Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 7-8/2011

27. 7. 2011
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Tomáš Katrňák, Petr Fučík

Návrat k sociálnímu původu

Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 216 s., 195 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha mapuje nerovnosti spojené s pozicemi na českém trhu práce (třídní nerovnosti), ukazuje jejich vývoj a proměnu, a přitom odpovídá na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech (od socialismu ke kapitalismu) ovlivnila tyto nerovnosti. Autoři analyzují vzestupné a sestupné kariérní (zaměstnanecké) posuny v letech 1989 až 2009 a ukazují, že jim dominuje návrat k sociálnímu původu. U těch, kteří byli mezigeneračně vzestupně mobilní před rokem 1989, identifikují kariérní sestupy po roce 1989. Navracejí se k sociálnímu původu svých rodičů. Naopak u těch, kteří prošli sestupnou sociální mobilitou za éry socialismu, identifikují po roce 1989 kariérní vzestupy. Důsledkem tohoto mobilitního vzorce je posilování vazby mezi výchozí (třídní) pozicí člověka a jeho aktuální pozicí na trhu práce. Česká společnost se v období 1989 až 2009 restratifikuje. Ustavují se sociální třídy, které determinují životní výsledky svých reprezentantů. Jedná se o paradox, charakterizující českou postsocialistickou společnost. Na jedné straně možnosti podnikat a posilování efektu vzdělání a kvalifikace na zaměstnaneckou pozici znamenají růst životních šancí, na straně druhé jsme svědky posilování vazby mezi sociálním původem a třídní pozicí, kterou člověk získává.

Společné vydání s Masarykovou univerzitou.


Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Denisa Nečasová (eds.)

Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 348 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Čtvrtý díl úspěšné publikace, která představuje reprezentativní soubor studií zobrazující významné sociální typy a profese. Na důkladných biogramech zajímavých osobností se ukazuje poválečná doba a prostředí s centrem v padesátých a šedesátých letech, tedy v éře komunistických represí i pokusu o společenské reformy. Na konkrétním materiálu jsou pojednány politické, ekonomické i kulturní poměry a jejich proměny, které svou časovou blízkostí ještě žijí ve vzpomínkách pamětníků, proto jsou vysoce aktuální. Před čtenáři defilují postavy politiků, rolníků, spisovatelů, vědců, dělníků, vojáků a dalších postav, které v uvedeném období prošly velkými životními proměnami. Na svazku se podílejí přední historikové a archivní pracovníci.

Šlechtic - Příklad Huga Mensdorffa-Pouilly

Advokát - Příklad Jana Kobera

Právník - Osudy ústavního soudce Vladimíra Čermáka

Živnostník - Příklad Josefa Nováka

Řeholnice - Příklad Marie Vojtěchy Hasmandové a Marie Ester Valáškové

Junák-skaut - Příklad Rudolfa Plajnera

Zbrojovák, úderník a hrdina práce - Příklad Františka Hamra

Předseda jednotného zemědělského družstva - Příběh Petra Lexy

Příslušník Veřejné bezpečnosti - Příklad Jindřicha Rejthara, Jana Kvítka, Josefa Schildbergera a dalších

Dělnice - Příklad Antonie Kloboukové

Osvětový pracovník - Lektor krajského oddělení Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí v Jihlavě

Archivář - Příklad Metoděje Zemka, Mojmíra Švábenského a Antonína Ševčíka

Učitel - Příběh normálního života v nenormální době

Jazzman - Gustav Brom a ti druzí

Básník - Jan Skácel: socialista s lidskou tváří

Univerzitní student - Příklad Jaroslava Mezníka a Renaty Svačinové

Volyňský Čech - Příklad Josefa Kučery

Romové - Příběhy Antonína a Bartoloměje Daniela - prvních představitelů romských elit


Philippe Nemo

Co je Západ?

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 136 s., 135 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Brilantní esej Co je Západ? se pokouší podnětně i provokativně vyjádřit, v čem spočívá specifičnost historického vývoje západního světa. Autor v této souvislosti poukazuje na pět evropských „vynálezů", kterými jsou: 1. antická řecká obec spojená se svobodou občana, která je zajištěna zákonem a podporována objevem vědy a školy; 2. právně zajištěné soukromé vlastnictví a humanismus antického Říma; 3. etická a eschatologická revoluce způsobená Biblí; 4. tzv. papežská revoluce, jež umožnila první skutečnou syntézu „Athén", „Říma" a „Jeruzaléma"; 5. novověká liberální demokracie a pluralismus, které umožnily rozvoj západní vědy, politiky a ekonomie.

Phillipe Nemo je francouzský filosof, politolog a historik. Působil v Institutu Augusta Comta, na Vysoké škole obchodní v Paříži a ve Výzkumném ústavu filosofie ekonomie. Spolupracuje s rozhlasovou stanicí France Culture. Přispěl rozhodující měrou ke znalosti díla F. von Hayeka ve Francii. Je mj. autorem knih Histoire des idées politiques dans l'Antiquité et au Moyen Âge (1998) a Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains (2002).


Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, Iveta Frízlová

Monitoring evropské legislativy 2009-2010

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 400 s., 423 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Monitoring evropské legislativy 2009-2010 je již pátou knihou v českém prostředí ojedinělého projektu, jejž po našem vstupu do EU inicioval europoslanec Hynek Fajmon. Autorům, analytikům Centra pro studium demokracie a kultury, se od roku 2004 podařilo přečíst a do srozumitelného jazyka „přeložit" tisíce stran relevantních legislativních i nelegislativních dokumentů a zachytit vývoj ve všech klíčových politikách EU. To vše s důrazem na postavení České republiky v EU.

Tento svazek je věnován druhému pololetí roku 2009 a roku 2010, období, jež bezprostředně následovalo po druhých českých volbách do Evropského parlamentu. Mezi nejvíce skloňované pojmy tehdy patřila finanční, hospodářská a dluhová krize a Lisabonská smlouva. Monitoring zevrubně ukazuje, co konkrétního ekonomické obtíže a nový smluvní rámec EU přinesly a co to znamenalo pro samotný projekt evropské integrace.

Publikace je pro přehlednost doplněna rejstříkem, podrobným obsahem a slovníčkem. Je určena nejen studentům, akademikům a všem, kteří se s problematikou EU dostávají do každodenního kontaktu, ale poslouží komukoli s hlubším zájmem o vývoj evropského projektu.

Publikace přináší komentář k dění v těchto institucích:

 • Evropská rada
 • Evropský parlament
 • Komise
 • Rada EU
 • Soudní dvůr EU

Kniha sleduje vývoj v následujících oblastech:

 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská a měnová unie
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Institucionální záležitosti
 • Justice a vnitro
 • Regionální politika
 • Rozšiřování
 • Spotřebitelé
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání a výzkum
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství
 • Životní prostředí

Peter Spáč

Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 280 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Slovenská politika prešla po roku 1989 viacerými skúškami, ktoré otestovali kvalitu a pevnosť jej demokracie. Pod tento vývoj sa podpísalo mnoho faktorov, avšak viacerým z nich nebol v odbornom prostredí doposiaľ venovaný adekvátny priestor. Táto kniha si tak kladie za cieľ zaplniť túto medzeru a prináša obsiahle spracovanie základných atribútov slovenskej priamej a nepriamej demokracie, teda volebného systému do parlamentu a inštitútu referenda. V prvom prípade autor rozoberá vývoj slovenského volebného inžinierstva, komplexne zhodnocuje súčasný používaný volebný systém do Národnej rady Slovenskej republiky a posudzuje jeho možné alternatívy a ich očakávateľné dôsledky. Druhá časť knihy predstavuje analytický pohľad na jednotlivé, doteraz konané slovenské referendá s cieľom posúdiť príčiny neúspechu väčšiny z nich, ako i odhaliť skutočné motívy ich iniciátorov.

„Publikácia je mimoriadne kvalitná, podáva skutočne hĺbkovú analýzu problematiky parlamentných volieb a referenda v Slovenskej republike. Závery, prezentované autorom, sú podložené fundovaným výskumom, znalosťou faktografie a pramenných materiálov, ako aj nevyhnutných teoretických poznatkov. Preto ju jednoznačne odporúčam." Mgr. Juraj Marušiak, Ph.D.

Peter Spáč (1984) vyštudoval politológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Odborne sa zameriava na problematiku volebných a straníckych systémov a špecificky na výskum slovenskej politiky.


W. J. Stankiewicz

Politická šetření a šátrání (Political probings)

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 264 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Nové česko-anglické vydání aforismů, jež upozorňují na pociťovaná i opomíjená nebezpečí dnešního světa: relativismus, manipulativní žargon či zažité myšlenkové stereotypy. Autor, politický filosof W. J. Stankiewicz, si po desetiletí razil cestu konceptuální změtí mnoha typů politické teorie, ale přitom se vyhýbal kategorizacím, uzavřeným definicím a postupům v rámci ustavených systémů. Zřejmě i proto mu forma krátkých textů a aforismů - konfuciánský pokus „zapálit svíčku raději než proklínat temnotu" - tolik vyhovovala. Jeho myšlení bylo nesmlouvavě racionální, ale zároveň otevřené a vnímavé k novým tématům globalizovaného světa. Stankiewicz při formulaci svých často nekompromisních a „politicky nekorektních" názorů nikdy nepouštěl ze zřetele hierarchii hodnot, dovedl se však přitom vyhnout povrchnostem a banalitám.

Čeští čtenáři se mohli s částí jeho originálních aforismů seznámit již v roce 1995, současné, definitivní vydání je rozsahem více než dvojnásobné a obsahuje mimo jiné i autorovy osobnější texty z posledních let života.

W. J. Stankiewicz (1922-2006), politický filosof, jehož zájmy pokrývaly mnoho oblastí sociálních věd. Narodil se ve Varšavě, studoval v Polsku a ve Velké Británii (univerzita St. Andrews a London School of Economics and Political Science). Za druhé světové války sloužil nejprve v Polské exilové armádě ve Francii, poté v 1. polské pancéřové divizi, jež byla součástí britské armády. Od roku 1957 přednášel na kanadské Univerzitě Britské Kolumbie. K jeho nejvýznamnějším knihám patří trilogie Aspects of Political Theory (1976), Approaches to Democracy (1980) a In Search of a Political Philosophy (1993). V češtině dosud vyšla tato díla W. J. Stankiewicze: Záznamy/Jottings (Atlantis, 1995), Politická teorie a současný svět (CDK, 2003), Hledání politické filosofie (CDK, 2006).


Miloš Doležal

Chtěl jsem být blanickým rytířem

Rozhovory s účastníky protinacistického a protikomunistického odboje

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 264 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha obsahuje rozhovory s:

 • brigádním generálem Antonínem Husníkem, muklem nacistických a komunistických kriminálů
 • Karlem Janáčkem, válečným odbojářem, písmákem a regionálním historikem
 • MUDr. Milanem Zapletalem, válečným odbojářem, který přežil Osvětim
 • Antonínem Štecherem, válečným odbojářem, příslušníkem SNB a muklem komu­nistických kriminálů
 • Josefinou Napravilovou, která po skončení války pátrala po zavlečených lidických a ležáckých dětech
 • P. Jaroslavem Olšavou, knězem, vojákem PTP, povídkářem a iniciátorem řady uměleckých realizací v chrámech a kaplích
 • brigádním generálem Zdeňkem Škarvadou, sestřeleným válečným stíhačem a věz­něm nacistických lágrů
 • Janem Zmrhalem, spolupracovníkem číhošťského kněze Josefa Toufara
 • plukovníkem Jiřím Loudou, heraldikem, válečným radiotelegrafistou ve Velké Británii, muklem komunistických kriminálů, autorem státního znaku
 • Ludmilou Vondráčkovou-Plichtovou, dcerou sedláka Antonína Plichty, válečného a protikomunistického odbojáře, popraveného v babickém procesu
 • P. Josefem Valeriánem, knězem, svědkem babických událostí a muklem komunistických lágrů
 • Miladou Všetičkovou, vdovou po popraveném generálu Bohuslavu Všetičkovi
 • Josefem Cichrou, sedlákem, válečným odbojářem, muklem komunistických kriminálů
 • generálmajorem Antonínem Petrákem, protinacistickým bojovníkem, instruktorem parašutistů ve Velké Británii a muklem komunistických kriminálů
 • P. Jaroslavem Karlem, knězem, skautem a muklem komunistických kriminálů

Miloš Doležal (1970), rozhlasový redaktor, básník a publicista. Pracuje v literární redakci Českého rozhlasu 3-Vltava. Je autorem řady rozhlasových dokumentů z období druhé světové války a komunistických represí 50. let, literárních pořadů, portrétů a cestopisných cyklů. Vydal básnické sbírky Podivice (1995, 1997), Obec (1996), Les (1998), Čas dýmu (2003), básnický deník z italských cest Sansepolcro (2004), knihu fejetonů České feferony (2000), sbírku čár, rad, zaříkání a zkazek z Podivicka Režná bába (2007) oceněnou jako Nejkrásnější kniha roku, prozaickou knihu Bodla stínu do hrudního koše (2009) a tři knihy rozhovorů s pamětníky, vězni nacistických a komunistických kriminálů Cesty Božím (ne)časem (2003), Prosil jsem a přiletěla moucha (2004) a Proti zlému krompáč a lopata (2006). Připravil knihy Antonín Bradna - Zaradoval jsem se (2002), Jan Franz - Eseje, kritiky, korespondence (2006) a Jiří Louda - Svým dějinám neutečeme (2010). Žije v Praze a na Vysočině.


Stanislav Balík, Ondřej Císař, Petr Fiala a kol.

Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 696 s., 423 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Jak se vyvíjely české politiky po roce 1989? Jací jsou jejich hlavní aktéři, jaký vliv na ně má evropeizace? Právě takové otázky si klade unikátní kniha, která v osmnácti kapitolách popisuje evoluci důležitých politik i jejich stav na konci dvacetiletí, které uplynulo od listopadových změn roku 1989. Podobná publikace, která by zachycovala české veřejné politiky v tak širokém záběru, v českém prostředí dosud chyběla.

Kniha se vedle úvodní kapitoly zaměřuje na osmnáct „resortních" politik. Předmětem zájmu je politika:

 • bezpečnostní
 • církevní
 • dopravní
 • energetická
 • hospodářská
 • finanční
 • informační
 • kulturní
 • obranná
 • životního prostředí
 • regionální
 • sociální
 • sportovní
 • školská
 • vysokoškolská a výzkumná
 • zahraniční
 • zdravotní
 • zemědělská

Jean Clair

Protivný deník

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 174 s., 168 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Chcete se seznámit s názory skutečného francouzského konzervativce? S nepopulárními a politicky nekorektními úvahami vytříbeného estéta a erudovaného kunsthistorika, pro kterého je moderní doba především synonymem kulturního úpadku a zpovrchnění? Přečtěte si Protivný deník Jeana Claira! Myšlenkově hutná a jazykově vytříbená kniha deníkových záznamů, jež po vydání ve Francii okamžitě vyvolala vlnu vášnivých diskusí, rozhodně nenechá nikoho chladným ani u nás. Konzervativně založené čtenáře uchvátí, liberály nejspíše dovede k zuřivosti..., i když autor vlastně píše pouze o tom, co ho jen tak napadne...

Jean Clair je přední francouzský teoretik umění, bývalý dlouholetý ředitel Picassova muzea. Zaměřuje se především na osobnosti francouzského i světového moderního umění, jako jsou Marcel Duchamp, Gustav Klimt, Pablo Picasso, Balthus či fotograf Henri Cartier-Bresson, ale i na obecnější teoretické úvahy z oblasti výtvarného umění a estetiky. Český čtenář měl možnost seznámit se zatím pouze se dvěma kratšími, byť myšlenkově hutnými Clairovými pracemi - Úvahami o stavu moderního umění z roku 1983 a Odpovědností umělce z roku 1997 (Barrister & Principal, 2006). Totéž nakladatelství připravuje k vydání i Clairovu kontroverzní a hodně diskutovanou práci O surrealismu z roku 2003. Jean Clair je také autorem provokativních deníkových záznamů, které vydal ve dvou svazcích, Protivný deník (2006) a Černé mléko svítání (2007).


Marek Jakoubek

Vojvodovo

Etnologie krajanské obce v Bulharsku

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 372 s., 293 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Předmětem knihy je dnes již neexistující společenství českých evangelíků ve vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku. Tato obec byla založena v roce 1900 asi dvaceti rodinami, které z důvodu náboženských rozporů a nedostatku půdy opustily českou vesnici Svatá Helena v (dnes rumunské části) Banátu. Ve Vojvodovu se pak v letech 1900-1950 utvářelo a vzkvétalo specifické společenství, charakteristické relativním ekonomickým blahobytem a vypjatou protestantskou morálkou, které se v mnoha ohledech odlišovalo od bulharského okolí. Byla to nejen odlišná architektura, efektivní hospodářské postupy, pečlivě udržovaná čistota veřejných prostor, ale také náboženská horlivost, morální bezúhonnost, píle a pracovitost či proslulá zpěvnost vojvodovských obyvatel, co vysloužilo Vojvodovu široko daleko pověst vzorové obce. Stabilní populační růst a nedostatek půdy sice během první poloviny 20. století vyvolal dvě vystěhovalecké vlny - první z nich směřovala v letech 1928-1929 do Argentiny, druhá pak v letech 1934-1935 do obce Belinci v severovýchodním Bulharsku - přesto však Vojvodovo coby česká obec existovalo až do konce 2. světové války. Bulharská historie tohoto společenství pak končí v letech 1949-1950, kdy se naprostá většina zdejších Čechů v rámci poválečných přesunů obyvatelstva vystěhovala do řady obcí na jižní Moravě. Tato kniha rozkrývá mnoho rovin vojvodovské české komunity, ať již je to religiozita, hospodářství, jazyk či vztah ke smrti, a zpracovává je způsobem, který dává vyniknout životu vojvodovských obyvatel v první polovině minulého století v jeho rozmanitosti i kráse.

„Jakoubkova kniha Vojvodovo - etnologie krajanské obce je soustavné, syntetické a systematické dílo pojednávající z několika možných stran o vojvodovské otázce. Zabývá se dějinami, religiozitou, jazykem, obsahuje epigrafické prameny, memoáry a archivní materiály, zahrnuje i bulharské názory na soužití s Čechy. A toto vše nakonec přispívá k našemu zevrubnému poznání Vojvodova. Neřekl bych, že je to klasická monografie vesnice, ale právě v tom je její šmrnc. Nejen suchým vědeckým, ale také živým a emotivním jazykem je před námi postupně vykreslován obraz vojvodovské komunity se všemi jejími charakteristickými črtami a zvláštnostmi..."   z úvodního slova V. Penčeva


Paul Williams

Neočekávaná cesta

O konverzi z buddhismu ke katolictví

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 216 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Neočekávaná cesta je velmi osobním vyznáním Paula Williamse, anglického profesora religionistiky a bývalého čelného propagátora buddhismu, v němž vysvětluje důvody své konverze k římskokatolické církvi. Autor seznamuje čtenáře s vlastním duchovním vývojem a privátními souvislostmi svého obrácení. Jádro knihy nicméně spočívá nikoli ve výčtu soukromých důvodů příklonu ke katolictví, nýbrž ve věcné, filosoficko-teologické diskusi s buddhismem. Tu vede Williams z tradičních, novotomistických pozic a ostře v ní napadá buddhismus, především pro jeho sobecké pojetí člověka. Kromě polemiky s buddhistickým učením autor diskutuje i se současnou postmoderní filosofií a proti jejímu subjektivismu a relativismu klade víru v objektivní, jasně poznatelnou pravdu a mravní hodnoty.

České vydání je doplněno předmluvou Tomáše Halíka.


