Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 9/2011

27. 9. 2011
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Roger Scruton

O potřebnosti národů

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 88 s., 127 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Roger Scruton je autorem řady knih o filozofii, estetice, umění, napsal i prozaická a hudební díla. Publikuje množství článků v časopisech (The SpectatorThe Encounter), denících (The Times) a je šéfredaktorem čtvrtletníku konzervativního myšlení The Salisbury Review. Ve své publikaci, jež v češtině vychází pod titulem O potřebnosti národů, se vyslovuje pro zachování národního státu jakožto společenství, v němž lze v moderní době nejlépe žít a pěstovat demokratické formy vládnutí. Jeho výzva a argumenty jsou aktuální v době zlomového bodu evropských dějin, ve kterém sjednocovací experimenty vedou k narušení politické loajality, přehledného systému jištění lidských práv i občanské identity.


Ivana Noble, Jiří Hanuš a kol.

Křesťanství a romantismus

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 132 s., 135 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Romantické hnutí je většinou spojováno s citovým prožitkem nebo se sentimentálně laděným viděním světa. Publikace, založená na příspěvcích domácích i zahraničních teologů, historiků a literárních vědců, se spíše zamýšlí nad náboženskými aspekty romantismu a ukazuje jeho rozporuplnou, nejednoznačnou, někdy i temnou tvář. Evropský člověk má tendenci vnímat náboženství emotivně, se zapojením své obrazotvornosti, častokrát je přímo posedlý krásou - náboženstvím svého druhu se stává umění; romantismus je též mentální výbavou nových národních aspirací. Tento výjimečný komplet statí vychází ze Setkání zájemců o teologii IES, které proběhlo v říjnu 2010 v Praze.

Autoři: Václava Bakešová, Jiří Hanuš, Petr Horák, Jan Kranát, Jiří Kudrnáč, Ivana Noble, Paruš R. Parušev, Taťána Petrasová, Joshua T. Searle


Giovanni Sartori

Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci

Esej o multietnické společnosti

Dokořán, 2. vyd., váz. s přebalem, 148 s., 225 Kč

Migrační vlny směřující do Evropy, krize amerického tavicího kotlíku i doktrína multikulturalismu obnovily diskuse o politické teorii, jejímž ústředním motivem je dobrá společnost. Za dobrou společnost považuje Sartori společnost otevřenou, tedy pluralitní a založenou na toleranci. Z jeho analýzy historického vývoje společnosti vyplývá, že dnešní multikulturalismus nepředstavuje rozšíření či pokračování pluralismu, nýbrž jeho popření. Multikulturalismus totiž neusiluje o diferencovanou integraci, ale o multietnickou dezintegraci. Autor si v knize klade otázku, do jaké míry se může pluralitní společnost otevřít kulturním nepřátelům, kteří ji z podstaty odmítají, aniž by se sama dezintegrovala. V doplněném vydání knihy je prohloubeno právě toto téma, o jehož aktuálnosti také tragicky svědčí terorismus islámského původu.

www.dokoran.cz


Karl Raimund Popper

Otevřená společnost a její nepřátelé I.

Oikoymenh, váz., 392 s.

Autor v knize rozvíjí svou vlivnou teorii demokracie a budování institucí a proti holistickému sociálnímu inženýrství, navrhujícímu „systémová řešení", obhajuje inženýrství dílčí, které místo neuskutečnitelného jednorázového nastolení co nejlepšího stavu hledí odstraňovat jedno po druhém ty nejpalčivější zla a nepořádky. Hlavním sdělením knihy je: budoucnost je otevřená! Bude-li vám někdo tvrdit, že doba si žádá to či ono (dnes třeba volný trh či politickou korektnost), nemůže mít pravdu, protože o tom, co nastane, nerozhodují nějaké trendy či dějinná směřování, nýbrž rozhodnutí lidí. Přeložil M. Calda.

www.oikoymenh.cz


Petr Vrbacký

Těšit se je nejhezčí

Cesta, brož., doplněno čb. fotografiemi Pavla Bigoše, 160 s., 98 Kč

Předložené svěží dílko nás opakovaně provede liturgickým rokem, což nám slovy autora poslouží k tomu, abychom si znovu uvědomili, na čem stojí náš život, kam míří naše naděje a znovu vyrazili na cestu, pokud přešlapujeme na místě. Cestou liturgickým rokem najdeme spolehlivou radu, jak se správně těšit na Vánoce, v postní době nám otec Petr Vrbacký na základě osobní zkušenosti poradí, jak se vyhnout falešnému postu a variací na téma Velikonočního chvalozpěvu Exsultet vlije radost a novou naději z Kristova vzkříšení. A ta by nám měla vydržet, abychom se dokázali vymanit ze schizofrenie naší pozemské existence, když si začátkem listopadu v zármutku připomínáme naše drahé, kteří nás předešli do radosti věčné.

www.cestabrno.cz


Martin Šandera

Hynce Ptáček z Pirkštejna

Opomíjený vítěz husitské revoluce

Vyšehrad, váz., 200 s., 248 Kč

Období mezi bitvou u Lipan a dobou poděbradskou bývá vnímáno jako jakýsi mezičas mezi dvěma z vrcholných period naší minulosti. Kniha historika M. Šandery přispívá tak trochu k rehabilitaci této zajímavé a pohnuté doby. Hynce Ptáček z Pirkštejna, český kališnický šlechtic, je v knize představen jako opomíjený vítěz husitské revoluce, muž, který převedl České země z chaosu a rozkladu veřejné moci po letech husitských bouří k nové konsolidaci. Ta je dnes spojena se jménem Ptáčkova pokračovatele Jiřím z Poděbrad. Jak však přesvědčivě dokazuje kniha, základy této nové moci, jež se dokázala prosadit a dát Čechám pevnou vládu a řád, položil „východočeský král" Ptáček. Právě on byl architektem landfrýdní organizace, která dokázala stmelit české kraje do efektivních a akceschopných jednotek, právě on stál za dosažením kompromisu v náboženských otázkách na bouřlivých jednáních mezi umírněným a radikálním křídlem husitského hnutí.

www.ivysehrad.cz


Roger Dunkle

Gladiátoři

Krutá podívaná ve starověkém římě

Vyšehrad, váz., 360 s., 398 Kč

R. Dunkle, profesor klasických studií na Brooklyn College, zkoumá svět gladiátorů z mnoha hledisek, od kořenů gladiátorských her v tradici pohřebních rituálů starověkého světa až po obraz gladiátora ve filmu. Analýza římského gladiátorského zápasu může pomoci pochopit hodnoty a postoje společnosti, která ovlivnila vývoj západní civilizace. Ve zkoumání veškerých aspektů her, od výběru přes výcvik a vydržování gladiátorů až po úlohu mecenášů a pompézní výpravy her autor ukazuje, jak se hry rozvíjely, zahrnovaly fiktivní štvanice zvířat a popravy odsouzených zločinců a válečných zajatců. Vypovídá o válkách, které Římu vydobyly impérium, o vzdálených územích, z nichž dovážela exotická zvířata pro štvanice a o nevyhnutelné římské spravedlnosti. Největší pozornosti se však dostává gladiátorskému zápasu jako takovému. Stranou nezůstává ani nejproslulejší z dějišť gladiátorského zápasu, římské Koloseum.

www.ivysehrad.cz


Giovanni Sartori

Srovnávací ústavní inženýrství

SLON, 2. vyd., brož., 238 s., 330 Kč

Za jakých okolností je vhodný určitý volební systém? Jaké jsou výhody, nevýhody a pravděpodobné účinky jednotlivých volebních systémů? Proč vyvíjejí političtí předáci tolik úsilí k prosazování jejich změn a úprav, když někteří experti tvrdí, že na nich příliš nezáleží? Není nějaký volební systém, například poměrné zastoupení, vždy lepší, jak tvrdí někteří autoři? Má smysl usilovat o „smíšené" volební systémy? Lze dávat dvoukomorovým parlamentům všeobecně přednost? Je pro konsolidaci demokracie vhodnější spíše parlamentní, nebo prezidentská forma vlády? Nedal by se vytvořit nový vládní systém, který by v sobě spojil výhody režimu prezidentského i parlamentního, a zároveň odboural jejich nedostatky? Odpovědi na tyto otázky jsou plodem systematického srovnávání existující zkušenosti a pronikavé racionální analýzy. Autor navíc neváhá vtipně a trefně vyvracet často tradované politické pověry, k jejichž propagaci bohužel přispěli leckdy i představitelé politické vědy.

www.slon-knihy.cz


Libora Oates-Indruchová (ed.)

Tvrdošíjnost myšlenky

Od feministické kriminologie k teorii genderu

SLON, brož., 243 s., 339 Kč

Kniha nabízí českému publiku průřez celoživotní prací přední českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu profesorky Gerlindy Šmausové/Smaus formou vzájemné konfrontace jejích vlastních studií a kritické diskuse nad nimi v šesti oblastech: feminismus, trestní právo a abolicionismus; sociální kontrola; feministická kriminologie; kulturní androgynita; teorie genderu; gender a socialismus. Uvádí do našeho prostředí feministickou kritickou kriminologii, disciplínu, která dosud stála na okraji zájmu české odborné veřejnosti zabývající se genderovými studiemi. Zároveň na příkladu jedné vědecké bio­grafie nastiňuje vývoj pojmů a přístupů ve feministické diskusi od poloviny 80. let do současnosti, přičemž reflektuje i vývoj genderové teorie a feministického myšlení u nás od roku 1989.

www.slon-knihy.cz


Ondřej Horký

Česká rozvojová spolupráce

Diskurzy, praktiky, rozpory

SLON, brož., 168 s., 275 Kč

Kniha rozebírá a hodnotí zahraniční rozvojovou spolupráci ČR, jejímž cílem je přispívat ke snižování chudoby v globálním Jihu a naplňovat Rozvojové cíle tisíciletí. Uzavřená skupina aktérů české rozvojové spolupráce považuje rozvoj především za technickou záležitost, což vede nejen k depolitizaci českých vztahů se zeměmi Jihu, ale kvůli nízkému povědomí veřejnosti a závislosti nevládních organizací na vládním financování i k omezování její kritiky. To usnadňuje použití rozvojové spolupráce pro partikulární politické, hospodářské a bezpečnostní zájmy českých subjektů na úkor příspěvku k udržitelnému rozvoji států a chudých komunit v rozvojovém světě. Kniha upozorňuje na rozpor, že i mírné změny v dalších vládních politikách obchodu, zemědělství nebo řízení migrace mohou mít větší dopad na rozvojové země než zásadní reforma a celá transformace rozvojové spolupráce.

www.slon-knihy.cz

Revue Politika 9/2011
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru