Úvodní stránka  »  Články

Koho letos volit?

Analýza volebních programů stran pravice a středu

Miroslav Mareš | 10. 5. 2010
Poslat do Kindlu

Volby do Poslanecké sněmovny přinášejí pro politické strany nutnost vypracovat volební programy. V roce 2010 je způsob jejich vytváření i prezentace poměrně konveční (nebyl např. využit žádný netradiční způsob postupného uveřejňování programu, jako to učinila ODS ve formě volebního desatera v roce 2002, kdy svůj program kompletně zveřejnila až týden před volbami). Určitým specifikem je to, že některé nově vzniklé strany využívají svá původní či obecně pojatá programová prohlášení jako volební program - např. Strana práv občanů Zemanovci a do určité míry i Věci veřejné. Tato situace částečně evokuje první polistopadové volby v roce 1990, kdy se rovněž využívaly první programové listiny i jako volební programy, byť u mnohem většího množství subjektů, než je tomu v současnosti.

Etablované politické strany nabízejí různě dlouhé verze programů (typicky ODS), což je způsobeno tím, že voliči zpravidla podrobné volební programy nečtou. Některé strany mají jednak obecný volební program, jednak programy specializované (typicky Ekonomický program Strany zelených). Určitou, v české kotlině ne zcela obvyklou formu programu zvolila strana TOP 09, když jej pojala jako vládní prohlášení pro léta 2010-2015. Všechny strany zakomponovaly volební programy do širšího kontextu multimediální prezentace na internetu, zájemce si je však může stáhnout i izolovaně v PDF verzi anebo obdržet ve verzi tištěné.

Formální pojetí a úprava programů samozřejmě není tak podstatná jako jejich obsah. V něm se liší i programy stran, které jsou obecně chápány jako ideově spřízněné. V následujících řádcích bude zaměřena pozornost na programy nejvýznamnějších politických stran, které jsou řazeny do oblasti pravice, případně politického středu, konkrétně na programy Občanské demokratické strany (ODS), TOP 09, Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (KDU-ČSL), Věci veřejných (VV) a Strany zelených (SZ). Porovnány budou jejich priority, rozpočtová a daňová politika, sociální, důchodová a zdravotní politika a bezpečnostní politika.

Priority volebních programů

Priority volebních programů lze odvodit z jejich struktury a uspořádání i prostoru věnovanému jednotlivým tématům.

ODS si jako hlavní cíl stanovuje zvládnutí krize a dokončení reforem, tomu pak uzpůsobuje i další strukturu programu. Převážná část je věnována ekonomickým a sociálním otázkám. V programu se snaží prokázat i pozitiva svých kroků ve vládě v letech 2006-2009. Rovněž se v něm již v úvodních částech ostře vymezuje vůči ČSSD a možnému návratu komunistů k moci, prezentuje údajné negativní ekonomické dopady sociálně demokratické politiky.

Rovněž pro TOP 09 je prioritou hospodářská politika a odstranění deficitů veřejných rozpočtů. Zájem o vyvedení země z krize deklaruje na prvních místech i KDU-ČSL, která se současně prioritně věnuje i podpoře rodinné politiky; dále má program z hlediska přítomnosti různých témat vyvážený.

Věci veřejné se na úvod věnují svému pojetí jakožto strany přímé demokracie a v tomto směru prezentují několik požadavků na změnu stávající legislativy (mj. požadavek na zákon o obecném referendu). Ekonomice se podle řazení kapitol věnují až na druhém místě programu. Jeho důležitá část je věnována boji proti korupci.

Strana zelených - obdobně jako ODS - shrnuje na úvod programu svůj přínos z působení ve vládě (především v oblastech ekologické a lidskoprávní problematiky), následně má začleněnu kapitolu Zelená cesta z krize, kde kombinuje ekonomické a ekologické prvky. Velká část programu je věnována „lidskoprávní" agendě.

Daňová a rozpočtová politika

Dominantní problém soudobé české politiky, deficit veřejných rozpočtů, řeší všechny sledované politické strany.

ODS slibuje poměrně vágně formulované „nízké daně" a zachování rovné daně z příjmu. Opětovně se hlásí (jako v roce 2006) k myšlence jednotného inkasního a kontrolního místa. Hodlá též přijmout tzv. rozpočtovou ústavu - ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti.

TOP 09 prosazuje razantní restriktivní změnu penzijního, sociálního a zdravotního systému a rovněž výdajů vládní spotřeby. KDU-ČSL chce rovněž bojovat proti nárůstu povinných výdajů státního rozpočtu, její rétorika je však ve srovnání s TOP 09 razantní mnohem méně.

Věci veřejné přicházejí pro zlepšení ekonomiky s neotřelou myšlenkou daňové amnestie, která by se týkala zdanění vyvedených peněz mimo území ČR. V programu stanovují i konkrétní daňové sazby pro hlavní typy daní (např. ponechat sazbu daně z příjmu právnických osob po dva roky na 20 %, zavést progresivní daň pro nejvyšší příjmové skupiny a ponechat po dva roky DPH na 10 %, resp. 20 %).

SZ vymezuje poměrně vágní cíle šetřit v době prosperity, s rostoucím zadlužením méně utrácet a zavést sankce pro vládu porušující rozpočtová pravidla.

Obecně lze konstatovat, že v této oblasti se velmi razantně profiluje TOP 09, ODS se vedle vlastních přístupů zaměřuje na negativní hodnocení údajných cílů ČSSD a další strany jasně deklarují snahu o snížení deficitů, obecně je však většina rozhodujících požadavků poměrně vágních (s dílčími výjimkami VV).

Sociální a důchodová politika a zdravotnictví

V oblasti sociální a důchodové politiky se ODS hlásí k důsledné kontrole vyplácení sociálních dávek a k podpoře doplňků průběžného státního důchodového systému.

TOP 09 požaduje výrazné restrikce a přísnou kontrolu ve vyplácení sociálních dávek. Přestavuje zásadní reformu důchodového systému a jeho přechodu na vícesložkový systém.

K odpovědné sociální politice se hlásí i KDU, její formulace je však poměrně obecná. Důchodovou reformu spojuje především s preferencí pro rodiny s dětmi.

Kontrola sociálních dávek je důležitým tématem i pro VV. Tato strana chce zavést třísložkový sociální systém a mj. i omezit odchod do předčasného důchodu.

SZ se sociálním systémem příliš nezabývá, ale věnuje se v této souvislosti kompenzaci negativních dopadů zvýšení daní na energie v domácnostech důchodců. Více se věnuje vlastní představě reformy důchodového systému, resp. jeho přechodu na dvoupilířový systém.

Ve zdravotní politice se ODS hlásí ke svým předchozím vládním krokům a slibuje i odstranění „anarchie v poplatcích", která dle občanských demokratů nyní panuje díky ČSSD. TOP 09 prosazuje výrazné navýšení spoluúčasti ve zdravotnictví. KDU-ČSL se zaměřuje hlavně na zpřehlednění finančních toků ve zdravotnictví a na udržení dostupné péče z veřejných zdrojů. VV propagují důsledné rozlišení standardu a nadstandardu ve zdravotní péči. SZ se věnuje především prevenci a různým specifickým aspektům (např. přátelštějšímu porodnictví), méně již ekonomickým podmínkám financování zdravotnictví.

Bezpečnost

ODS se v kapitole bezpečnost občanů zaměřuje na vnitřní věci (kde mj. prosazuje pokračování reformy policie a boj proti korupci), spravedlnost a právo i na obranu (kde hodlá posilovat transatlantickou vazbu, včetně protiraketové obrany).

TOP 09 má ve svém programu zvláštní kapitoly Boj s korupcí a kriminalitou, Justice a Zahraniční politika (zde se zaměřuje na bezpečnostní politiku EU komplementární s politikou NATO při udržení transatlantické vazby).

KDU-ČSL klade v rámci vnitřní bezpečnosti kromě korupce a kriminality velký důraz i na boj proti hazardu, v oblasti vnější bezpečnosti razí heslo "spolehliví spojenci v rámci silné EU".

Věci veřejné kladou mimořádný důraz v programu na boj proti korupci. Jejich program obsahuje i požadavek na sloučení ministerstev vnitra a obrany do jednoho ministerstva bezpečnosti. Požadují i razantní škrty ve výdajích na armádu.

SZ se zaměřuje především na kontrolu policejní práce a na boj proti extremismu, ve vnější bezpečnostní politice podporuje bezpečnostní ambice EU. Projednáním v Radě EU a začleněním do struktur NATO podmiňují zelení i svůj souhlas s umístěním prvků protiraketové obrany na území ČR.

Závěr

Politické programy posuzovaných stran ukazují v rozhodujících otázkách základní shodu (nutnost snížení rozpočtového deficitu, potřeba důchodové reformy, boj proti korupci apod.), tato shoda však existuje v podstatě napříč politickým spektrem.

Z hlediska razance restriktivních zásahů do veřejných financí vyniká TOP 09, její program je však v řadě oblastí konvergentní i s programy ODS a VV. Méně razantní rétoriku a formulace volí lidovci i zelení, jejich teze nicméně umožňují různý výklad.

Při sestavování vlády ze stran pravice a středu by bylo třeba v programové oblasti zmírnit rozpor mezi TOP 09 a ODS (možná Věcmi veřejnými) na straně jedné a SZ a KDU na straně druhé (samozřejmě pokud by tyto strany měly k podílu na vládě dostatečnou sílu). Obecně však v této části politického spektra programové předpoklady pro funkční koalici existují.

Převzato z webu www.nasipolitici.cz. Redakčně upraveno.

Revue Politika 5/2010
Poslat do Kindlu

Diskuse


nahoru