Pavlína Springerová

Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 1989-2005

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 260 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Nedílnou součást našeho polistopadového vývoje tvořila „moravská otázka", jež nalezla svou intenzivní politickou artikulaci v rámci moravistických subjektů hájících specifickou pozici Moravy. Tato kniha předkládá první komplexní analýzu vývoje a činnosti moravistického proudu v období mezi lety 1989 až 2005. Důraz je kladen zejména na nejvýznamnější moravistický subjekt Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko a jeho nástupnická uskupení. Opomenuta však nezůstává ani paralelní linie vývoje sledující ostatní moravistické strany a hnutí a jejich mnohdy komplikované vzájemné vztahy. Práce se soustředí především na pojmenování důvodů polistopadového nárůstu moravismu, rozbor klíčových aktivit subjektů hájících moravské zájmy a analýzu moravistických postojů vůči konkrétním akcentovaným tématům, jako byly např. státoprávní ideje, názory na ne/existenci moravského národa či vztah k EU. V neposlední řadě kniha rozbírá příčiny úpadku tohoto politického proudu, jenž v roce 1996 definitivně ztrácí parlamentní zastoupení a v následujících letech marně usiluje o návrat na politickou scénu.

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. je vedoucí Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a členkou Kabinetu ibero-amerických studií FF UHK. Zabývá se latinskoamerickými politickými systémy se zaměřením na andskou oblast, postavením Latinské Ameriky v systému mezinárodních vztahů, politickým systémem Španělska, otázkou dekolonizace Západní Sahary a v neposlední řadě také problematikou regionálních moravistických politických uskupení. Publikovala více než dvacet odborných statí, kapitol či editovaných knih a je spoluautorkou dvou monografií.


Věra Stojarová

Security perspectives on the Western Balkan countries

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 124 s., 152 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

This volume aims at an analysis of security perspectives on the Western Balkan countries which reflects military, political and societal, economic and environmental security issues. The first chapter, written by Richard Stojar from University of Defence details military security threats. The second chapter is written by Miroslav Mareš, a security expert from FSS MU, and reflects political-societal issues in the region. The third chapter was authored by Věra Stojarová, who also lectures at FSS MU and deals with economic security. The final chapter was written by Srdjan Prtina and focuses on environmental issues.

Authors: Věra Stojarová, Miroslav Mareš, Richard Stojar, Srdjan Prtina


Pavel Barša

Orientálcova vzpoura

Dokořán, váz., 328 s., 399 Kč

Nejobecnějším tématem knihy je vztah většin k menšinám - hegemonních identit a životních způsobů k těm, které se od nich liší a jsou jimi stigmatizovány jako nižší, neplnohodnotné či přímo zlé a ohrožující. Její ústřední otázka zní, zda je možné narovnat postavení příslušníků takových menšin, aniž by se tím musela popřít jejich odlišnost: lze nastolit takový vztah k cizímu, který by je zahrnul do sdíleného prostoru rovnosti, aniž by je podřadil pod vlastní?

www.dokoran.cz


Vladimír Prorok, Aleš Lisa

Teorie a praxe řešení politických konfliktů

Grada, brož., 160 s., 239 Kč

Konflikty jsou součástí života jedinců i společnosti po tisíciletí. Lidé jsou nuceni do konfliktů vstupovat, nebo jsou do nich vtahováni, ne vždy si však uvědomují jejich podstatu a následky. Konflikty jsou poměrně složitým společenským jevem a porozumění jim, a tím spíše jejich řešení, je věnován celý vědní obor - konfliktologie. Specifickou skupinu pak představují politické konflikty, kterým se věnuje tato kniha. Přestože je zaměřena na určitý druh konfliktů, řada pasáží je použitelná i při řešení každodenních problémů. Publikace je tedy určena nejen studentům politologie a odborníkům v dané oblasti, ale i široké veřejnosti.

www.grada.cz


Jaroslav Rokoský

Rudolf Beran a jeho doba

Vzestup a pád Agrární strany

Vyšehrad, váz., 912 s., 658 Kč

Beranův život je zároveň příběhem politické strany, s níž R. Beran doslova spojil svůj osud. Kniha popisuje počátky agrárního politického hnutí v době před 1. světovou válkou, pozoruhodně efektivní strukturu této strany, která následně v období první čs. republiky získala rozhodující vliv v novém státě - a s ní i Rudolf Beran, prototyp stranického politika. Jádrem knihy jsou však kapitoly věnované pomnichovskému období - druhé republice a okupaci, a také období třetí republiky (1945-1948). Rozsáhlá a objevná monografie věnovaná předsedovi agrární strany a pomnichovské vlády, odsouzenému v poválečném procesu ke dvaceti letům žaláře, otevírá mnohé „třinácté komnaty" našich moderních dějin. Vychází ve spolupráci s ÚSTR.

www.ivysehrad.cz


Van Jones

Zelená ekonomika

Vyšehrad, váz., 224 s., 288 Kč

Van Jones je známým aktivistou v oblasti lidských práv a ochrany přírody, je zakladatelem několika neziskových organizací, za svou práci získal řadu mezinárodních ocenění. Časopis Time ho roku 2009 zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí světa. Roku 2009 pracoval pro administrativu Baracka Obamy jako zvláštní poradce Rady pro otázky životního prostředí. Jeho kniha Zelená ekonomika  z roku 2008 se ve Spojených státech stala bestsellerem. Předkládá hlubokou kritiku současného politického, ekonomického i sociálního stavu a směřování americké společnosti, na niž odpovídá svým sofistikovaným řešením „dvou největších problémů": chudoby a zhoršujícího se životní prostředí. Za klíčové považuje zavedení nových technologických metod a politických principů podporujících vznik zdrojů „zelené" energie a jejich decentralizaci. I když Jonesovy úvahy vycházejí z americké reality, řada jeho závěrů si podržuje obecnou platnost.

www.ivysehrad.cz


Karel Kaplan

Sociální demokracie po únoru 1948

Doplněk, brož., 428 s., 399 Kč

Osudy sociální demokracie a jejích členů po únoru 1948 a po sloučení s KSČ mapuje nová kniha uznávaného historika Karla Kaplana. Zachycuje naděje na obnovu strany i pokusy o pokračování její činnosti v ilegalitě, přičemž samozřejmě neopomíjí ani roli exilu. Stěžejním se v poúnorovém období stává úsilí Státní bezpečnosti proniknout do domnělých ilegálních struktur sociální demokracie a připravit monstrproces s jejími aktéry. Sociální demokracie je totiž pro vládnoucí stranu v této době nepřítelem číslo jedna. Autor ve své publikaci uvádí jména desítek známých i už pozapomenutých obětí represí estébáckého tažení proti sociáldemokratismu. Kniha je vybavena obsáhlým poznámkovým aparátem a cituje množství autentických dokumentů.

www.doplnek.cz


Jiří Přibáň, Pavel Holländer et al.

Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy

SLON, brož., 270 s., 249 Kč

Tato kniha vznikla v návaznosti na polemiku o právu a dobru v ústavní demokracii, která proběhla mezi Jiřím Přibáněm a Pavlem Holländerem na stránkách sobotní přílohy Lidových novin Orientace na sklonku léta 2010. Jejím smyslem není ani tak oslovit akademickou obec, ale hlavně širší veřejnost a studenty právních i sociálních věd. Díky značné akademické, profesionální, politické a generační rozmanitosti jednotlivých příspěvků se v ní čtenář může seznámit s teoretickými, filosofickými, sociologickými, politologickými, ale například i jazykovědnými pohledy na pozitivní a přirozené právo, obecné dobro v ústavnědemokratické společnosti, fungování právního státu, tvorbu práva nebo soudcovskou argumentaci. Přítomny jsou názory liberální i konzervativní, radikální i umírněné, individualistické i komunitaristické.

www.slon-knihy.cz


Ulrich Beck

Riziková společnost

Na cestě k jiné moderně

SLON, 2. vydání, brož., 431 s. , 349 Kč

Kniha Ulricha Becka Riziková společnost patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních pětadvaceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob uvažování o tomto problému. Pro mnohé se stal U. Beck zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii. Jeho práce reflektují existenci mezí růstu a snaží se ukázat, jak se tato skutečnost promítá do charakteru moderní společnosti, jak je zároveň tímto charakterem spolupodmiňována a stále znovu reprodukována. Beckova koncepce rizikové společnosti ve světové sociologii zdomácněla, tím spíše, že je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečné povaze modernity a o celkovém smyslu procesu modernizace. Jako doslov je v knize otištěn text přednášky Ulricha Becka World Risk Society Revisited z února 2002.

www.slon-knihy.cz

Revue Politika 7-8/2011
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru