Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 1/2010

Komerční prezentace

22. 1. 2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Grace Davieová

Výjimečný případ Evropa

Podoby víry v dnešním světě

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 212 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Tato publikace významné anglické socioložky zkoumá evropské náboženství v celosvětových souvislostech a ukazuje, že Evropa představuje v záležitostech víry „speciální případ". Evropané totiž často shledávají víru velmi obtížnou a zdá se jim, že jejich sekularizované společnosti jsou příkladem pro ostatní části světa. Tomu ovšem nenasvědčují empirická fakta, když se podíváme na Spojené státy, Latinskou Ameriku nebo subsaharskou Afriku. Evropa zatím zůstává spíše zvláštní oblastí se specifickou modernizační historií i problematickou současností, nikoli modelem pro export.

Grace Davie je profesorkou sociologie na Katedře sociologie a filosofie na Univerzitě v anglickém Exeteru. Zabývá se sociologií náboženství, a to ve srovnávací perspektivě a s ohledem na teorii „mnohočetných modernit". Spolupracuje s Katedrou teologie a Katedrou arabských a islámských studií. Je členkou rady Centra evropských studií.


Udo Di Fabio

Kultura svobody

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 312 s., 253 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Kniha soudce německého Spolkového ústavního soudu a profesora veřejného práva na Univerzitě v Bonnu Uda Di Fabio hovoří o základních konstantách západního civilizačního okruhu - především o historicky nejúspěšnější kultuře, která však začíná projevovat známky únavy a ztráty vitality. V současném „klimatu pluralizované libovůle" jsou dle Di Fabia omezovány svobody a státy se stále více musejí spoléhat na sociálněinženýrská opatření.

Publikace se podrobně zabývá také postavením a vztahem dvou klíčových prvků identity moderní doby - svobody a rovnosti. Zvláštní pozornost pak autor věnuje postavení náboženských organizací a národu jako politickému společenství. Di Fabio hájí postoje vyplývající z přesvědčení, že Evropská unie není samoúčelnou institucí, ale útvarem, který musí být důkladně promýšlen a podroben účinné právní kontrole. Jeho postoj je proevropský, ale nikoli nekritický. Autor se podrobně věnuje také pojmu státní suverenita, a to i ve vztahu k mezinárodněprávním závazkům ochrany lidských práv.


Martin Malia

Lokomotivy dějin

Revoluce a utváření moderního světa

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 428 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Poslední kniha amerického historika Martina Malii přináší originální a přitažlivý pohled na fenomén revoluce a sílu, s níž je schopna přetvářet dějiny. S obdivuhodnou šíří záběru zkoumá revoluční tradici Západu - od husitského hnutí přes francouzskou revoluci až po socialistické revoluce dvacátého století. Nabízí rovněž novou interpretaci vzniku a rozvoje socialismu v detailním pohledu na události ruského Velkého října. Dokládá, že tento převrat má hluboké kořeny v evropské historii. Kniha je vyvrcholením autorova dlouholetého zájmu o novodobé, zejména ruské dějiny.

Martin E. Malia (1924-2004), americký kulturní historik a sociolog. Během své životní a akademické dráhy, z níž většinu strávil jako profesor na univerzitě v Berkeley, vypracoval originální teorii o povaze a směřování moderní ruské a evropské historie, jak ji podal mj. v knihách Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, 1812-1855 (1961), The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991 (1994) a Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Shrnující kniha o revolucích jako hybné síle evropské historie, kterou právě držíte v ruce, je autorovým posledním dílem.


Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek, Jakub Šedo, Otto Eibl

Volební komplexy zemí V4

Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 224 s., 187 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Utváření nové politologické perspektivy výzkumu prostorově-institucionálních aspektů volebního chování a stranické soutěže ve víceúrovňových uspořádáních, tj. v soustavách s více než jednou úrovní vládnutí a reprezentace, představuje v soudobé politologii výzvu mimořádného významu. Tato kniha představuje originální příspěvek české provenience ke studiu více­úrovňového volebního chování a stranicko-volební soutěže v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, a to k takovému druhu studia, jež respektuje prostorovou členitost politických systémů a snaží se brát patřičně v úvahu jak horizontální (vnitroúrovňové), tak vertikální (meziúrovňové) vazby a rysy volebních a stranických fenoménů a procesů. Na rozdíl od tradičního rigidního úhlu pohledu, v jehož rámci nebylo možné představit si víceúrovňové systémy jinak než jako přísně hierarchická, stupňovitá uspořádání, vycházejí autoři z otevřeného pojetí komplexů volebních úrovní, umožňujícího nový pohled na vazby a interakce volebních i stranických procesů a jevů.

Klíčovými znaky publikace jsou snaha o inovaci pojmového aparátu a důraz kladený na nepředpojatost a otevřenost uplatňované badatelské perspektivy. Knihu lze chápat jako základní příspěvek k rozsáhlému a dynamicky se rozvíjejícímu tématu.

Autorský kolektiv tvoří členové Institutu pro srovnávací politologický výzkum a katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.


Marek Čejka, Jiří Hanuš (eds.)

Křesťané a socialismus

Čítanka textů: 1945-1989 / Díl 2.

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 212 s., 168 Kč (cena platná při objednání přes e-obchod CDK)

Soubor známých i méně známých, publikovaných i nepublikovaných článků, rozborů, esejů a prohlášení z let 1945-1989, které vzešly z křesťanského prostředí a jsou věnovány vztahu křesťanů k marxismu, socialismu a komunistickému režimu. Čítanka má ekumenický a reprezentativní charakter - zachycuje postoje katolíků, evangelíků, československých husitů, pravoslavných a dalších církevních společenství - a přitom vystihuje celé spektrum názorů od kritických přes analyticky vstřícné až po jednoznačně pozitivní. V českém prostředí chce soubor přispět k poznání reakcí a rezistence křesťanství vzhledem k moderním ideologiím a režimům a k poznání jeho možností přinášet alternativní a současně životodárné koncepty. Jeho ambicí je též prozkoumat významné aspekty soudobých dějin po roce 1945.


Stanislav Balík

Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky

Grada, brož., 256 s., 369 Kč

Publikace věnovaná především studentům politologie a příbuzných oborů popisuje model veřejné správy a samosprávy a mapuje vývoj českého komunálního systému od roku 1861. Popisuje funkce a orgány místní samosprávy v České republice. Pozornost věnuje také volebnímu systému od listopadu 1989 do současnosti či výsledkům komunálních voleb v letech 1990-2006. Popisuje změny chování voličů a stranou nezůstávají ani klady a zápory volebních politických programů, volební účast, preferenční hlasování, typologie a složení koalic. Hlavním cílem je v českém prostředí poprvé souhrnně v jednom celku představit a analyzovat všechny tři dimenze komunální politiky - institucionální, vztahovou i obsahovou.

www.grada.cz


Misha Glenny

McMafie. Zločin bez hranic

Dokořán/Argo, váz. s přebalem, 384 s. + 16 stran příloh, 499 Kč

Známý britský novinář a historik Misha Glenny provádí ve své knize McMafie čtenáře světem organizovaného zločinu v éře globalizace. Na mnoha příkladech ukazuje, jak globalizace přispěla k mezinárodnímu propojení celého spektra nelegálních aktivit od obchodu s bílým masem, drogami nebo zbraněmi ve východní Evropě přes praní peněz na Blízkém východě, činnost drogových syndikátů v západních zemích, pašování v Indii, Jihoafrické republice nebo Kolumbii až po počítačovou kriminalitu v Brazílii. Glenny působivě dokládá, že organizovaný zločin pronikl v podobě stínové ekonomiky (která se na globální ekonomice podílí celou pětinou) do každodenního života většiny lidí, což vede ke stírání hranice mezi legálním a nelegálním. Propojení světa podle Glennyho umožňuje nejen ekonomickou a kulturní spolupráci zemí a lidí, ale otevírá také brány pro expanzi zločineckých sítí.

www.dokoran.cz


Příběhy raně křesťanských mučedníků

Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury

Vyšehrad, váz., 400 s., 398 Kč

Svazek zahrnuje přes dvacet nejvýznamnějších martyrologických spisů vzniklých převážně ve 3. a 4. století. Zde obsažené texty reprezentují všechny typy narativních postupů, s nimiž se lze v nejstarších hagiografických vyprávění setkat: od stručných zpráv napodobujících oficiální zápisy soudního přelíčení, přes barvitější a detailnější vyprávění o umučení až po „první křesťanskou biografii" a prototyp ve středověku velmi oblíbených „životů" (vitae) - Život Cyprianův jáhna Pontia sepsaný za použití veškerých prostředků antické rétoriky.

www.ivysehrad.cz


Richard Rohr

Skryté věci. Písmo jako spiritualita

Cesta, brož., 240 s., 235 Kč

Pouze když se spojí vnitřní a vnější autorita, teprve pak máme skutečnou duchovní moudrost. Až příliš dlouho jsme trvali pouze na vnější autoritě, bez učení se modlitbě, vnitřní cestě a zralé mysli. Výsledek pro svět a pro náboženství byl zničující... Nabízím tyto úvahy, aby se znovu sjednotilo to, co nikdy nemělo být rozděleno; Písmo svaté a křesťanská spiritualita. Při zkoumání hlavních témat Písma Richard Rohr objevuje ve starodávných textech nový a živý význam, důležitý a nutný pro moderní křesťany. Odkrývá, co Bible říká o morálce, síle, moudrosti a Boží velkorysosti, a to způsobem, který vyžaduje životní změnu věřících. Rohr nabízí svým čtenářům křesťanskou vizi hojnosti, milosti a radosti, které působí proti světu plnému omezenosti, předsudků a obav, vizi, která působí převrat ve vztahu k nám samým, ostatním a světu.

www.cestabrno


Jiří Baroš (ed.)

Vladimír Čermák

Člověk - filozof - soudce

Masarykova univerzita, váz., 292 s., 440 Kč

Vladimír Čermák (1929-2004), profesor sociální filozofie, zakladatel Katedry politologie na Masarykově univerzitě a soudce tzv. prvního Ústavního soudu, je autorem pětisvazkové monografie Otázky demokracie, snad nejambicióznějšího a nejsystematičtějšího politicko-filozofického díla u nás (vzniklo v období nesvobody, vydáno bylo v letech 1992-1999). Člověka, politiku a společnost viděl prizmatem sváru pozitivních tvůrčích a negativních destruktivních sil, demokracie a totalitarismu. V. Čermák byl také autorem několika klíčových judikátů Ústavního soudu. Právo považoval za způsob nalézání spravedlnosti.

Předkládaný svazek si klade za cíl přiblížit Vladimíra Čermáka nejen jako filozofa, politologa a soudce, ale také jako velkého člověka. Nechal za sebou pozoruhodnou stopu především proto, že své zásady nejen hlásal, ale také prakticky uskutečňoval.

www.muni.cz/press


Jiří Gruša

Česko / Návod k použití

Nové, rozšířené a přepracované vydání úspěšné knihy

Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, váz., 192 s., 275 Kč

Mnichovské nakladatelství Piper trefilo svým nápadem „Návodů k použití" hřebíček na hlavičku. Řada Návodů k použití měst, zemí a oblastí - vždy z pera literáta - čítá dnes již téměř sedm desítek položek. V roce 1998 došlo i na jazykový a geografický novotvar „Tschechien" - řekli bychom „Česko". Nakladatel oslovil Jiřího Grušu jako muže zakotveného ve dvou jazycích, literaturách a kulturách - české a německé. A autor s vervou naplnil svazek svými originálními úvahami o českých a moravských hrdinech, prototypech, legendárních postavách a místech, mýtech a předsudcích. Úspěch přiměl nakladatele k novým vydáním a autora k neustálému rozšiřování o nové kapitoly. Také po českém Česku / návodu k použití se jen zaprášilo, i když jde o četbu sice esejisticky jiskřivou, ale zároveň intelektuálně náročnou. To povzbudilo autora i nakladatele k novému, souhrnnému vydání „poslední ruky", v němž jsou shrnuty nejen všechny vsuvky, opravy a nové kapitoly dosavadních německých vydání, ale i jedna kapitola zcela nová a řada úprav s ohledem na českého čtenáře.

www.barrister.cz

Revue Politika 1/2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru