopis Playboy, projev Je čas prolomit ticho a další. Knihu po předmluvě Erazima Koháka uvozuje slavný Odkaz naděje - esej publikovaný až po Kingově smrti. Zakončuje ji Kingovo poslední kázání Vidím zaslíbenou zemi - pronesené 3. dubna 1968, tedy den předtím, než byl zavražděn.

www.slon-knihy.cz


Linda Štucbartová

Velvyslanci i bez diplomatického pasu

21 rozhovorů nejen o kariéře s osobnostmi, které proslavily naši zemi v zahraničí

SLON, 315 s., 279 Kč

Kniha obsahuje soubor rozhovorů s lidmi, kteří se pohybují v mezinárodním prostředí, a tudíž mohou být v jistém smyslu považováni za „velvyslance" reprezentující vlastní zemi, aniž jsou všichni držiteli diplomatického pasu. Do projektu jsou zahrnuty osobnosti, které byly kariérně úspěšné v mladém věku. Tato kniha jistě zaujme nejen mladé lidi, připravující se na kariéru (pro něž může být inspirací), ale i všechny ostatní, kteří se zajímají o diplomacii, mezinárodní vztahy, pověst České republiky a celkově dění ve světě.

www.slon-knihy.cz


Gérard Noiriel

Úvod do sociohistorie

SLON, 146 s., 225 Kč

Kniha stručně představuje přístup a metodu kombinující sociologii a historii. Autor nastiňuje zvláštnosti obou disciplín, charakterizuje jejich stěžejní osobnosti a díla a poté vybírá klíčová východiska, se kterými může sociohistorik pracovat. Pečlivě sbírá a syntetizuje badatelské výsledky obou disciplín, přebírá východiska, postupy i závěry a přetavuje je prostřednictvím pečlivé argumentace do podoby, která je příznačná pro sociohistorii. Gérard Noiriel není pouze excelentní vědec, ale také výborný a systematicky postupující pedagog. To se odráží i na povaze textu, který je velmi fundovaný, odborný, ale zároveň čtivý, což představuje další cenný aspekt knihy. Ta může v českém prostředí oslovit nejen vědce, ale i studenty společenských věd, kteří se nebrání novým vědecky hodnověrným přístupům.

Kniha představuje velice zajímavý a propracovaný koncept pocházející z intelektuálně produktivního francouzského vědeckého prostředí, který využívají i další významní francouzští vědci. Pro české společenskovědní prostředí může být přínosem nejen jako obohacení u nás využívaných vědeckých postupů, ale také jako alternativa k dominujícím dílům anglosaské provenience, která zde zdomácněla.

www.slon-knihy.cz


Hana Horáková

Kultura jako všelék?

Kritika soudobých přístupů

SLON, 318 s., 390 Kč

Kniha je výsledkem několikaleté badatelské práce autorky na téma kultura z antropologického hlediska. Reaguje na převahu postmodernistického diskurzu o kultuře v akademickém prostředí i veřejném prostoru a nabízí kritický pohled na roli kultury v obou těchto oblastech. Vytyčuje několik zásadních problémů, které se týkají nejen konceptu kultury na poli terminologie, epistemologie a metodologie, ale souvisejí i s přesahem a průnikem kultury do dalších sfér sociální reality, zejména do oblasti moci a politiky. Autorka kriticky zkoumá soudobé paradigma kultury v souvislosti s jeho politizací a následným vznikem nových akademických disciplín založených na pojetí kultury jako kolektivní identity. Kniha klade řadu závažných otázek, kterými by se měla zabývat nejen sociální a kulturní antropologie, ale i ostatní společenské vědy, ve kterých je pojem kultury používán, a naznačuje možné odpovědi na tyto otázky.

www.slon-knihy.cz


Natalie Simonová

Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti

Vývoj od počátku 20. století do současnosti

SLON, 180 s., 265 Kč

Kniha zachycuje vývoj vzdělanostních nerovností a vzdělanostní mobility v české společnosti v průběhu 20. a na počátku 21. století. Autorka se pokouší vysvětlit, proč se u nás navzdory proměňujícímu se historickému kontextu nerovnosti v přístupu ke vzdělání nemění a jsou z dlouhodobé perspektivy stabilní, a to i po roce 1989. Vychází z dosud publikovaných zjištění o přístupu ke vzdělání v České republice a propojuje tak existující poznatky s vlastní mobilitní analýzou mezigeneračního přenosu dosaženého vzdělání v rodině.

Téma knihy patří mezi trvale žhavá témata sociologie nerovností a sociální stratifikace. Monografie patrně na nějaký čas uzavírá dlouhou debatu o povaze mobilitních pohybů v naší společnosti, ve které se po dlouhá desetiletí křížily základní civilizační (modernizační) trendy s hlubokými společenskými a politickými změnami. Efektivní princip utřídění rozsáhlých teoretických poznatků i samotné analýzy dělá z knihy atraktivní studijní text.

www.slon-knihy.cz


Martin Šandera

Hynce Ptáček z Pirkštejna

Opomíjený vítěz husitské revoluce

Vyšehrad, váz., 200 s., 248 Kč

Období mezi bitvou u Lipan a dobou poděbradskou bývá vnímáno jako jakýsi mezičas mezi dvěma z vrcholných period naší minulosti. Kniha historika M. Šandery přispívá k rehabilitaci této zajímavé a pohnuté doby. Hynce Ptáček z Pirkštejna, český kališnický šlechtic, je v knize představen jako opomíjený vítěz husitské revoluce, muž, který převedl české země z chaosu a rozkladu veřejné moci po letech husitských bouří k nové konsolidaci. Ta je dnes spojena se jménem Ptáčkova pokračovatele Jiřím z Poděbrad. Jak však přesvědčivě dokazuje kniha, základy této nové moci, jež se dokázala prosadit a dát Čechám pevnou vládu a řád, položil „východočeský král" Ptáček. Právě on byl architektem landfrýdní organizace, která dokázala stmelit české kraje do efektivních a akceschopných jednotek, právě on stál za dosažením kompromisu v náboženských otázkách na bouřlivých jednáních mezi umírněným a radikálním křídlem husitského hnutí.

www.ivysehrad.cz


Jaroslav Pánek

Petr Vok z Rožmberka

Vyšehrad, váz., 320 s., 358 Kč

Poslední představitel mocného a legendami opředeného rodu Rožmberků Petr Vok bezesporu patří mezi významné postavy českých dějin přelomu 16. a 17. století. Stejně tak mu ale náleží výjimečné místo mezi populárními postavami naší minulosti coby prototypu renesančního kavalíra, který dokázal užívat radostí života plnými doušky. Kniha významného znalce našich dějin v období raného novověku prof. Jaroslava Pánka, vycházející v novém, doplněném a aktualizovaném vydání, přibližuje obě roviny života pana Petra Voka. Věnuje se prostředí slavného rodu Rožmberků, dospívání ve stínu úspěšného bratra Viléma, politickému a hospodářskému působení v roli - poslední - hlavy rožmberského rodu. Jak ale kniha ukazuje, Petr Vok byl také neobyčejně aktivním podporovatelem literatury a vzdělanosti, mecenášem a sběratelem uměleckých děl. Životopis neopomíjí ani jeho příklon k evangelictví a podíl na vydání Rudolfova majestátu. Mýtus o „renesančním kavalírovi" není v Pánkově podání likvidován, ale živým a čtivým způsobem přiblížen.

www.ivysehrad.cz


Vladimír Miltner

Vznik a vývoj buddhismu

Vyšehrad, váz., 376 s., 398 Kč

Obsáhlý rukopis o indickém buddhismu obsahuje ohromné množství informací o všech možných aspektech Buddhova učení a složitých cestách, jimiž prošlo na indické půdě v následujících asi patnácti stoletích. Snaží se vystopovat na jedné straně nejzákladnější otázky buddhistické věrouky a na druhé straně osvětlit různé obměny a varianty v těch bodech, kde se svým pojetím jeho následníci navzájem odlišili a rozštěpili do četných škol a směrů.

Dílo je rozděleno na šest oddílů. Úvod seznamuje čtenáře s prameny a vývojem duchovního myšlení před Buddhou. Další kapitoly se věnují legendám o životě Siddhárthy a společnosti jeho stoupenců. Nejobsáhlejší kapitola ,,Nauka" seznamuje s Buddhovým učením a jednotlivými školami. Další kapitoly se zabývají různými filosofickými aspekty buddhismu a buddhistickými literárními díly.

www.ivysehrad.cz

Revue Politika 10/2012
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru