Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 4/2010

Komerční prezentace

10. 4. 2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Marek Babic

Od antiky k stredoveku

Dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284-476

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 322 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civilizačné okruhy klasickej a kresťanskej kultúry, rímskeho a barbarského sveta. Témy christianizácie a barbarizácie spoločnosti sú preto dvoma nosnými piliermi knihy. Autor sa opiera hlavne o antické literárne svedectvo a interpretuje ho v kontexte moderného výskumu. V knihe sú naznačené hlavné otázky doby, ktorá bola ešte v polovici 20. storočia vnímaná len ako úpadková forma antiky a začiatok „temného" stredoveku. Dnes sa táto historická epocha teší veľkému záujmu nielen historikov, ale aj teológov, filozofov, jazykovedcov a vôbec všetkých vedcov, ktorí sa obracajú ku koreňom dnešného krízou zmietaného západného sveta.

Mgr. Marek Babic, PhD. (1974), vyštudoval históriu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je vedeckým a pedagogickým pracovníkom na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde sa špecializuje na neskorú antiku a klasické jazyky. Je autorom viacerých štúdií, ktoré sa venujú historickému obdobiu neskorého rímskeho cisárstva a dielu sv. Augustína. Popri Márii Novotnej, Janovi Burianovi, Radislavovi Hoškovi a iných autoroch sa spolupodieľal na tvorbe vysokoškolskej učebnice s názvom Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma (2006). V r. 2007 bol hosťujúcim vedcom na prestížnej Faculty of Classics, University of Cambridge, kde zhromažďoval primárne aj sekundárne pramene k tejto knihe.


Petr Kratochvíl

Původ a smysl národního zájmu

Analýza legitimity jednoho politického konceptu

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 212 s., 187 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Autor přináší čtivou analýzu jednoho z nejaktuálnějších konceptů politické teorie - národního zájmu. Jeho cílem je především kriticky se vyrovnat se současným pojetím národního zájmu a poukázat na vztah národního zájmu a politické legitimizace. Tento vztah byl histo­ricky pro konceptualizaci národního zájmu zcela klíčový. Ovšem v průběhu dvacátého století se vazba mezi zájmem politického společenství a jeho legitimitou přerušila, což s sebou neslo řadu negativních důsledků. Studie se snaží tuto vazbu obnovit a dokládá potřebnost nového pojetí národního zájmu jak v (mezinárodní) politické teorii, tak i v politické praxi.

Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. pracuje jako zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Přednáší na řadě univerzit, např. na Vysoké škole ekonomické a Metropolitní univerzitě Praha. Je šéfredaktorem odborného časopisu Perspectives, The Review of International Affairs a předním českým expertem na poli teorie mezinárodních vztahů a teorie evropské integrace. Je autorem zhruba šesti desítek monografií, editovaných knih, kapitol a odborných statí.


Věra Stojarová, Martin Hrabálek, Pavlína Springerová

Security in the Andean Community of Nations: The Member States in the 21st-Century

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 188 s., 187 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

This book aims to offer an analysis of the Andean Community of Nations which reflects military, political, societal, economic and environmental security issues. Although Venezuela opted out of the Community in 2006, it has been included in the analysis due to its inevitable interlinking with other countries in the region and its enormous geostrategic importance for the area. The first chapter, written by Pavlína Springerová, details security threats posed by Bolivia. The second chapter and final chapter, respectively dealing with Colombia and Venezuela, were authored by Martin Hrabálek, the third and fourth chapters, dealing with Ecuador and Peru, were written by Věra Stojarová.

Věra Stojarová works as an Academic Researcher at the Institute for Comparative Political Research and is Assistant Professor in the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno. Her professional focus is on research in the field of security and party systems in the Balkan and Andean regions. She has undertaken a large number of academic stays abroad, among them stays at The Hague in 1997, the J. F. Kennedy Institute in Berlin in 2004, the University of Heidelberg in 2005-2006 and the IWM in Vienna in 2009. E-mail: stojarova@fss.muni.cz.

Martin Hrabálek is a PhD student in the Department of International Relations and European Studies of the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno. His research focuses primarily on integration processes in Latin America and security issues in Latin America. Email: martin.hrabalek@gmail.com.

