Úvodní stránka  »  Články

Stav Unie v roce 2010

José Manuel Durão Barroso | 17. 12. 2010
Poslat do Kindlu

Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že mohu před tímto shromážděním přednést první zprávu o stavu Unie. Od nynějška budou zprávy o stavu Unie příležitostí k načrtnutí naší práce na dalších 12 měsíců. Řada rozhodnutí, která v tomto roce přijmeme, bude mít dlouhodobé důsledky. Tato rozhodnutí vymezí takovou Evropu, jakou chceme. Vymezí Evropu příležitostí, kde jedinci s ambicemi dosahují úspěchu a jedinci s potřebami nejsou opomíjeni. Evropu, jež je otevřená světu i svým občanům. Evropu, která je hospodářsky, sociálně i územně soudržná.

V průběhu loňského roku čelila Unie v důsledku hospodářské a finanční krize jedné z největších výzev. Došlo k zdůraznění naší vzájemné závislosti a naše solidarita prošla zkouškou jako nikdy předtím.

Zhodnotím-li zpětně, jak jsme reagovali, věřím, že jsme ve zkoušce obstáli. Poskytli jsme řadu potřebných odpovědí týkajících se finanční pomoci členským státům, které se ocitly v mimořádné situaci, správy ekonomických záležitostí, finanční regulace, růstu a pracovních míst. A byli jsme schopni vybudovat základnu pro modernizaci našich ekonomik. Evropa dokázala, že se umí postavit a že je třeba s ní počítat. Ukázalo se, že ti, kteří předpovídali úpadek Evropské unie, neměli pravdu. Evropské instituce a členské státy potvrdily svou schopnost vedení. Rád bych vzkázal každému z Evropanů: spolehněte se, že Evropská unie udělá vše, co je třeba, aby zajistila Vaši budoucnost.

Dnešní hospodářský výhled v Evropské unii je lepší, než byl před rokem, a to v neposlední řadě díky našemu rozhodnému úsilí. Hospodářská obnova nabírá na tempu, které však není v celé Unii rovnoměrné. V tomto roce bude růst vyšší, než se původně předpokládalo. I když je míra nezaměstnanosti stále příliš vysoká, její nárůst se zastavil. Nejistoty a rizika pochopitelně přetrvávají, v nemalé míře mimo Evropskou unii.

Nesmíme podléhat iluzím. Naše práce zdaleka není u konce. Nesmíme usnout na vavřínech. Navýšení rozpočtu sehrálo svoji úlohu v reakci na pokles hospodářské činnosti. Toto řešení však nyní musíme opustit. Udržitelného růstu nedosáhneme bez strukturálních reforem. Musíme využít následujících 12 měsíců k tomu, abychom uspíšili program reformy. Teď je ta pravá chvíle na modernizaci sociálně-tržního hospodářství tak, aby obstálo v celosvětové soutěži a reagovalo na demografické výzvy. Teď je ta pravá chvíle správně investovat do naší budoucnosti.

Toto je okamžik pravdy. Evropa musí ukázat, že představuje víc než jen 27 odlišných národních řešení. Buď budeme společně plavat, nebo každý zvlášť utoneme. Úspěchu dosáhneme pouze tehdy, pokud ve všech činnostech, ať národních, regionálních, nebo místních, budeme myslet evropsky.

Dnes Vás seznámím s tím,  jaké jsou podle mého názoru priority naší společné práce v příštím roce. Nemohu se zde věnovat všem záležitostem evropské politiky nebo iniciativám, které zahájíme. Prostřednictvím pana předsedy Buzka Vám zasílám podrobnější programový dokument.

Unie bude v příštím roce čelit v zásadě pěti hlavním výzvám:

  • řešit hospodářskou krizi a správu ekonomických záležitostí,
  • obnovit růst a pracovní místa urychlením reformního programu Evropa 2020,
  • vytvořit prostor svobody, práva a bezpečnosti,
  • zahájit jednání o moderním rozpočtu EU a
  • zvýšit náš význam na celosvětové scéně.

Dovolte mi, abych začal s hospodářskou krizí a správou ekonomických záležitostí. Když na začátku tohoto roku členové eurozóny a samotné euro potřebovali naši pomoc, jednali jsme rozhodně.

Náležitě jsme se poučili. Dosahujeme nyní významného pokroku, pokud jde o správu ekonomických záležitostí. V květnu a červnu Komise předložila své podněty. Vaše sněmovna i pracovní skupina pod vedením předsedy Evropské rady je přijaly velmi pozitivně.  Jsou základem pro dosahování konsensu. Nejnaléhavější legislativní návrhy předložíme 29. září, abychom využili ten správný okamžik.

Neudržitelné rozpočty nás činí zranitelnými. Dluhy a schodky vedou ke střídání konjunktury a krize. A ohrožují síť sociálního zajištění. Peníze vynaložené na dluhovou službu jsou penězi, které nemohou být určeny na sociální blaho. Nemohou být využity ani v rámci přípravy na náklady související se stárnutím obyvatelstva. Zadlužená generace představuje neudržitelný národ. Naše návrhy posílí Pakt o stabilitě a růstu tím, že zpřísní dohled a posílí vymáhání.

Zvláště v eurozóně musíme reagovat na závažné makroekonomické nerovnováhy. Připravili jsme proto již dříve návrhy, které usnadní odhalování bublin na trzích s aktivy, nedostatečné konkurenceschopnosti a dalších zdrojů nerovnováhy.

Vidím nyní ochotu vlád souhlasit s přísnějším dohledem, jejž doprovázejí pobídky k dodržování právních předpisů a včasnější sankce. Komise posílí svou úlohu nezávislého rozhodčího a orgánu, který vymáhá tato nová pravidla.

Měnová unie bude mít svůj odraz ve skutečné hospodářské unii.

Budou-li reformy prováděny způsobem, který navrhujeme, zaručujeme také dlouhodobou stabilitu eura. A to je klíčem k našemu hospodářskému úspěchu.

K dosažení hospodářského růstu, potřebujeme rovněž silný a zdravý finanční sektor. Sektor, který slouží reálné ekonomice. Sektor, který se pyšní náležitou regulací s náležitým dohledem.

Přijali jsme opatření, která pomohou zvýšit transparentnost bank. Dnes jsme na tom lépe než před rokem. Ze zveřejnění výsledků zátěžových testů vyplynulo, že by banky měly být nyní schopny si navzájem půjčovat, a prostředky na úvěry tak mohou proudit k evropským občanům i podnikům.

Navrhli jsme, aby úspory občanů byly chráněny až do výše 100 000 EUR. Navrhneme zákaz nezákonného nekrytého krátkého prodeje. Budeme se zabývat swapy úvěrového selhání.  Již skončily doby, kdy bylo možné „vsadit" na to, že někomu jinému shoří dům. Trváme i nadále na tom, aby banky (a nikoli daňoví poplatníci) musely předem pokrýt náklady, které představuje riziko jejich selhání. Připravujeme právní předpisy, které zakáží bonusy za rychlé výnosy, z nichž se zítra stanou velké ztráty. V rámci tohoto přístupu jsem zastáncem danění finančních aktivit a příslušné návrhy předložíme v průběhu podzimu.

Dobrá zpráva je, že bylo dosaženo politické dohody ohledně balíčku o finančním dohledu. Návrh Komise, který vychází z Larosièrovy zprávy, nám poskytne účinný evropský systém dohledu. Rád bych Parlamentu poděkoval za konstruktivní přístup, který v této záležitosti zaujal, a věřím, že návrh s konečnou platností schválí tento měsíc.

Pokročíme i v oblasti regulace. Brzy budete mít před sebou iniciativy ohledně derivátů, další opatření v oblasti ratingových agentur a rámec pro řešení problémů v bankovním sektoru a pro krizové řízení. Naším cílem je, aby finanční sektor byl do konce roku 2011 zreformován.

Zdravé veřejné finance a odpovědné finanční trhy nám poskytují důvěru ekonomickou sílu pro udržitelný růst. Musíme už přestat diskutovat o tom, zda chceme fiskální konsolidaci, nebo růst. Můžeme mít obojí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

zdravé veřejné finance jsou prostředkem k dosažení jediného cíle: růstu pro pracovní místa. Naším cílem je růst, udržitelný růst, růst podporující začlenění. To je zastřešující priorita. Do této priority musíme investovat.

Evropa 2020 začíná nyní. Musíme předsunout a urychlit ty reformy z našeho programu, jež nejvíce podporují růst. To by mohlo do roku 2020 zvýšit míru růstu o více než třetinu.

Musíme se zaměřit na tři priority: zvýšit zaměstnanost, posílit konkurenceschopnost našich podniků a prohloubit jednotný trh.

Dovolte mi, abych začal s lidmi a pracovními místy.

Od roku 2008 ztratilo zaměstnání více než 6,3 milionu lidí. Každý z nich by měl mít šanci znovu pracovní místo získat. Evropská míra zaměstnanosti v průměru představuje 69 % osob ve věku mezi 20 a 64 lety. Shodli jsme se na tom, že do roku 2020 by se míra zaměstnanosti měla zvýšit na 75 % a v rámci pracovních sil by mělo být především více žen a starších pracovníků.

Většina pravomocí týkajících se politiky zaměstnanosti zůstává na členských státech. Nebudeme však stát stranou. Chci takovou Evropskou unii, která pomáhá svým občanům využívat nové příležitosti. A chci také Unii, která je sociální a vstřícná začlenění. Přesně taková Evropa bude, pokud členské státy, evropské instituce a sociální partneři budou pokračovat v plnění našeho společného programu reforem.

Ústředním bodem tohoto programu by měly být dovednosti a pracovní místa a investice do celoživotního učení.

Reformy by se měly zaměřit na uvolňování růstového potenciálu jednotného trhu, aby se vybudoval silnější jednotný trh pro pracovní místa.

Příležitosti tu jsou. Máme velmi vysokou úroveň nezaměstnanosti, ale Evropa má v současnosti 4 miliony volných pracovních míst. Komise v tomto roce předloží návrh týkající se „Evropského monitoru volných míst". Bude lidem ukazovat, kde v Evropě jsou pracovní místa a jaké dovednosti se požadují. Předložíme také plány týkající se evropského pasu osobních dovedností.

Musíme také řešit problém chudoby a sociálního vyloučení. Musíme zajistit, aby nebyly opomíjeny osoby, které jsou chudobu nejvíce ohroženy. To je předmětem zájmu naší „Platformy pro boj proti chudobě". Platforma spojí evropská opatření určená pro nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou např. děti nebo starší osoby.

Vzhledem k tomu, že čím dál více lidí cestuje do zahraničí, studuje tam nebo pracuje, posílíme rovněž občanská práva osob v zahraničí. Komise se na odstraňování těchto přetrvávajících překážek zaměří již na podzim.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

Růst musí vycházet z konkurenceschopnosti našich podniků.

Měli bychom i nadále usnadňovat fungování našich malých a středních podniků. Poskytují dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru. Předmětem jejich největších obav jsou inovace a byrokracie. Věnujeme se oběma záležitostem.

Před začátkem léta Komise oznámila svůj doposud největší balíček ze sedmého rámcového programu pro výzkum v hodnotě 6,4 miliard EUR. Tyto prostředky budou určeny malým a středním podnikům i vědeckým pracovníkům.

Investovat do inovací znamená také podporovat evropské univerzity světové úrovně. Přeji si, aby tyto univerzity přitahovaly nejchytřejší a nejlepší zájemce z Evropy i zbytku světa. Přijmeme iniciativu o modernizaci evropských univerzit. Chci Evropu, jež bude silná na poli vědy, vzdělávání a kultury.

Musíme zlepšit evropské výsledky v oblasti inovací, a to nejen na univerzitách. Zlepšení je třeba dosáhnout v rámci celého řetězce - od výzkumu po maloobchod, zejména prostřednictvím inovačních partnerství. Potřebujeme Unii inovací. Komise příští měsíc načrtne, jak toho dosáhneme.

Další klíčovou zkouškou bude, zda jsou členské státy připraveny přijmout průlomová rozhodnutí ohledně patentů platných v rámci celé Evropské unie. Naši inovátoři ve srovnání se svými konkurenty ve Spojených státech nebo v Japonsku většinou platí desetinásobnou cenu. Náš návrh je na stole. Podstatně bychom tak snížili náklady a zdvojnásobili působnost. Po desetiletích diskusí je nyní zapotřebí přijmout rozhodnutí.

Pokročíme i v oblasti byrokracie. Malé a střední podniky omezují regulační překážky. Celkem 71 % generálních ředitelů uvádí, že největší překážkou jejich úspěchu je byrokracie. Komise předložila návrhy, jak ročně ušetřit 38 miliard EUR pro evropské podniky.

Stimulace inovací, omezování byrokracie a rozvoj vysoce kvalifikované pracovní síly představují způsoby, jak zajistit, aby evropská výroba měla i nadále světovou úroveň. Prosperující průmyslová základna v Evropě má pro naši budoucnost prvořadý význam. Příští měsíc přijde Komise s novou průmyslovou politikou pro éru globalizace.

Máme občany a máme podniky. Jak jedni, tak druzí potřebují otevřený a moderní jednotný trh.

Jednotný trh je evropskou největší výhodou, a dostatečně ji nevyužíváme. Musíme ho urychleně prohloubit.

Pouze 8 % z 20 milionů evropských malých a středních podniků se podílí na přeshraničním obchodu a ještě méně na přeshraničních investicích. A pokud jde o internet, více než jedna třetina spotřebitelů nemá důvěru k nákupům v zahraničí.

Mario Monti na mou žádost vypracoval odbornou zprávu a identifikoval 150 chybějících článků a překážek týkajících se vnitřního trhu.

V příštím měsíci předložíme návrh na prohloubení jednotného trhu v komplexním a ambiciózním aktu o jednotném trhu.

Energie je ústřední hnací silou růstu a hlavní prioritou pro opatření: musíme dokončit vnitřní trh s energiemi, vybudovat a propojit energetické sítě a zajistit energetickou bezpečnost a solidaritu. Je zapotřebí učinit v oblasti energie totéž, co bylo vykonáno v oblasti mobilních telefonů, tj. poskytnout spotřebitelům skutečnou možnost výběru na evropském trhu.

Evropa se tak stane skutečným energetickým společenstvím.

Je zapotřebí, aby hranice neměly z hlediska potrubí a elektrického vedení žádný význam.

Musíme mít infrastrukturu pro sluneční a větrnou energii.

Musíme zajistit, aby se v rámci Evropy uplatňoval jednotný standard, tj. aby nabití elektrické autobaterie bylo stejně přirozené jako naplnění nádrže.

K realizaci této vize předložíme v příštím roce akční plán pro energetiku, balíček o infrastruktuře a akční plán o energetické účinnosti. Do konce tohoto roku se osobně vypravím do oblasti Kaspického moře, abych propagoval jižní koridor jako prostředek k zajištění bezpečnosti dodávek.

Abychom vytvořili Evropu, která účinně využívá zdroje, je zapotřebí pohlížet nad rámec energie. Ve 20. století došlo ve světě k jedinečnému růstu, který intenzivně využíval zdroje. Byli jsme ve 20. století celosvětově svědky čtyřnásobného růstu populace, který doprovázel čtyřicetinásobný růst hospodářské produkce. Ve stejném období jsme však šestnáctinásobně zvýšili spotřebu pevných paliv, pětatřicetinásobně úlovky ryb a devítinásobně spotřebu vody. Emise sloučenin uhlíku se zvýšily sedmnáctinásobně.

Znamená to, že hlavní hybnou silou změny musí být předložení balíčku o klimatu a energii. K tomu bude zapotřebí integrovat jednotlivé standardy politiky týkající se změny klimatu, energie, dopravy a životního prostředí do jednotného přístupu k účinnému využívání zdrojů a budoucnosti založené na nízké spotřebě uhlíku.

Prozíravý přístup v zemědělském odvětví bude mít zásadní úlohu v rámci evropských opatření reagujících na výzvy, které jsou před námi, jako např. celosvětové zajišťování potravin, ztráta biologické rozmanitosti a udržitelné řízení přírodních zdrojů. To samé platí v případě námořní politiky.

Vše, co bylo uvedeno výše, neposílí naši ekonomiku zítra, ale poskytne nové příležitosti již dnes. Počet pracovních míst v ekoprůmyslu se od roku 2000 každoročně zvyšuje o 7 %.  Do roku 2020 chci vidět 3 miliony „zelených pracovních míst" a 3 miliony pracovníků, kteří obsadili zelená pracovní místa a doplňují manuální a administrativní pracovníky.

Potřebujeme udržitelný růst a potřebujeme inteligentní růst. V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě. Tato tendence se pravděpodobně ještě zrychlí. Naše Evropská digitální agenda vytvoří do roku 2020 jednotný digitální trh v hodnotě 4 % HDP celé EU.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

vše, co děláme, je pro občany Evropy. Základním rozměrem našeho evropského projektu je přesně řečeno vybudovat prostor svobody, bezpečnosti a práva.

Usilovně pracujeme na provádění stockholmského akčního plánu. Dosáhneme značného pokroku v oblasti azylu a migrace.

Legální přistěhovalci najdou v Evropě místo, kde se lidské hodnoty respektují a prosazují. Současně zatočíme s využíváním nezákonných přistěhovalců v Evropě a na našich hranicích. Komise předloží nové návrhy týkající se kontroly našich vnějších hranic.

Připravíme také strategii vnitřní bezpečnosti, která bude reagovat na hrozby organizované trestné činnosti a terorismu.

Evropané zjistí, že jejich základní práva a povinnosti existují, ať již jsou kdekoli. Každý v Evropě musí dodržovat zákony a všechny státy musí dodržovat lidská práva, včetně práv menšin. Rasismus a xenofobie nemají v Evropě místo. Pokud se v souvislosti s těmito citlivými otázkami vyskytne problém, všichni musíme jednat odpovědně. Důrazně vyzývám, abychom nevyvolávali duchy z evropské minulosti.

Prostor svobody, volnosti a bezpečnosti bude místem, kde mohou všichni Evropané prosperovat.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

další výzvou je přijetí budoucího rozpočtu Evropské unie.

Příští měsíc předstoupíme s prvními představami Komise ohledně revize rozpočtu. Komise zahájí otevřenou diskusi bez zakázaných témat, aby připravila návrhy právních předpisů, jež budou předloženy v druhém čtvrtletí příštího roku.

Naše peníze musíme utrácet tam, kde za ně dostaneme největší hodnotu. A měli bychom je investovat tak, aby produkovaly růst, a přispívaly tak naší evropské agendě. Kvalita výdajů by měla být měřítkem pro nás pro všechny.

Důležitá tedy není jen debata o objemu, ale rovněž debata o kvalitě utrácení a investic.

Věřím, že Evropa nabízí skutečnou přidanou hodnotu. Proto budu prosazovat ambiciózní rozpočet pro Evropu po roce 2013.

Věřím, že bychom měli spojit své prostředky při zajišťování našich politických priorit.

Nejde o to, utrácet více či méně, ale utrácet rozumněji, vnímat evropský rozpočet ve spojení s rozpočty vnitrostátními. Rozpočet EU není sestavován pro Brusel, je pro lidi, které zastupujete: pro nezaměstnané pracovníky, kteří se rekvalifikují z prostředků Sociálního fondu, pro studenty, kteří se účastní programu Erasmus, pro regiony, které využívají Fond soudržnosti.

Energetická propojenost, podpora výzkumu a vývoje jsou zřejmými příklady oblastí, kde za euro utracené na evropské úrovni dostanete víc než za euro utracené na úrovni národní. Některé členské státy se již ztotožňují s tímto způsobem myšlení, dokonce v oblastech, kde mají výlučné pravomoci, jako je obrana. Uznávají, že pokud spojí některé prostředky a činnosti, lze dosáhnout značných úspor. Spojení prostředků na evropské úrovni umožňuje členským státům snížit náklady, vyhnout se překrývání činností a zvýšit návratnost investic.

Proto bychom rovněž měli prozkoumat nové zdroje financování velkých evropských projektů v oblasti infrastruktury. Navrhnu například spolu s Evropskou investiční bankou zavedení dluhopisů na projekty EU. Rovněž budeme dále rozvíjet partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Musíme se rovněž věnovat, jak už tento Parlament jasně vyjádřil, otázce vlastních zdrojů. Současný systém svírají přísná omezení - stojí na nepřeberném množství oprav. Naši občané si zaslouží spravedlivější a účinnější a transparentnější systém. Někteří nebudou s nápady, jež předložíme, souhlasit. Považuji za velmi zvláštní, že někteří je již odmítají, dokonce dříve než se s nimi seznámí.

Vím, že jednou z otázek, na níž má tento Parlament zájem, je doba trvání příštího rozpočtu. Je více variant. Rád bych projednal desetiletý rámec s přezkumem finančního rozměru v polovině období, po pěti letech - varianta „pět plus pět". Poskytne nám to možnost dlouhodobějšího plánování a zřetelnější vazbu na mandáty obou našich institucí.

Součástí důvěryhodného evropského rozpočtu je samozřejmě důsledné dosahování úspor. Provádím kontrolu administrativních nákladů v rámci Komise a dalších orgánů Společenství, jako jsou agentury. Musíme odstranit veškeré neúčinné nakládání s finančními prostředky. Navážeme na doporučení Účetního dvora, abychom zlepšili naše finanční řízení.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

poslední výzva, kterou bych se dnes rád zabýval, je posilování našeho významu v celosvětovém měřítku.

Když se zabýváme svými každodenními problémy, ztrácíme někdy nadhled a zapomínáme na to, čeho jsme dosáhli. Dosáhli jsme klidného a úspěšného přechodu k Evropské unii, jež se co do velikosti zdvojnásobila a vyjednává další rozšíření. Máme zdravou měnu, euro, jež je jednou z hlavních měn světa. Silné partnerství s našimi sousedy, které nás všechny posiluje. Budeme-li jednat rozhodně pak se nemáme ve 21. století čeho bát.

S objevujícími se partnerstvími 21. století by se měla Evropa chopit příležitosti a rozhodnout o své budoucnosti. Jsem velmi zvědav, jakou úlohu bude Unie hrát v celosvětových záležitostech, které odpovídají jejímu ekonomickému vlivu. Naši partneři nás sledují a očekávají od nás, že budeme jednat jako Evropa, nikoli jako 27 individuálních zemí. Nebudeme-li jednat společně, nebude Evropa světovou silou a oni půjdou dál bez nás: bez Evropské unie, ale též bez jejích členských států. Z toho důvodu jsem ve svém politickém směřování hájil názor, aby byla Evropa globálním hráčem, globálním lídrem - to je klíčový úkol a zkouška pro naši generaci.

Společně s vysokou představitelkou a místopředsedkyní C. Ashtonovou představíme svoji vizi, jak co nejvíce posílit roli Evropy ve světě. A evropská služba pro vnější činnost nás může dovést k našim očekáváním.

Vztahy, které budujeme se strategickými partnery, v našem globalizovaném světě určují naši prosperitu. Váha Evropské unie podmiňuje její účinnost na mezinárodní scéně. Na velikosti nyní záleží více než kdy jindy.

Dobrým příkladem je boj proti změně klimatu. Kodaň nám ukázala, že ve chvíli, kdy nám ostatní nevyšli vstříc v našich ambicích, ani my sami jsme si nepomohli tím, že jsme nemluvili jedním hlasem. Jednání možná uvízla, ale klima se mění dál. Chci zesílit náš tlak na mezinárodní partnery, aby proměnili svá tisková prohlášení v důvěryhodné závazky snížit emise a aby pokročili s financováním rychlého startu.

V následujících dvou měsících proběhnou klíčové vrcholné schůzky se strategickými partnery. Dosáhneme toho více, pokud budeme schopni vypracovat společnou agendu s jasnými definicemi evropských zájmů. Obrovský potenciál například spatřuji v rozvoji transatlantické agendy pro růst a pracovní místa.

Svoji váhu již využíváme v G20 - fóru, kde klíčoví globální ekonomičtí hráči řeší společné problémy. Až pojedeme s předsedou Hermanem Van Rompuyem v listopadu do Soulu zastupovat Evropskou unii, chceme vidět konkrétní výsledky:

Dosáhnout pokroku v celosvětové ekonomické koordinaci.

Mít stabilnější a odpovědnější finanční trhy a dohodu o reformě mezinárodních finančních institucí; mít účinnější globální finanční záchranné sítě; vidět větší pokrok v rozvojové agendě G20.

Budeme na tomto fóru nadále zastávat vedoucí úlohu a úzce spolupracovat s francouzským předsednictvím v G8/G20 v příštím roce.

A chceme také dosáhnout podpory pro jednání v Dohá. Obchod podporuje růst a prosperitu. Budeme rovněž plnit dvoustranné a regionální dohody o volném obchodu. Komise v říjnu předloží obnovenou obchodní politiku, která přinese Evropě nové výhody.

Otevřenost světu rovněž znamená stát bok po boku rozvojovým zemím,  především Africe. Za dva týdny pojedu do New Yorku na schůzku na vysoké úrovni týkající se rozvojových cílů tisíciletí a mám v úmyslu přislíbit s vaší podporou a jménem Evropské unie miliardu eur navíc pro rozvojové cíle tisíciletí.

Být globálním hráčem rovněž znamená zastávat naše hodnoty. O lidských právech se nevyjednává. Jsem šokován tím, jak jsou práva žen v řadě zemí porušována. Děsí mě, když se dovídám, že Sakineh Mohammadi Ashtiani byla odsouzena k trestu smrti ukamenováním. To je nevýslovné barbarství. V Evropě odsuzujeme takové jednání, které nemá oporu v žádném morálním ani náboženském kodexu.

V souladu s našimi hodnotami rovněž musíme pomoci všem, kteří čelí krizové situaci, kdekoli na světě.

Naše humanitární pomoc Pákistánu je nejnovějším příkladem evropské solidarity v akci. Je zářným příkladem toho, že je zapotřebí poskytovat jednotlivé příspěvky Komise a členských států jako skutečně evropský balík pomoci. Členské státy mají helikoptéry; mají týmy civilní ochrany. Musíme je tedy spojit a vytvořit skutečnou evropskou kapacitu reakce na krize. Přesně to Komise navrhne v říjnu. Apeluji na členské státy, aby ukázaly, že berou vážně význam postavení Unie v této oblasti.

Dosahujeme pokroku v oblasti společné zahraniční politiky. Nesmíme však podléhat iluzím. Nebudeme mít takové postavení ve světě, jež potřebujeme, aniž bychom měli společnou obrannou politiku. Domnívám se, že nyní nastala doba, kdy je zapotřebí se této otázce věnovat.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

jsme stále ve fázi, kdy se usazuje nové institucionální zřízení Evropy vytvořené Lisabonskou smlouvou.

Skutečný význam má to, co instituce poskytují jednotlivým občanům. Skutečný význam má to, zda Evropa mění jejich každodenní život.

Tajemstvím úspěchu Evropy je její jedinečný model Společenství. Více než kdy dříve musí Komise určovat směr politického programu svými vizemi a návrhy.

Byl jsem pro zvláštní vztah mezi Komisí a Parlamentem, dvěma příznačnými institucemi Společenství. Snažím se zintenzívnit svoji politickou spolupráci s Vámi.

Evropa není jen Brusel nebo Štrasburk. Jsou to naše regiony. Jsou to města, městečka a vesnice, ze kterých pocházíte. Když objíždíte své volební obvody, můžete ukázat na evropské projekty, které jsou tak významné pro místní blahobyt.

Jsme nakonec všichni na jedné lodi: evropské orgány, členské státy, regiony. Unie nedosáhne svých cílů v Evropě bez členských států. A členské státy nedosáhnou svých cílů ve světě bez Evropské unie.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

občané Evropy očekávají, že podnikneme potřebné kroky, abychom se dostali z krize.

Musíme jim dokázat, že naše společné dnešní úsilí povede k novým pracovním místům, novým investicím a že Evropu dostatečně připraví na budoucnost.

Jsem přesvědčen, že Evropa má vše, co je zapotřebí. Dosáhneme výsledků, o které usilujeme.

Jedno je jisté: tuto válku nevyhrajeme pesimismem. Vyhrajeme ji důvěrou, silnou společnou vůlí.

Dnes jsem Vám načrtl svoji vizi, jak to Evropská unie provede.

Zavázal jsem se, že předložím návrhy k vytvoření naší ekonomické unie.

Uvedl jsem příklady, jak naši reformní agendu zrychlit.

Vysvětlil jsem, jak modernizovat sociálně-tržní ekonomiku, aby se dosáhlo růstu a pracovních míst v inteligentní, udržitelné a otevřené ekonomice prostřednictvím stěžejních iniciativ Evropa 2020.

Uvedl jsem, jak dosáhnout společné energetické politiky v Evropě.

Obhajoval jsem potřebu prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v jehož rámci Evropané zjistí, že základní práva a povinnosti existují všude, kam se vydají.

Zřetelně jsem uvedl, že Komise bude usilovat o ambiciózní rozpočet.

Navrhl jsem vytvořit dluhopisy na projekty EU určené k financování velkých evropských projektů.

Oznámil jsem, že jsme posílili naše závazky týkající se rozvojových cílů tisíciletí.

Uvedl jsem jasný příklad, proč potřebujeme společnou kapacitu k reakci na krize a též společnou zahraniční a společnou obrannou politiku.

A apeloval jsem na evropské vedoucí představitele, aby postupovali společně v zájmu Evropy jako globálního hráče a na obranu evropských zájmů.

Jedná se o skutečně transformační, ambiciózní a náročnou agendu.

K tomu, aby Evropa uspěla, potřebuje Komise Vaši podporu pro silnější, spravedlivější Evropu v zájmu našich občanů.

Děkuji Vám.

Autor je předsedou Evropské komise.

Projev byl pronesen ve Štrasburku 7. září 2010. Převzato z webu europa.eu.

Text byl publikován v rámci projektu Sympozium CDK. Přečtěte si i další příspěvky k tématu Podmínky politické stability a prosperity v Evropě.

Revue Politika 12/2010
Poslat do Kindlu

Diskuse


nahoru