Pavlína Springerová is a Senior Lecturer in the Department of Politics, Faculty of Arts at the University of Hradec Králové and Head of the Center for Ibero-American Studies. Her research interests center on Latin American political systems (especially those of Andean countries), the Spanish political system, the Western Sahara dispute and Czech regionalist political parties. Email:  pavlina.springerova@uhk.cz.


Marek Čejka, Jiří Hanuš (eds.)

Křesťané a socialismus

Čítanka textů: 1945-1989 / Díl 2.

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 212 s., 168 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Soubor známých i méně známých, publikovaných i nepublikovaných článků, rozborů, esejů a prohlášení z let 1945-1989, které vzešly z křesťanského prostředí a jsou věnovány vztahu křesťanů k marxismu, socialismu a komunistickému režimu. Čítanka má ekumenický a reprezentativní charakter - zachycuje postoje katolíků, evangelíků, československých husitů, pravoslavných a dalších církevních společenství - a přitom vystihuje celé spektrum názorů od kritických přes analyticky vstřícné až po jednoznačně pozitivní. V českém prostředí chce soubor přispět k poznání reakcí a rezistence křesťanství vzhledem k moderním ideologiím a režimům a k poznání jeho možností přinášet alternativní a současně životodárné koncepty. Jeho ambicí je též prozkoumat významné aspekty soudobých dějin po roce 1945.


Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek, Jakub Šedo, Otto Eibl

Volební komplexy zemí V4

Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 224 s., 187 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Utváření nové politologické perspektivy výzkumu prostorově-institucionálních aspektů volebního chování a stranické soutěže ve víceúrovňových uspořádáních, tj. v soustavách s více než jednou úrovní vládnutí a reprezentace, představuje v soudobé politologii výzvu mimořádného významu. Tato kniha představuje originální příspěvek české provenience ke studiu více­úrovňového volebního chování a stranicko-volební soutěže v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, a to k takovému druhu studia, jež respektuje prostorovou členitost politických systémů a snaží se brát patřičně v úvahu jak horizontální (vnitroúrovňové), tak vertikální (meziúrovňové) vazby a rysy volebních a stranických fenoménů a procesů. Na rozdíl od tradičního rigidního úhlu pohledu, v jehož rámci nebylo možné představit si víceúrovňové systémy jinak než jako přísně hierarchická, stupňovitá uspořádání, vycházejí autoři z otevřeného pojetí komplexů volebních úrovní, umožňujícího nový pohled na vazby a interakce volebních i stranických procesů a jevů.

Klíčovými znaky publikace jsou snaha o inovaci pojmového aparátu a důraz kladený na nepředpojatost a otevřenost uplatňované badatelské perspektivy. Knihu lze chápat jako základní příspěvek k rozsáhlému a dynamicky se rozvíjejícímu tématu.

Autorský kolektiv tvoří členové Institutu pro srovnávací politologický výzkum a katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.


Martin Malia

Lokomotivy dějin

Revoluce a utváření moderního světa

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 428 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Poslední kniha amerického historika Martina Malii přináší originální a přitažlivý pohled na fenomén revoluce a sílu, s níž je schopna přetvářet dějiny. S obdivuhodnou šíří záběru zkoumá revoluční tradici Západu - od husitského hnutí přes francouzskou revoluci až po socialistické revoluce dvacátého století. Nabízí rovněž novou interpretaci vzniku a rozvoje socialismu v detailním pohledu na události ruského Velkého října. Dokládá, že tento převrat má hluboké kořeny v evropské historii. Kniha je vyvrcholením autorova dlouholetého zájmu o novodobé, zejména ruské dějiny.

Martin E. Malia (1924-2004), americký kulturní historik a sociolog. Během své životní a akademické dráhy, z níž většinu strávil jako profesor na univerzitě v Berkeley, vypracoval originální teorii o povaze a směřování moderní ruské a evropské historie, jak ji podal mj. v knihách Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, 1812-1855 (1961), The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991 (1994) a Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Shrnující kniha o revolucích jako hybné síle evropské historie, kterou právě držíte v ruce, je autorovým posledním dílem.


Udo Di Fabio

Kultura svobody

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 312 s., 253 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Kniha soudce německého Spolkového ústavního soudu a profesora veřejného práva na Univerzitě v Bonnu Uda Di Fabio hovoří o základních konstantách západního civilizačního okruhu - především o historicky nejúspěšnější kultuře, která však začíná projevovat známky únavy a ztráty vitality. V současném „klimatu pluralizované libovůle" jsou dle Di Fabia omezovány svobody a státy se stále více musejí spoléhat na sociálněinženýrská opatření.

Publikace se podrobně zabývá také postavením a vztahem dvou klíčových prvků identity moderní doby - svobody a rovnosti. Zvláštní pozornost pak autor věnuje postavení náboženských organizací a národu jako politickému společenství. Di Fabio hájí postoje vyplývající z přesvědčení, že Evropská unie není samoúčelnou institucí, ale útvarem, který musí být důkladně promýšlen a podroben účinné právní kontrole. Jeho postoj je proevropský, ale nikoli nekritický. Autor se podrobně věnuje také pojmu státní suverenita, a to i ve vztahu k mezinárodněprávním závazkům ochrany lidských práv.


Grace Davieová

Výjimečný případ Evropa

Podoby víry v dnešním světě

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 212 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Tato publikace významné anglické socioložky zkoumá evropské náboženství v celosvětových souvislostech a ukazuje, že Evropa představuje v záležitostech víry „speciální případ". Evropané totiž často shledávají víru velmi obtížnou a zdá se jim, že jejich sekularizované společnosti jsou příkladem pro ostatní části světa. Tomu ovšem nenasvědčují empirická fakta, když se podíváme na Spojené státy, Latinskou Ameriku nebo subsaharskou Afriku. Evropa zatím zůstává spíše zvláštní oblastí se specifickou modernizační historií i problematickou současností, nikoli modelem pro export.

Grace Davie je profesorkou sociologie na Katedře sociologie a filosofie na Univerzitě v anglickém Exeteru. Zabývá se sociologií náboženství, a to ve srovnávací perspektivě a s ohledem na teorii „mnohočetných modernit". Spolupracuje s Katedrou teologie a Katedrou arabských a islámských studií. Je členkou rady Centra evropských studií.


Lukáš Hoder

Transatlantické vztahy v době krize

Hegemonie USA a emancipace Evropy po 11. září 2001

Masarykova univerzita, brož., 159 s., 185 Kč

Kniha Transatlantické vztahy v době krize se zabývá podobou současného mocenského uspořádání mezinárodní politiky, kterému vládnou Spojené státy americké a kde se snaží prosadit i Evropa. Teroristické útoky na New York a Washington 11. září 2001 neoslabily dominantní postavení Ameriky, ale předznamenaly období nového mocenského vyvažování mezi oběma stranami Atlantického oceánu. Kniha ukazuje krizi vztahů mezi USA a evropskými mocnostmi v době vlády amerického prezidenta George W. Bushe a pokouší se charakterizovat transatlantickou roztržku z vícero úhlů. První část knihy ukazuje sílu americké hegemonie nad současným světem a pomocí některých přístupů politických věd popisuje rozsah moci USA. Druhá část srovnává Ameriku s Evropou a pokouší se najít odpověď na otázku, zda jsou evropské mocnosti schopné se vůči USA emancipovat. Třetí část knihy pak obrázek současných transatlantických vztahů doplňuje o dlouhodobý spor obou stran Atlantiku o tvorbu zahraniční politiky a vliv zájmových skupin na její konkrétní podobu. Tato otázka byla v poslední době spojena především s debatou o vlivu tzv. neokonzervativců na americkou zahraniční politiku.

Knižní debut Lukáše Hodera, který působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a je šéfredaktorem internetového časopisu Global Politics, vychází za podpory Velvyslanectví USA v Praze, Fulbrightovy komise a Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Kniha Transatlantické vztahy v době krize může dle doporučení odborníků sloužit jako čtivý a srozumitelný přehled komplikovaných vztahů mezi USA a Evropou.

www.iips.cz

Revue Politika 4/2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru